Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mgr Paulina Skórska

Absolwentka socjologii i psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 2011 obroniła rozprawę magisterską pt. Metaanaliza – stosowane procedury i możliwości wykorzystania w naukach społecznych, a w 2012 rozprawę magisterską pt. Huśtawka emocjonalna – metaanaliza dotychczasowych wyników i nowe kierunki badań. Pisze doktorat z zakresu różnic w osiągnięciach edukacyjnych kobiet i mężczyzn pod opieką prof. Jarosława Górniaka i zajmuje się wykorzystaniem Item Response Theory w naukach społecznych. Stypendystka i absolwentka programu Educational measurement, ukończyła też we Włoszech szkoły letnią (Summer School on Counterfactual Impact Evaluation 2013) i zimową (Fundamentals and Methods for Impact Evaluation of Public Policies 2014) z zakresu wykorzystania metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych.
Absolwentka ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research 2014 (University of Michigan, United States). Od 2013 roku, pracuje jako statystyk w Zespole Analiz Osiągnięć Uczniów w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie.
 

Współpracuje od kilku lat z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako koordynator i ekspert w projektach z obszaru polityk publicznych ukierunkowanych na rozwój regionalny, planowanie strategiczne oraz rozwój systemu oświaty. Współpracowała z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego jako konsultant ds. metodologii badań ewaluacyjnych.
Współpracowała z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji jako ekspert do spraw metodologii badań społecznych i statystycznej analizy danych. Szkoli pracowników administracji publicznej w obszarze planowania strategicznego, konstrukcji dokumentów programowych, prawidłowej konstrukcji wskaźników, monitoringu oraz ewaluacji. Prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu.

 

 

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe skupiają się na metodologii badawczej nauk społecznych, technikach statystycznej analizy danych oraz zagadnieniach socjologii edukacji. Ostatnio realizowane projekty badawcze dotyczyły zagadnień rozwoju regionalnego, funkcjonowania administracji publicznej oraz osiągnięć uczniów i monitorowania rozwoju systemu oświaty w Polsce.

Wybrane projekty

2014 – „Ustalenie wartości wybranych wskaźników ekonomicznych dla beneficjantów Regionalnych Programów Operacyjnych oraz dla celowo dobranej grupy kontrolnej". Ekspertyza zrealizowana na zlecenie Centrum Badań i Edukacji Głównego Urzędu Statystycznego Statystycznej.


2012-2014 - „Pomiar edukacyjny". Projekt realizowany na zlecenie Uniwersytetu Jagiellońskiego.


2013 - „Ocena wsparcia udzielonego w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach komponentu regionalnego PO KL dla województwa pomorskiego w kontekście przyszłej perspektywy finansowej". Projekt realizowany na zlecenie Fundacji IDEA ROZWOJU.


2013 - „Nadzór pedagogiczny. Analizowanie danych oraz opracowanie książek kodowych do pytań otwartych". Projekt realizowany na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych.


2012-2013 - „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym". Projekt realizowany na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji.


2012 - „SPIN - model transferu innowacji w Małopolsce". Projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


2010-2011 - „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013". Projekt realizowany na zlecenie Krajowej Jednostki Oceny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wybrane publikacje

Skórska, P., Koniewski, M. i Majkut, P. (2012). Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty. W: B. Niemierko i M.K. Szmigiel (red.). Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne (288-299). Kraków: Grupa Tomami.
Krzaklewska, E. i Skórska, P. (2013). Culture Shock during ERASMUS Exchange-Determinants, Processes, Prevention. W: B. Feyen i E.Krzaklewska (red.). The ERASMUS Phenomenon - Symbol of a New European Generation? (105-126). Frankfurt: Peter Lang GmbH.
Skórska, P., Koniewski, M. i Majkut, P. (2013). Wpływ wersji arkusza egzaminacyjnego na zróżnicowane funkcjonowanie zadań na przykładzie egzaminu gimnazjalnego. W:  B. Niemierko i M.K. Szmigiel (red.). Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych (212-224). Kraków: Grupa Tomami.
Koniewski, M., Majkut, P. i Skórska, P. (2014). Zróżnicowane funkcjonowanie zadań testowych ze względu na wersję testu. Edukacja, 1(126), 79-94.
Skórska, P., Świst, K. i Szaleniec, H. (2014). Konsekwencje błędnego określenia rodzaju zadania testowego . Edukacja, 2(127), 67-84.

Skórska, P., Świst, K. i Szaleniec, H. (2014). Szacowanie trafności predykcyjnej ocen szkolnych z wykorzystaniem hierarchicznego modelowania liniowego. Edukacja, 3(128), 77-96.

Humenny, G., Majkut, P., Koniewski, M. i Skórska, P. (2014). Migracje uczniów między zespołami klasowymi przy przejściu  ze szkoły podstawowej do gimnazjum. W: B. Niemierko i M.K. Szmigiel (red.). Diagnozy Edukacyjne. Dorobek i nowe zadania (440-453). Kraków: Grupa Tomami.

Skórska, P. i Świst, K. (2014). Wielkość efektu płci w wewnątrzszkolnych  i zewnątrzszkolnych wskaźnikach osiągnięć ucznia. W: B. Niemierko i M.K. Szmigiel (red.). Diagnozy Edukacyjne. Dorobek i nowe zadania (89-103). Kraków: Grupa Tomami.

Skórska, P., Świst, K. i Pokropek, A. (2014). Indywidualne i grupowe efekty motywacji testowej uczniów. W: B. Niemierko i M.K. Szmigiel (red.). Diagnozy Edukacyjne. Dorobek i nowe zadania (146-156). Kraków: Grupa Tomami.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron