Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Barbara Worek, prof. UJ

Zatrudnienie
Adiunkt w Instytucje Socjologii UJ
E-mail
b.worek@uj.edu.pl

Doktor habilitowana socjologii (praca doktorska poświęcona partycypacji społecznej na poziomie lokalnym), absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała także teologię na Papieskim Uniwersytecie Teologicznym w Krakowie. W latach 1996-2001 pracowała w Instytucie Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM w Krakowie, gdzie kierowała projektami badawczymi i specjalizowała się w zakresie badań jakościowych (moderowanie grup fokusowych, analiza danych jakościowych). W latach 2003-2011 pracowała jako adiunkt w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne z metodologii badań społecznych. Od 1998 pracuje w Instytucie Socjologii UJ, prowadząc badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne związane z metodologią badań społecznych i marketingowych oraz analizą polityk publicznych. Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu analizy polityk publicznych, wykluczenia społecznego, partycypacji społecznej, rynku pracy i uczenia się przez całe życie. Prowadziła szkolenia z zakresu ewaluacji i metodologii badań jakościowych. Autorka i współautorka publikacji dotyczących zastosowania metod jakościowych w badaniach społecznych i marketingowych i licznych raportów badawczych z dziedziny polityk publicznych, ekonomii społecznej, kształcenia przez całe życie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z uczeniem się przez całe życie, wykluczeniem społecznym i jakością kapitału ludzkiego. Przedstawicielka CEAPP i członek Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych 

Wybrane projekty

 • Od 2008 Bilans Kapitału Ludzkiego, projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim.
 • 2010 „Gender Based Violence": Międzynarodowy projekt badawczy, realizowany w ramach VI Programu Ramowego.
 • 2009-2010 Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy. Projekt realizowany w partnerstwie Pracodawców RP, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 2008 Diagnoza potrzeb informacyjnych w zakresie polityki społecznej w Małopolsce, współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie.
 • 2006 „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji", badanie potrzeb informacyjnych małopolskich instytucji, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
 • 2006-2009 „Małopolskie Partnerstwo na rzecz promocji – rozwoju kształcenia ustawicznego – model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń". Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
 • 2005-2007 Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy". Projekt realizowany we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej UEK w Krakowie.
 • 2005 Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w wybranych województwach. Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
 • 2004 Sektorowa diagnoza małopolskiego rynku pracy, badania jakościowe dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 • 2003-2004 EUROFAMCARE: Międzynarodowy projekt badawczy, realizowany w ramach V Programu Ramowego UE. Badania poświęcony analizie sytuacji rodzinnych opiekunów osób starszych.
 • 2003 Program Rozwoju Instytucjonalnego, realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, finansowany przez Bank Światowy. Działania w obszarze Partycypacja Społeczna i Stymulowanie Rozwoju Społecznego.
 • 2003 Ewaluacja projektu CENTRA, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego. Badania realizowane przez IBRiOP CEM na zlecenie Delegatury NIK w Krakowie.
 • 2003 ACTIV AGEING: Międzynarodowy projekt badawczy, realizowany w ramach V Programu Ramowego UE. Badania dotyczące procesów starzenia się ludności i przemian demograficznych.
 • 2002-2003 EURONAT: Międzynarodowy projekt badawczy, realizowany w ramach V Programu Ramowego UE. Badania dotyczące wpływu integracji europejskiej na procesy związane z partycypacją obywatelską i kształtowaniem się sfery publicznej.
 • 2002-2003 DEMOS: Międzynarodowy projekt badawczy, realizowany w ramach V Programu Ramowego UE. Projekt badawczo-rozwojowy, poświęcony problemom związanym z kształtowaniem się demokracji lokalnej i wspieraniem współpracy pomiędzy instytucjami samorządu lokalnego a sektorem organizacji pozarządowych i nieformalnych grup obywatelskich. (projekt realizowany w ramach V Programu Ramowego). Realizacja badań ilościowych: konstrukcja narzędzia badawczego, konsultacje związane z analizą danych.
 • 2001, Sektorowa analiza rynku pracy w Małopolsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
 • 2001-2002 PENREF: Międzynarodowy projekt badawczy, realizowany w ramach V Programu Ramowego UE. Badania poświęcone partycypacji obywatelskiej w procesach reformowania polityki publicznej: analiza na przykładzie możliwości i ograniczeń obywatelskiego wpływu na kształt reformy emerytalnej.
 • 1999-2001Badania panelowe poświęcone monitorowaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa

Wybrane publikacje

 • Szczucka A., Turek K. Worek B., 2012. Uczenie się dorosłych i rozwój kapitału ludzkiego: aktorzy, strategie, uwarunkowania i bariery: w: Górniak J. (red.) Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku, PARP Warszawa.
 • Pawluś D., Worek B, 2012, Kiedy aktywizacja staje się faktem? Od teorii do praktyki programów aktywizacyjnych. W: Wódz K., Faliszek K., Karwacki A., Rymsza M (red.) Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • Worek B. 2012. Vocational Education vs. Regional Labour Market Needs – The Małopolska Region Case Study, w: Skills Monitoring in European Regions and Localities. State of the Art and Perspectives, Rainer Hampp Verlag, Monachium,
 • Worek B., 2011, Różnice płci w badaniach empirycznych: doświadczenia, perspektywy, wyzwania, w: Gender w społeczeństwie polskim, pod red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnickiej, NOMOS, Kraków
 • Worek B., 2011, Kształcenie przez całe życie w polskiej edukacji: system, perspektywa czy płynna rzeczywistość? Analiza na przykładzie Małopolski, w: Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, pod red. M. Niezgody, Wydawnictwo UJ, Kraków
 • Jelonek M., Szczucka A., Worek B., 2011, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce: główne wyzwania, w: Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, pod red. J. Górniaka, PARP, Warszawa
 • Jelonek M., Keler K., Worek B., 2010, Dane – ich gromadzenie, integracja i jakość, w: W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach, J. Górniak, S. Mazur (red.)., W-wa: Pracodawcy RP, .
 • Worek B., 2009, Rzetelność i trafność w badaniach jakościowych: ocena jakości danych, w: J. Dziechciarz (red.). Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr.51, s. 136-148.
 • Worek B., Górniak J.  (red.) 2008, Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski, WUP Kraków, 2008.
 • M. Bohdziewicz-Lulewicz, A. Szczucka, B. Worek, 2008, Przedsiębiorczość społeczna w Małopolsce i jej wpływ na rozwój lokalny, w: A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.) Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE, Warszawa, s. 263-290
 • Krupnik S., Krzaklewska E., Worek B.. 2008. Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego przez przedsiębiorstwa społeczne. w: A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.) Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE, Warszawa 2008, 291-312.
 • Perek-Białas J., Worek B., 2008, Ewaluacja interwencji społecznych, w: J. Hausner (red.).Zarządzanie podmiotami ekonomi społecznej. MSAP, Kraków 2008, s. 153-171.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron