Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Magdalena Jelonek, prof. UEK

Socjolog, ekspert ds. metodologii badań i analiz oraz ewaluacji polityk publicznych. Od 2010 r. adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a od 2016 adiunkt naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Ekspert i kierownik w kilkudziesięciu projektach badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, rynku pracy i edukacji (w tym szczególnie szkolnictwa wyższego), a także autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tych obszarach. Między innymi brała udział w jednym z największych w Europie badań popytu i podaży kompetencji - Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce czy w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006.

Zainteresowania naukowe

Szczególną uwagę w pracy naukowej i badawczej poświęca zagadnieniom związanym z: ewaluacja polityk publicznych (w tym głównie edukacyjnych), kapitałem intelektualnym oraz metodologią badań społecznych (np. metodologia badań sondażowych, wskaźniki osiągnięć, badania przyczynowe oraz zastosowanie schematów quasi eksperymentalnych w praktyce badawczej).

Wybrane projekty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (2019-2022) „Społeczno-gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”  - ekspert ds. metodologii badania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019 – 2021) „Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów” – ekspert ds. metodologii badania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z zespołem ekspertów zewnętrznych (2019 – 2020) „Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0” – członek zespołu ekspertów
 • CEiAPP UJ oraz IDEA Instytut (dla NCBiR) (2018-2019) „Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy” – kierownik badania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Szkoła Główna Handlowa (dla MNiSW) (2017 – 2019) „Ścieżki dostosowania uczelni ekonomicznych do zmian w systemie nauki i szkolnictwa wyższego”  - członek zespołu w obszarze dydaktyki szkoły wyższej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Grand Valley State University (2016-2018) “Exploring Experiences and Career Choices of Sociology Majors: USA and Poland” – koordynator badania
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz CEAPP UJ (2010-obecnie) „Bilans Kapitału Ludzkiego” (PO KL, Poddziałanie 2.1.3); do 2015 r. koordynator merytoryczny badania studentów i kierunków kształcenia, obecnie (do 2023 r.) – ekspert merytoryczny ds. badań przekrojowych
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, MSAP UEK, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warminsko- Mazurski (2015) „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” – ekspert
 • Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, AGH, UKSW, PIB, Politechnika Gdańska, PJWSTK, PAN, UJ, Biblioteka Narodowa, Uczelnia Łazarskiego, WAT, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (dla NCBiR) SYNAT – „Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy (2012-2013)” – opracowanie strategii promocji platformy, udział w publikacji projektowej
 • Region Marche, Andalusian Government, General Management of Social Economy and Entrepreneurship, City of Forest, Consiliul Judetean Arges, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Adult Education Centre of the City of Hannover, South Madrid Consortium, Regional Council  Provence  Alpes Côte d’Azur, Municipality of Rome, Councillorship for the Peripheral Areas (2011) „Public Polices And Social Enterprises – PASE” (INTERREG IV C) – ekspert
 • Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Fundacja Fundusz Współpracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, Związek Lustracyjny spółdzielni Pracy (2011)  „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej" (POKL, Priorytet I, Działanie 1.2); stanowisko – ekspert ds. metodologii
 • Konfederacja Pracodawców Polskich, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (2009-2011) „Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy” (PO KL, Podziałanie 2.1.2) – ekspert 
 • RCPS Łódź (2016) „Aktualizacja Wojewódzkiej Strategii  w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” – ekspert ds. ewaluacji
 • PARP (2015) „Branżowy Bilans Kompetencji - ogólnopolskie badania pilotażowe w branży budowlanej” – ekspert ds. szkolnictwa wyższego
 • WUP Kraków (2014-2015) „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania” – ekspert ds. oceny istotności kwalifikacji, ewaluator
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (2015) „Badanie jednostek samorządu terytorialnego dotyczące efektywności współpracy w ramach międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych” - ekspert
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2012-2015) „Instrument Szybkiego Reagowania” – ewaluator, ekspert ds. oceny action research
 • Urząd Miasta Krakowa (2012-2015) „PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych” – ekspert ds. metodologii
 • Urząd Miasta Jasło (2014-2015) „Jasielska Strefa Usług Publicznych (część badawcza i strategiczna)” – koordynator merytoryczny części poświęconej kapitałowi intelektualnemu
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2011) „Uczestnictwo w zespole opracowującym wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku Socjologia” (projekt realizowany dla potrzeb opracowania Krajowych Ram Kwalifikacji) – członek zespołu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (2009) „Ocena wpływu projektów zrealizowanych dzięki funduszom europejskim przez uczelnie wyższe z terenu województwa małopolskiego na wzrost konkurencyjności regionu oraz wzmocnienie sektora badawczo-naukowego w województwie” – koordynator merytoryczny projektu
 • Ministerstwo Finansów RP (2008) „Ekspertyza na temat obecnego systemu finansów publicznych w zakresie możliwości prowadzenia audytu efektywnościowego oraz określenie propozycji mogących stać się podstawą zaprojektowania i wdrożenia systemu audytu efektywnościowego w polskiej administracji” - ekspert
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2008) „Szczegółowa analiza celów i logiki programowej, przegląd i weryfikacja luk w systemie sprawozdawczości PO KL oraz sprawozdawczości publicznej i innych zasobów zastanych. Katalog wskaźników oceny Programu” - ekspert
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (2008) "Identyfikacja potrzeb informacyjnych z obszaru polityki społecznej"; projekt tworzony dla potrzeb budowania polityki informacyjnej ROPS - ekspert
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (2007  - 2008) „Małopolskie partnerstwo na rzecz promocji - rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego - model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń” (ZPORR, Priorytet 2) - ekspert
 • Wydział Edukacji UMK (2007)  "Diagnoza stanu edukacji Miasta Krakowa"; projekt tworzony dla potrzeb budowania polityki edukacyjnej Miasta Krakowa - ekspert
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (2007) „Analiza aktualnego stanu wdrażania reformy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w województwie małopolskim”; projekt tworzony dla potrzeb budowania polityki w zakresie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną - ekspert
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (2006) „Realizacja Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 w opinii przedsiębiorców, mieszkańców, turystów i partnerów społeczno-gospodarczych (konstrukcja narzędzia do w/w badania)” - ekspert
 • Ministerstwo Gospodarki i Pracy RP (2004 – 2005) „Ewaluacja działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich” (projekt realizowany w ramach twinnigu polsko- fińskiego) - ekspert

Publikacje

Link do publikacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron