Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BKL 3.0 - informacje o projekcie

Tytuł projektu

Kierownik projektu

 • prof. dr hab. Jarosław Górniak

Czas realizacji:

 • Projekt jest realizowany w okresie od 1-01-2024 do 31-12-2029

Finansowanie

Projekt realizowanego w ramach FERS - Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, nr umowy partnerskiej: POPUL/SP/0197/2023/01.

Główny cel projektu BKL 3.0

 • cykliczne monitorowanie zasobów kapitału ludzkiego istniejących na polskim rynku pracy oraz
 • czynników odpowiadających za ich rozwój oraz
 • upowszechnianie wyników badań.

Wyniki badań mają dostarczyć informacji na temat potrzeb pracodawców (ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców), dot. pracowników i ich umiejętności oraz kierunków zmian na rynku pracy - do wykorzystania w rozwoju zawodowym osób dorosłych/pracowników.

Działania

Realizacji badań ogólnych i tematycznych towarzyszyć będą działania upowszechniające, tak aby zapewnić wykorzystanie wyników badań przez gł. odbiorców (grupy docelowe). Polegać one będą przede wszystkim na upowszechnieniu wiedzy w postaci: raportów z badań i towarzyszących im działań w mediach (społecznościowych i tradycyjnych, np. informacje prasowe, posty, działania wspierające dotarcie wiadomości do grup docelowych), spotkań i wydarzeń, gdzie będą prezentowane i dyskutowane wyniki badań. Aktywności te będą dostosowane do potrzeb grup docelowych (gd) i będą dostarczać:

 • wiedzy diagnostycznej, kontekstowej oraz propozycji o charakterze rekomendacji pod kątem kierunków wsparcia przedsiębiorstw i ich pracowników (PARP oraz inne instytucje działające w ekosystemie wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce)
 • wiedzy ogólnej i tematycznej z BKL jako punktu wyjścia do prac nad rekomendacjami branżowymi (Sektorowe Rady ds. Kompetencji - SRK)
 • trendów i prognoz (edukacja i podnoszenie świadomości wśród pracodawców i pracowników).

Grupy docelowe

 • administracja publiczna (w tym rządowa) oraz podległe jej organy i jednostki organizacyjne; 
 • pracodawcy i pracownicy, 
 • Sektorowe Rady do spraw Kompetencji, 
 • podmioty świadczące usługi rozwojowe, 
 • instytucje rynku pracy (w tym publiczne służby zatrudnienia), 
 • jednostki systemu oświaty, 
 • uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 
 • podmioty świadczące usługi edukacyjne, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • partnerzy społeczni, 
 • samorząd gospodarczy i zawodowy, 
 • organizacje i instytuty badawcze.

Projekt uwzględni aspekty społeczne poprzez ujęcie w zamówieniach publicznych klauzuli społecznej.

Kwota projektu

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 29 992 317,21 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemnaście złotych i dwadzieścia jeden groszy) i obejmuje: dofinansowanie w kwocie 29 992 317,21 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemnaście złotych i dwadzieścia jeden groszy), z następujących źródeł: 

 • ze środków europejskich w kwocie 24 749 660,16 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i szesnaście groszy), co stanowi 82,52% wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 • ze środków dotacji celowej w kwocie 5 242 657,05 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt siedem złotych i pięć groszy).
Logotypy BKL