Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Team

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Barbara Worek, prof. UJ

Doctor of sociology. The doctoral dissertation was dedicated to social participation on the local level, she graduated from the Jagiellonian University.

She studied theology at the Pontifical University of John Paul II in Kraków. Since 1996 till 2001 she was working in the Institute for the Market Research and Public Opinion CEM in Kraków, where she was leading the research projects and specialized in the qualitative research (moderating of the focus groups, analysis of the qualitative data).

Since 2003 till 2011 she was working as lecturer in Tischner European University, where she was giving didactic lectures on the methodology of the social research.

Since 1998 she works in the Institute of Sociology at the Jagiellonian University, conducting scientific research and the didactic lectures connected with the methodology of the social research and marketing research and the analysis of the public policies. She gained the research experience participating in Polish and international research projects in the field of public policy analysis, social exclusion, social participation, labour market and life long learning. She was conducting trainings on evaluation and methodology of the qualitative research. ,

She is an author and co-author of the publications concerning the usage of the qualitative methods in the social research and marketing as well as multiple research reports in the field of public policies, social economy, life long learning. She concentrates her work on the fields such as life long learning, social exclusion and the quality of human capital.

She is the CEAPP representative in the Council for the Competences of the Development Services Sector.

E-mail
b.worek@uj.edu.pl

Projects

 • 1999-2001 Badania panelowe poświęcone monitorowaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa
 • 2001, Sektorowa analiza rynku pracy w Małopolsce, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 • 2001-2002 PENREF: Międzynarodowy projekt badawczy, realizowany w ramach V Programu Ramowego UE. Badania poświęcone partycypacji obywatelskiej w procesach reformowania polityki publicznej: analiza na przykładzie możliwości i ograniczeń obywatelskiego wpływu na kształt reformy emerytalnej..
 • 2002-2003 EURONAT: Międzynarodowy projekt badawczy, realizowany w ramach V Programu Ramowego UE. Badania dotyczące wpływu integracji europejskiej na procesy związane z partycypacją obywatelską i kształtowaniem się sfery publicznej.
 • 2002-2003 DEMOS:  Międzynarodowy projekt badawczy, realizowany w ramach V Programu Ramowego UE . Projekt badawczo-rozwojowy, poświęcony problemom związanym z kształtowaniem się demokracji lokalnej i wspieraniem współpracy pomiędzy instytucjami samorządu lokalnego a sektorem organizacji pozarządowych i nieformalnych grup obywatelskich. (projekt realizowany w ramach V Programu Ramowego). Realizacja badań ilościowych: konstrukcja narzędzia badawczego, konsultacje związane z analizą danych.
 • 2003 ACTIV AGEING:  Międzynarodowy projekt badawczy, realizowany w ramach V Programu Ramowego UE. Badania dotyczące procesów starzenia się ludności i przemian demograficznych.
 • 2003 Program Rozwoju Instytucjonalnego, realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, finansowany przez Bank Światowy. Działania w obszarze Partycypacja Społeczna i Stymulowanie Rozwoju Społecznego.
 • 2003-2004 EUROFAMCARE: Międzynarodowy projekt badawczy, realizowany w ramach V Programu Ramowego UE. Badania poświęcony analizie sytuacji rodzinnych opiekunów osób starszych.
 • 2003 Ewaluacja projektu CENTRA, realizowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego. Badania realizowane przez IBRiOP CEM na zlecenie Delegatury NIK w Krakowie.
 • 2004 Sektorowa diagnoza małopolskiego rynku pracy, badania jakościowe dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
 • 2005 Ewaluacja Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w wybranych województwach. Projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
 • 2005-2007 Małopolski system analiz i programowania polityk rynku pracy". Projekt realizowany we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej UEK w Krakowie.
 • 2006, „Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji", badanie potrzeb informacyjnych małopolskich instytucji, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
 • 2006-2009 „Małopolskie Partnerstwo na rzecz promocji – rozwoju kształcenia ustawicznego – model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń". Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
 • 2008 Diagnoza potrzeb informacyjnych w zakresie polityki społecznej w Małopolsce,  współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie,.
 • 2009-2010 Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy. Projekt realizowany w partnerstwie Pracodawców RP, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
 • Od 2008 Bilans Kapitału Ludzkiego, projekt realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim.
 • 2010 „Gender Based Violence": Międzynarodowy projekt badawczy, realizowany w ramach VI Programu Ramowego.

Publications

 • Szczucka A., Turek K. Worek B., 2012. Uczenie się dorosłych i rozwój kapitału ludzkiego: aktorzy, strategie, uwarunkowania i bariery: w: Górniak J. (red.) Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku, PARP Warszawa.
 • Pawluś D., Worek B, 2012, Kiedy aktywizacja staje się faktem? Od teorii do praktyki programów aktywizacyjnych. W: Wódz K., Faliszek K., Karwacki A., Rymsza M (red.) Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • Worek B. 2012. Vocational Education vs. Regional Labour Market Needs – The Małopolska Region Case Study, w: Skills Monitoring in European Regions and Localities. State of the Art and Perspectives, Rainer Hampp Verlag, Monachium,
 • Worek B., 2011, Różnice płci w badaniach empirycznych: doświadczenia, perspektywy, wyzwania, w: Gender w społeczeństwie polskim, pod red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnickiej, NOMOS, Kraków
 • Worek B., 2011, Kształcenie przez całe życie w polskiej edukacji: system, perspektywa czy płynna rzeczywistość? Analiza na przykładzie Małopolski, w: Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, pod red. M. Niezgody, Wydawnictwo UJ, Kraków
 • Jelonek M., Szczucka A., Worek B., 2011, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce: główne wyzwania, w: Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, pod red. J. Górniaka, PARP, Warszawa
 • Jelonek M., Keler K., Worek B., 2010, Dane – ich gromadzenie, integracja i jakość, w: W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach, J. Górniak, S. Mazur (red.)., W-wa: Pracodawcy RP, .
 • Worek B., 2009, Rzetelność i trafność w badaniach jakościowych: ocena jakości danych, w: J. Dziechciarz (red.). Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr.51, s. 136-148.
 • Worek B., Górniak J.  (red.) 2008, Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski, WUP Kraków, 2008.
 • M. Bohdziewicz-Lulewicz, A. Szczucka, B. Worek, 2008, Przedsiębiorczość społeczna w Małopolsce i jej wpływ na rozwój lokalny, w: A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.) Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE, Warszawa, s. 263-290
 • Krupnik S., Krzaklewska E., Worek B.. 2008. Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego przez przedsiębiorstwa społeczne. w: A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.) Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE, Warszawa 2008, 291-312.
 • Perek-Białas J., Worek B., 2008, Ewaluacja interwencji społecznych, w: J. Hausner (red.).Zarządzanie podmiotami ekonomi społecznej. MSAP, Kraków 2008, s. 153-171.

Wybrane publikacje

 • Szczucka A., Turek K. Worek B., 2012. Uczenie się dorosłych i rozwój kapitału ludzkiego: aktorzy, strategie, uwarunkowania i bariery: w: Górniak J. (red.) Kompetencje jako klucz do rozwoju Polski. Raport podsumowujący drugą edycję badań „Bilans Kapitału Ludzkiego" realizowaną w 2011 roku, PARP Warszawa.
 • Pawluś D., Worek B, 2012, Kiedy aktywizacja staje się faktem? Od teorii do praktyki programów aktywizacyjnych. W: Wódz K., Faliszek K., Karwacki A., Rymsza M (red.) Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej – wokół integracji i aktywizacji zawodowej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.
 • Worek B. 2012. Vocational Education vs. Regional Labour Market Needs – The Małopolska Region Case Study, w: Skills Monitoring in European Regions and Localities. State of the Art and Perspectives, Rainer Hampp Verlag, Monachium,
 • Worek B., 2011, Różnice płci w badaniach empirycznych: doświadczenia, perspektywy, wyzwania, w: Gender w społeczeństwie polskim, pod red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnickiej, NOMOS, Kraków
 • Worek B., 2011, Kształcenie przez całe życie w polskiej edukacji: system, perspektywa czy płynna rzeczywistość? Analiza na przykładzie Małopolski, w: Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, pod red. M. Niezgody, Wydawnictwo UJ, Kraków
 • Jelonek M., Szczucka A., Worek B., 2011, Rozwój kapitału ludzkiego w Polsce: główne wyzwania, w: Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce, pod red. J. Górniaka, PARP, Warszawa
 • Jelonek M., Keler K., Worek B., 2010, Dane – ich gromadzenie, integracja i jakość, w: W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach, J. Górniak, S. Mazur (red.)., W-wa: Pracodawcy RP, .
 • Worek B., 2009, Rzetelność i trafność w badaniach jakościowych: ocena jakości danych, w: J. Dziechciarz (red.). Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr.51, s. 136-148.
 • Worek B., Górniak J.  (red.) 2008, Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski, WUP Kraków, 2008.
 • M. Bohdziewicz-Lulewicz, A. Szczucka, B. Worek, 2008, Przedsiębiorczość społeczna w Małopolsce i jej wpływ na rozwój lokalny, w: A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.) Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE, Warszawa, s. 263-290
 • Krupnik S., Krzaklewska E., Worek B.. 2008. Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego przez przedsiębiorstwa społeczne. w: A. Giza-Poleszczuk, J. Hausner (red.) Ekonomia społeczna w Polsce: osiągnięcia, bariery rozwoju i potencjał w świetle wyników badań, FISE, Warszawa 2008, 291-312.
 • Perek-Białas J., Worek B., 2008, Ewaluacja interwencji społecznych, w: J. Hausner (red.).Zarządzanie podmiotami ekonomi społecznej. MSAP, Kraków 2008, s. 153-171.

Web Content Display Web Content Display