Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Projekty zakończone

 1. Cel projektu: Zespół CEAPP UJ odpowiada za ewaluację systemu wyboru projektów dla działań 2.3.2 oraz 3.1 PO PC.
  Badanie obejmuje następujące zagadnienia:

  (1) Analiza i ocena kryteriów wyboru projektów tj. trafność doboru kryteriów w kontekście spełnienia celu głównego i celów szczegółowych Programu oraz poszczególnych instrumentów, skuteczność kryteriów wyboru projektów, jednoznaczność /precyzyjność kryteriów wyboru projektów,

  (2) Analiza i ocena trafności i adekwatności zaplanowanego systemu wyboru i oceny Projektów – tj. analiza i ocena procesu wyboru projektów – tj. ogłoszenie naboru (dostępność informacji, czytelność i poprawność dokumentacji konkursowej, zakres wymaganych dokumentów od wnioskodawców), sprawność i użyteczność naboru wniosków (m.in. czas przeznaczony na nabór projektów, adekwatność kwoty alokacji środków, potencjał administracyjny instytucji realizującej konkurs), skuteczność procesu oceny projektów (potencjał administracyjny i ekspercki, czas i sposób oceny (ocena ekspercka, panel ekspertów), analiza sprawności i efektywność procesu zatwierdzania wyników wyboru (listy rankingowe).

  Badanie jest prowadzone w modelu partycypacyjnym tj. ewaluator uczestniczy w procesie opracowania kryteriów wyboru projektów, m.in. poprzez opiniowanie projektów kryteriów wyboru projektów oraz udział w charakterze obserwatora w posiedzeniach gremiów zatwierdzających kryteria wyboru projektów. Ewaluacja na poziomie poszczególnych działań objęła: - ocenę ex-ante (ocena kryteriów wyboru projektów, dokumentacji konkursowej oraz systemu oceny przed uruchomieniem naboru), - ocenę ex-post (ocena funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach działania).
   
 2. Okres realizacji: 1.01.2016 - 17.01.2017
 3. Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju, PAG Uniconsult, IMAPP
 4. Kierownik projektu: dr Seweryn Krupnik
 5. Osoba kontaktowa: dr Seweryn Krupnik
 6. Zespół: dr Seweryn Krupnik, Jan Strycharz
 7. Zamawiający: Ministerstwo Rozwoju
 8. Źródło finansowania: badania zlecone

  Logo Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

Kierownik pracy zleconej: dr Seweryn Krupnik

Celem projektu jest uzyskanie kompleksowego opisu badanego PZZJ i uzyskanie wiedzy na temat potencjału 4 wskazanych przez Zamawiającego badanych instytucji w tym:

 1. Poznanie doświadczenia w zakresie ewaluacji i monitoringu,
 2. Poznanie dotychczasowego doświadczenia z zarządzania jakością własnych działań i usług,
 3. Kultury organizacyjnej PZZJ,
 4. Poznanie podejścia do pełnienia funkcji PZZJ. 

Eksperci zaangażowani w realizację zlecenia: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ, dr Seweryn Krupnik, dr Maciej Koniewski, dr hab. Barbara Worek, mgr Paulina Skórska, Przemysław Majkut, dr Katarzyna Stec

RAPORT Z PROJEKTU  

 1. Cel projektu: Ogólnym celem zadania jest ocena oczekiwanego wpływu inwestycji współfinansowanych z programów polityki spójności w obszarach polityki w Polsce w okresie programowania 2014-2020.

  Przeprowadzono badanie konkretnych celów, oczekiwanych wyników, rezultatów i alokacji środków w programach operacyjnych. Na tej podstawie przeprowadzono ocenę, w jakim stopniu polityka spójności przyczyni się do zmniejszenia różnic w rozwoju i realizacji kluczowych priorytetów polityki europejskiej. Analizy przeprowadzone w oparciu o desk research, ale także o wywiady pogłębione.
   
 2. Okres realizacji: 01.12.2015 - 19.09.2016
 3. Partnerzy: ALTUS, PSDB, Idea Rozwoju
 4. Kierownik: dr Seweryn Krupnik
 5. Osoba kontaktowa: dr Seweryn Krupnik
 6. Zespół: prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr Konrad Turek, Patrycja Antosz, Weronika Felcis
 7. Zamawiający: Komisja Europejska
 8. Źródło finansowania: badanie zlecone

 1. Cel projektu: Niewiele zjawisk społecznych jest tak trwałych i tak dobrze udokumentowanych jak związek pomiędzy statusem socjoekonomicznym a stanem zdrowia. Nawet w rozwiniętych i zamożnych społeczeństwach europejskich bogaci, wykształceni i społecznie szanowani żyją znacznie dłużej i zdrowiej niż osoby na niższych szczeblach drabiny społecznej. Jaki będzie jednak stan zdrowia osób, które zmieniają swoją pozycję społeczną w trakcie trwania życia? Jakie konsekwencje dla zdrowia mają społeczna promocja i degradacja? Te pytania są szczególnie ważne dla społeczeństw takich jak polskie, w którym przeciętnie dwie trzecie ludności zmienia swoje położenie społeczne, ekonomiczne, czy klasowe w trakcie trwania życia.

  Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy, analizując w sposób statystyczny dane siedmiu tysięcy osób w wieku 45-59 lat. Analizy matematyczne uzupełniliśmy serią wywiadów z osobami, które doświadczyły różnych rodzajów mobilności w dół i w górę drabiny społecznej. Zauważyliśmy, że osoby, które doświadczyły różnych kolei życiowych, z reguły dużo bardziej przypominają pod względem zdrowia członków tych klas, do których dołączyły, a nie tych, wśród których wychowywały się jako dzieci. Doświadczenie promocji w górę drabiny społecznej ma bezpośredni pozytywny wpływ na zdrowie, natomiast społeczna degradacja w dół drabiny społecznej wiąże się z uszczerbkiem na zdrowiu. Uważamy, że ten związek może być wyjaśniony poprzez uczucia dumy i wstydu, szacunku i lekceważenia, które doświadczamy w naszych rodzinach, miejscach pracy i szerszym społecznym otoczeniu w związku z naszymi życiowymi sukcesami i porażkami. Te uczucia przekładają się na biologiczne procesy działające w naszym organizmie (takie jak np. procesy zapalne, poziom stresu), a te z kolei owocują gorszym lub lepszym zdrowiem.

  Nasze analizy statystyczne pokazały, że najgorszy stan zdrowia występuje nie u tych, którzy wychowywali się i wciąż należą do niższych klas, ale u tych, którzy spędzili dzieciństwo w klasie średniej, ale z biegiem życia znaleźli się w klasie niższej. Odnotowaliśmy około 15% takich osób. To zjawisko można wytłumaczyć na dwa sposoby. Pierwszy zakłada, że poczucie porażki związane ze społeczną degradacją w sytuacji, gdy wiele osób dookoła awansuje na wyższe pozycje, w silny sposób oddziałuje na zdrowie. Druga możliwość to taka, że zadziałał odwrotny mechanizm i stan zdrowia (np. niepełnosprawność, choroby psychiczne, nałogi) spowodował społeczną degradację. Analizy wykonane w innych krajach wskazują na to, ten odwrotny mechanizm faktycznie występuje, aczkolwiek na stosunkowo niewielką skalę. Jest to więc kolejny argument za tym, że społeczny awans i degradacja wywołują realny i mierzalny wpływ na nasze zdrowie.

  Wsparcie Szwajcarskiego Funduszu Stypendialnego dla młodych naukowców SCIEX pozwoliło nam na rozszerzenie badania, wzmocnienie jego jakościowgo, antropologicznego komponentu oraz przeprowadzenie części badań w Swiss Tropical and Public Health Institute - prestiżowej szwajcarskiej jednostce badawczej.
   
 2. Czas trwania: 11.03.2014 - 10.03.2016
 3. Kierownik projektu: Zuzanna Drożdzak
 4. Zespół: prof. dr hab. Jarosław Górniak, prof. Brigit Obrist, Zuzanna Drożdzak
 5. Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki

 1. O projekcie: Projekt przyczyni się do udoskonalenia w Polsce procedur legislacyjnych, a tym samym podniesienia jakości stanowionego w Polsce prawa. Głównym celem przedsięwzięcia jest wypracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego modelu oceny skutków regulacji opartej na dowodach. W ramach części badawczej wypracowany zostanie model ewaluacji społeczno-ekonomicznych efektów wdrażanych regulacji. Wyniki badań zaprezentowane zostaną w publikacji "Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model dla Polski.". Na podstawie przeprowadzonych analiz przygotowany zostanie także praktyczny podręcznik dla administracji publicznej "Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Poradnik dla administracji publicznej."

  Część wdrożeniowa będzie polegać na przygotowaniu oraz pilotażowym zaimplementowaniu, w ramach polskiej administracji publicznej na szczeblu centralnym, modelu wypracowanego w części badawczo-rozwojowej. Pilotaż poprzedzony będzie cyklem szkoleń dla administracji publicznej. W fazie badawczej zrealizowane zostaną: wywiady pogłębione z urzędnikami resortowymi i decydentami, CAWI z zespołami ds. OSR w resortach, studia przypadków wybranych ocen wpływu z 3 wybranych resortów. Kolejnym zadaniem UJ jest przygotowanie publikacji "Ocena skutków regulacji oparta na dowodach. Model dla Polski." W pracę nad każdym z rozdziałów zaangażowany jest reprezentant UJ, choć zaproszeni zostali rownież eksperci z Konsorcjum. Trzecim i ostatnim zadaniem UJ jest dbałość o Laboratorium Innowacji czyli cykl spotkań konsorcyjnych w trakcie fazy badawczej projektu, który ma zapewnić spójność wniosków w projekcie.
   
 2. Okres realizacji: 1.05.2014 - 30.04.2015
 3. Partnerzy: Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Jagielloński, Fundacja IDEA Rozwoju, HMR Doradztwo Strategiczne s.c., DCF Consulting Sp. z o. o.
 4. Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Górniak (po stronie UJ), Dominika Wojtowicz (po stronie Lidera Konsorcjum)
 5. Osoba kontaktowa: Weronika Felcis, Grzegorz Żmuda
 6. Zespół: Małgorzata Borysławska, Weronika Felcis, prof. dr hab. Jarosław Górniak, Marianna Król, Agnieszka Szklarczyk, dr Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda
 7. Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 8. Źródło finansowania: I Konkurs Innowacje Społeczne

 1. Cel projektu: Celem głównym niniejszego projektu jest wsparcie procesu przygotowania planów ewaluacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Cele szczegółowe zdefiniowano następująco:

  (1) Opracowanie wzorcowego schematu przygotowania oraz formy planu ewaluacji programu operacyjnego. Zostanie to osiągnięte poprzez pilotażowe przygotowanie we współpracy z Krajową Jednostką Ewaluacji oraz właściwą Jednostką Ewaluacji wzorcowego planu ewaluacji wybranego RPO;

  2) Przygotowanie we współpracy z Krajową Jednostką Ewaluacji projektu planu ewaluacji Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020;

  (3) Uruchomienie eksperckiej pomocy w zakresie opracowywania planów ewaluacji dla pozostałych jednostek ewaluacyjnych funkcjonujących w ramach systemu realizacji polityki spójności na poziomie Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi.

  W ramach projektu oprócz opracowania planów ewaluacji i wytycznych do ich przygotowywania przeprowadzone zostaną warsztaty i konsultacje. Ponadto, w ramach identyfikacji dobrych praktyk przeprowadzono desk reseach oraz indywidualne pogłębione wywiady telefoniczne.
   
 2. Okres realizacji: 09.2014 - 05.2015
 3. Partner: WYG PSDB Sp. z o.o.
 4. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Górniak
 5. Osoba kontaktowa: dr Seweryn Krupnik
 6. Zespół: Stanisław Bienias, Małgorzata Borysławska, prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr Seweryn Krupnik, Rafał Trzciński, dr hab. Barbara Worek
 7. Zamawiający: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 8. Źródło finansowania: PO PT 2007-2013

 1. Cel projektu: Projekt SPIN jest propozycją nowatorskiego modelu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, umożliwiającego komercjalizację/wdrożenie wyników badań naukowych prowadzonych w czterech obszarach technologicznych.To projekt, który pozwoli na najlepsze wykorzystanie potencjału Małopolski.

  Działania proponowane w ramach projektu SPIN będą polegały na budowaniu partnerstwa, relacji, wzrostu zaufania, komunikacji, tworzeniu forum wymiany informacji. Cztery obszary technologiczne objętem Modelem SPIN: Inteligentne sieci energetyczne, budownictwo energooszczędne, biotechnologia oraz medycyna translacyjna; to jednocześnie dziedziny inteligentnej specjalizacji województwa małopolskiego.
   
 2. Okres realizacji: sierpień 2012 do maj 2015
 3. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Górniak
 4. Osoba kontaktowa: dr Seweryn Krupnik
 5. Zespół: prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr Seweryn Krupnik - merytoryczna koordynacja działań CEAPP, Anna Szczucka - inteligentne sieci energetyczne, dr Dariusz Szklarczyk - budownictwo energooszczędne, dr Karolina Łukasiewicz - biotechnologia, Patrycja Antosz - medycyna translacyjna, Małgorzata Borysławska - wsparcie administracyjne w przeszłości, Zuzanna Drożdżak (opiekun obszaru "medycyna translacyjna" od lipca 2012 do lutego 2014)
 6. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 7. Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 1. Cel projektu: Głównym celem projektu była analiza podaży kompetencji ze strony uczelni wyższych oraz popytu na nie ze strony organizacji biznesowych działających w branżach BPO, ITO, energetycznej, life science, budownictwa pasywego i energooszczędnego oraz wybranych sektorów branży kreatywnej.
   
 2. Okres realizacji: marzec 2012-listopad 2014
 3. Kierownik: prof. Jarosław Górniak
 4. Osoba kontaktowa: dr Piotr Prokopowicz
 5. Zespół: prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr Piotr Prokopowicz, Grzegorz Żmuda, dr Diana Malinowska, Joanna Pyrkosz, dr Katarzyna Jaśko, Marianna Król, Bartłomiej Baryła
 6. Zamawiający: Urząd Miasta Krakowa
 7. Źródło finansowania: UMK

 1. Istota projektu: Głównym celem projektu było wypracowanie koncepcji Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy oraz narzędzi analitycznych (katalogi wskaźników, kwestionariusze) wspierajacych funkcjonowanie tego podmiotu.

  W ramach projektu przeprowadzono analizę danych zastanych (katalogi wskaźników, raporty innych organizacji) oraz badanie ankietowe przedsiębiorców na potrzeby ORRP. W efekcie realizacji projektu Pracodawcy RP otrzymali koncepcję ORRP i narzędzia umożliwiające jego funkcjonowanie. Projekt wzmocnił pozycję Pracodawców RP w w kontaktach z rządem i innymi podmiotami uczestniczącymi w dialogu społecznym.
   
 2. Okres realizacji: marzec 2009 - luty 2011
 3. Kierownik projektu: Prof. dr hab. Jarosław Górniak
 4. Osoba kontaktowa: dr Seweryn Krupnik
 5. Zespół: prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr hab. Barbara Worek, dr Magdalena Jelonek, dr Karolina Keler, dr Seweryn Krupnik
 6. Zamawiający: Pracodawcy RP
 7. Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 1. O projekcie: projekt Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce jest największym badaniem diagnozującym rynek pracy i podaż kompetencji realizowanym w naszym kraju i jednym z większych w Europie. Głównym celem prowadzonych badań, jest określenie zapotrzebowania rynku pracy na konkretne kompetencje oraz wskazanie czy potrzeby te mogą być zaspokojone w obrębie istniejących zasobów.

  W tym celu rynek pracy jest ujmowany możliwie kompleksowo: stronę popytową stanowią pracodawcy, podażową – osoby aktywne zawodowo, dopiero wchodzące na rynek pracy (uczniowie, studenci ale i bezrobotni) jak również nieaktywne. Przedmiotem badań jest także otoczenie rynku pracy – instytucje i firmy szkoleniowe oraz system edukacyjny. Aby uniknąć wpływu okresowych zakłóceń i zmian charakteryzujących rynek pracy, zwłaszcza współczesny, badania realizowane są cyklicznie – począwszy od 2010 roku – i obecnie prowadzona jest czwarta tura badań.

  Z kolei zapotrzebowanie na konkretne informacje zgłoszone przez centralne i regionalne instytucje zajmujące się rynkiem pracy narzuciło konieczność objęcia badaniem bardzo dużych prób. W związku z tym w ramach projektu, podczas każdej edycji badanych jest: ponad 16 000 pracodawców, ponad 17 900 osób w wieku produkcyjnym, ponad 8000 bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (I edycja), ponad 35 700 uczniów ostatnich  klas szkół ponadgimnazjalnych (I i IV edycja), ponad 33 000 studentów (I i IV edycja), ponad 20 000 ofert pracy, ponad 4500 instytucji szkoleniowych.

  Dodatkowym danymi uzupełniającymi powstały obraz są źródła Systemu Informacji Oświatowej oraz GUS wykorzystywane w analizach kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w szkołach wyższych. BKL jest uznawany za cenne i wiarygodne źródło danych i wiedzy, przywoływany jest na równi z ESS czy Diagnozą Społeczną. Warto podkreślić, że z wyników BKL korzystają nie tylko przedstawiciele instytucji zajmujących się rynkiem pracy, ale i sami pracodawcy. Także Komisja Europejska odwoływała się do wyników BKL w swoich opracowaniach.
   
 2. Okres realizacji: 12.2008 - 12.2014
 3. Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Górniak
 4. Osoba kontaktowa: dr hab. Marcin Kocór
 5. Zespół: prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr hab. Marcin Kocór, dr hab. Barbara Worek, dr Szymon Czarnik, mgr Anna Strzebońska, dr Magdalena Jelonek, mgr Konrad Turek, mgr Anna Szczuka,
  dr Dariusz Szklarczyk, mgr Patrycja Antosz, mgr Krzysztof Kasparek, mgr Mateusz Magierowski, mgr Edyta Pawlus-Sapeta
 6. Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 7. Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 1. Cel projektu: Celem tego projektu badawczego było przeformułowanie koncepcji produktywności nauczania uniwersytetu, poprzez dodanie do niej wymiaru społecznego, skonstruowanie portfela wskaźników pozwalających na monitorowanie zmian zachodzących w tej produktywności, a następnie przeprowadzenie analizy produktywności (ze szczególnym uwzględnieniem produktywności nauczania) w uczelni wyższej.

  Efektem projektu było opracowanie:
  (1) Modelu teoretycznego produktywności nauczania szkoły wyższej,
  (2) Zestawu wskaźników do jej pomiaru.
   
 2. Czas trwania: maj 2008 - maj 2009
 3. Kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Górniak
 4. Osoba kontaktowa: dr Magdalena Jelonek
 5. Zespół: prof. dr hab. Jarosław Górniak, dr Magdalena Jelonek
 6. Zamawiający: grant promotorski
 7. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

1.    Cel projektu: Badanie miało na celu sprawdzenie, czy tutoring prowadzony z uczniami w ramach AKADEMII PRZYSZŁOŚCI (AP) wpływa na zmianę poczucia własnej skuteczności uczniów nim objętych oraz w jakim stopniu zmiany w sposobie organizacji przygotowania wolontariuszy do pełnienia roli tutorów i ich wsparcia w pełnieniu tej roli mają wpływ na poczucie własnej skuteczności tutorów do pracy z uczniem.

Główne cele:
1) Ocena efektów osiągniętych w wyniku interwencji w zakresie podniesienia jakości systemu szkoleniowo-warsztatowego (kryterium oceny są opinie tutorów),

2) Ocena wpływu interwencji na podnoszenie kwalifikacji tutorów (kryterium oceny jest zmiana w poziomie poczucia własnej skuteczności tutorów w pracy z uczniami, zaobserwowana w okresie od rozpoczęcia do zakończenia edycji AP w roku szkolnym 2017/18),

3) Ocena wpływu interwencji na podnoszenie poczucia własnej skuteczności w nauce i poczucia własnej wartości uczniów (kryterium oceny jest zmiana w poziomie poczucia własnej skuteczności w nauce i poczucia własnej wartości, zaobserwowana wśród uczniów objętych interwencją, w porównaniu do poziomu tych kompetencji wśród uczniów wskazanych do uczestnictwa w AP, ale ostatecznie nieuczestniczących w AP w analogicznym okresie).

2.    Używane metody: Badania pierwotne, metody ilościowe i jakościowe, analiza kontrfaktyczna

3.    Czas trwania: 12.2016-10.2018

4.    Kierownik projektu: Przemysław Majkut

5.    Osoba kontaktowa: Przemysław Majkut, e-mail: przemyslaw.majkut[at]gmail.com

6.    Zamawiający: Stowarzyszenie WIOSNA

7.    Źródło finansowania: Badanie zlecone

1.    Cel projektu: Celem naukowym projektu było określenie warunków skuteczności Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych (KT) jako instytucji dialogu społecznego, służącej przede wszystkim godzeniu interesów reprezentacji pracowników i pracodawców. W tym celu proponuję pogłębione studium efektów działań KT w latach 2001-2013 (tzw. „druga Komisja”, por. Gardawski 2009), w szczególności efektów polegających na wypracowaniu wspólnych decyzji, uchwał czy choćby kompromisu (por. Talos, Kittel 2001).

Przy pomocy metod i technik badawczych proponowanych w projekcie, zamierzam dokonać analizy warunków sprzyjających i nie sprzyjających osiąganiu porozumień. Utworzony w ten sposób model pozwoli na określenie mechanizmów reprezentacji interesów prowadzących do pozytywnych (porozumienia) bądź negatywnych (brak porozumienia, zawieszenie rozmów etc.) efektów działań KT. Znajomość mechanizmów skutecznego udziału reprezentacji interesów w procesie tworzenia polityk publicznych pozwoli wnieść nową wiedzę do wyjaśnienia bieżącego stanu dialogu społecznego na szczeblu centralnym w Polsce, jak również może stanowić punkt wyjścia do określenia bądź oceny propozycji usprawnień w instytucji KT.

2.    Używane metody: (a) wiodąca - analiza konfiguracyjna, wprowadzona przez Charlesa Ragina (Ragin 1987, 2009) pod nazwą "jakościowej analizy porównawczej" (QCA - Qualitative Comparative Analysis). Metoda ta pozwoli na analizę efektów działalności KT w szerokim kontekście czynników towarzyszących, związanych zarówno z dynamiką procesu wytwarzania wpływu, jak też warunkami panującymi w otoczeniu politycznym, społecznym i gospodarczym; (b) pomocnicze: bieżący przegląd literatury, indywidualne wywiady pogłębione (około 30), wywiady eksperckie (4-6) i statystyczna analiza danych zastanych.

3.    Okres realizacji: 05.08.2015 - 31.07.2019

4.    Kierownik projektu: dr Dariusz Szklarczyk

5.    Kontakt: dszklarczyk@gmail.com

6.    Zamawiający: Narodowe Centrum Nauki

7.    Źródło finansowania: NCN Preludium 8, 2014/2015/N/HS6/0421

1.  Cel projektu: Badanie składało się z dwóch modułów: Modułu I (etap I), pn. Analiza zapotrzebowania na kompetencje absolwentów uczelni wyższych, określenie luk pomiędzy potrzebami rynku pracy i pracodawców a ofertą edukacyjną uczelni, (etap II) pn. Śródokresowa ocena Programów Rozwoju Kompetencji; Modułu II, pn. Cykliczna ocena wpływu wsparcia realizowanego przez NCBR w ramach programów wzmacniających kompetencje na sytuację zawodową absolwentów objętych wsparciem.

W ramach badania sformułowana została odpowiedź na dwa główne pytania badawcze:
1) Czy oferowane w ramach Programu Rozwoju Kompetencji wsparcie przyczynia się do zmniejszania luk kompetencyjnych pomiędzy ofertą edukacyjną uczelni a potrzebami rynku pracy?
2) Jakiego rodzaju kompetencje i w jaki sposób powinny być wzmacniane w ramach kolejnych Programów, aby kompetencje absolwentów były lepiej dopasowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców?

2.    Używane metody: Metody ilościowe (badania sondażowe) i jakościowe (IDI, FGI), analiza scenariuszowa, analiza kontrfaktyczna

3.    Okres realizacji: 07.2018 - 28.03.2019

4.    Kierownik projektu: dr Magdalena Jelonek

5.    Osoba kontaktowa: dr Magdalena Jelonek, m.jelonek[at]uj.edu.pl

6.    Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

7.    Źródło finansowania: Badanie zlecone

RAPORT Z PROJEKTU 

MATERIAŁ PROMOCYJNY PROJEKTU 

Ilustracja strona tytułowa raportu z projektu
 

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Lisek
Eksperci zaangażowani w realizację: dr hab. Jolanta Perek-Białas prof.UJ, mgr Anna Szczucka, mgr Natalia Krygowska-Nowak, Jan Strycharz, mgr Dorota Pawluś, mgr Dorota Micek

Zakres prac w ramach pracy zleconej:
Przedmiotem projektu była ocena zmian wprowadzonych w systemie wyboru projektów w działaniach 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 i 4.2 w ramach POIR z punktu widzenia jakości i innowacyjności dofinansowanych w Programie projektów.

Ewaluacja dotyczyła treści kryteriów oceny projektów, rozwiązań w sferze tzw. oceny eksperckiej, w tym w zakresie doboru ekspertów oceniających wnioski o wsparcie, szczegółowych rozwiązań proceduralnych, potencjału administracyjnego w zakresie realizacji procesu wyboru projektów i aspektów technicznych konstrukcji kryteriów wyboru. 

Logo Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
Eksperci zaangażowani w realizację projektu: mgr Natalia Krygowska-Nowak, mgr Joanna Kwinta-Odrzywołek, Michał Chrzanowski 
 
Zakres prac w ramach projektu:
Przeprowadzenie ewaluacji Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osob Starszych (PASIOS) na lata 2015-2020.
1/ Wywiady z interesariuszami (pogłebione wywiady indywidualne z interesariuszami, zogniskowane wywiady grupowe z seniorami)
2/ Analiza danych zastanych (dokumentów strategicznych, aktów prawnych, raportów)
3/ Opracowanie raportu ewaluacyjnego (diagnoza działań, opracowanie rekomendacji dla programu).

Kierownik pracy zleconej: mgr Katarzyna Lisek, e-mail: katarzyna.lisek(at)uj.edu.pl

Eksperci zaangażowani w realizację zlecenia: dr Seweryn Krupnik, mgr Anna Szczucka, dr hab. Jolanta Perek-Białas prof. UJ, Małgorzata Komońska, Jan Strycharz

Termin realizacji: 23.04.2019 - 28.02.2020 

Przedmiotem projektu była ewaluacja mid-term projektu pozakonkursowego inno_LAB "Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów". Celem ewaluacji mid-term inno_LAB jest ocena trafności modelu jego realizacji oraz rzeczywistej użyteczności zarówno projektu jak i poszczególnych jego aktywności (w szczególności pilotażowych instrumentów pomocowych).

Kierownik projektu: dr Seweryn Krupnik 

Eksperci ds. analizy danych: dr Maciej Koniewski, mgr Krzysztof Kasparek, mgr Anna Szczucka, mgr Natalia Krygowska-Nowak, mgr Katarzyna Lisek, mgr Paulina Skórska 

Termin realizacji: 20.04.2017 - 10.06.2020 (odbiór prac przez NCBiR na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego)

Zakres badania B+Radar obejmował:
1/ Opracowanie raportu metodologicznego ewaluacji pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2/ Wykonanie badań  ewaluacyjnych on-going oraz mid-term, których celem jest dostarczenie informacji na temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanej pomocy 
3/ Wykonanie badania podsumowującego

 

RAPORTY BRADAR na stronie NCBiR

RAPORT z ewaluacji on-going za rok 2019 

RAPORT z ewaluacji on-going za rok 2017

RAPORT KOŃCOWY BRADAR
 

Kierownik pracy zleconej: dr hab. Barbara Worek, prof. UJ

Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

Eksperci: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ, mgr Joanna Kwinta-Odrzywołek, 
mgr Natalia Krygowska-Nowak

Termin realizacji:  22.06.2020 - 31.07.2020

Zakres prac w ramach pracy zleconej: 
Rekrutacja respondentów do udziału w badaniu.
Przeprowadzenie szkoleń dla osób moderujących wywiady.
Przeprowadzenie wywiadów pogłębionych.
Przygotowanie instrukcji kodowej oraz konsultacja instrukcji ze Zleceniodawcą. 

Tytuł projektu: Opracowanie ekspertyzy dotyczącej przyczyn wzrostu poziomu wskaźników zagrożenia ubóstwem relatywnym i zagrożenia ubóstwem skrajnym w Małopolsce w latach 2017-2018, na tle sytuacji ogólnopolskiej

Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ 

Eksperci zaangażowani w realizację projektu: prof. dr hab. Tomasz Panek, dr Jan Zwierzchowski, Katarzyna Saczuk

Zamawiający: Województwo Małopolskie 

Termin realizacji: 15.01.2020 - 31.12.2020 

Zakres prac w ramach opracowania ekspertyzy:
1/ Przekazanie do uzgodnienia z Zamawiającym założeń ekspertyzy, 
2/ Współpraca i konsultacje z Zamawiającym - Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie treści ekspertyzy, 
3/ Udział w prezentacji ekspertyzy i dyskusji nad rekomendacjami dla Województwa Małopolskiego. 
 

Tytuł: Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR cz. 1

Kierownik pracy zleconej: mgr Katarzyna Lisek, e-mail: katarzyna.lisek@uj.edu.pl
Eksperci zaangażowani w realizację zlecenia: dr Seweryn Krupnik, mgr Anna Szczucka, dr hab. Jolanta Perek-Białas prof. UJ, Małgorzata Komońska, Jan Strycharz

Termin realizacji: 23.04.2019 - 30.06.2021

Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) 

Zakres: Przedmiotem projektu były prace ewaluacyjne objęte Planem Ewaluacji Programu Pomocowego w ramach POIR, w części poświęconej ewaluacji mit-term Programu. 

Celem ewaluacji jest ocena pozytywnych i negatywnych, bezpośrednich i pośrednich efektów Programu oraz poszczególnych jego instrumentów pomocowych, obejmujących: 
1/ Bezpośredni wpływ udzielonej pomocy na beneficjentów wsparcia, 
2/ Pośrednie efekty realizacji Programu (pozytywne i negatywne), 
3/ Proporcjonalność (w tym efekt zachęty) i adekwatność pomocy. 

 1. Celem badania ewaluacyjnego była weryfikacja czy cele określone w zadaniu publicznym finansowanym przez MCPS w Warszawie są realizowane zgodnie z założeniami. Istotna była analiza kwestii, czy wsparcie udzielane osobom starszym z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera skutkuje/wpływa (a jeśli tak to w jakim stopniu) na codzienną aktywność tych osób. 
 2. Okres realizacji:  listopad 2021
 3. Kierownik: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
 4. Osoba kontaktowa: mgr Regina Skiba
 5. Zespół: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ, prof. dr hab. Katarzyna Szczerbińska, dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ, dr hab. Piotr Bronowski, prof. ASP, mgr Regina Skiba, mgr Natalia Krygowska-Nowak (współpraca Marcin Baumann, Jakub Czerw)
 6. Zamawiający: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Wydział Programów Społecznych w Warszawie
 7. Źródło finansowania: badanie zlecone