Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Team

Web Content Display Web Content Display

Dr Seweryn Krupnik

Doktor socjologii (praca doktorska poświęcona ewaluacji dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykształcenie zdobywał także w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Tischnera (studia z zarządzania projektami), Antioch College (USA) oraz Uniwersytecie J.W. Goethego (Niemcy). Od kilkunastu lat łączy działalność naukową z realizacją projektów z zakresu analiz polityk publicznych. Współpracuje lub współpracował m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Erasmus Student Network AIBSL oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Certyfikowany kierownik projektów i trener. Koordynator i ekspert w wielu projektach z zakresu polityk publicznych ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorstw. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim zajęcia z zarządzania projektami, metodologii badań społecznych i ewaluacji. W latach 2015-2018 kierownik CEAPP UJ. Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Profile:

Researchgate

Google Scholar

Zainteresowania naukowe i badawcze

 1. metodologia badań ewaluacyjnych
 2. jakościowa analiza porównawcza (QCA)
 3. publiczne wsparcie innowacyjności (w tym transfer wiedzy)
 4. coaching

Projects

 1. 2020 – 2022 Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów (NCN OPUS)
 2. 2019 – 2021 Energy Social Sciences and Humanities Innovation Forum Targeting the SET Plan (Energy SHIFTS)
 3. 2012 - 2015 "SPIN – Model transferu innowacji w Małopolsce", Województwo Małopolskie
 4. 2011 "Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów", Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 5. 2010 "Identyfikacja i ocena barier w realizacji projektów inwestycyjnych w ramach schematu 2.2 B MRPO "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R"", Województwo Małopolskie
 6. 2010 "Monitoring małopolskich przedsiębiorstw społecznych", Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
 7. 2009 - 2010 "Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy", Pracodawcy RP,
 8. 2009 "Opracowanie narzędzi badawczych na potrzeby ewaluacji bieżących Działania 2.2.1 SPO WKP", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 9. 2008 - 2009 "Diagnoza stanu rozwoju sektorowego dialogu społecznego w skali ogólnopolskiej", Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej
 10. 2008 "Wykorzystanie ewaluacji opartej na teorii programu oraz analizy efektu netto w ewaluacji dotacji inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw", Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
 11. 2008 "Opracowanie narzędzi badawczych wraz ze schematami doboru prób badawczych oraz dotarcia do respondenta na potrzeby ewaluacji bieżących Działań 2.1, 2.2 PO KL", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 12. 2008 "Szczegółowa analiza celów i logiki programowej, przegląd i weryfikacja luk w systemie sprawozdawczości PO KL oraz sprawozdawczości publicznej i innych zasobów istotnych. Katalog wskaźników oceny Programu", Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 13. 2008 "ESN Survey: Exchanging Cultures", Erasmus Student Network AISBL
 14. 2007-2008 "Małopolskie partnerstwo na rzecz promocji - rozwoju kształcenia i poradnictwa ustawicznego - model wymiany informacji, narzędzi, badań, dobrych praktyk w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń", Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 15. 2006 "Badanie satysfakcji mieszkańców województwa małopolskiego w kluczowych obszarach strategii pn. "Realizacja Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 w opinii przedsiębiorców, mieszkańców, turystów i partnerów społeczno-gospodarczych"", Województwo Małopolskie

Publications

 1. Julia M Wittmayer, Tessa de Geus, Bonno Pel, Flor Avelino, Sabine Hielscher, Thomas Hoppe, Susan Mühlemeier, Agata Stasik, Sem Oxenaar, Karoline S Rogge, Vivian Visser, Esther Marín-González, Merel Ooms, Saskia Buitelaar, Chris Foulds, Kristian Petrick, Salvador Klarwein, Seweryn Krupnik, Gerdien de Vries, Aleksandra Wagner, Anja Härtwig, ‘Beyond instrumentalism: Broadening the understanding of social innovation in socio-technical energy systems’, Energy Research & Social Science, 2020
 2. Monika Bartosiewicz-Niziołek, Beata Ciężka, Weronika Felcis, Katarzyna Hermann-Pawłowska, Seweryn Krupnik, Piotr Strzęboszewski, Agnieszka Szczurek, Poland, w: The Institutionalisation of Evaluation in Europe (Stockmann, Reinhard; Meyer, Wolfgang; Taube, Lena (Eds.), Palgrave Macmillan, 2020
 3. Seweryn Krupnik, Ewa Krupnik Skuteczność executive coachingu w świetle wyników badań, w: Ewaluacja w działaniach edukacyjnych (red. Beata Ciężka, Agnieszka Rybińska), Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2020
 4. Chris Foulds, Zareen Pervez Bharucha, Seweryn Krupnik, Tessa de Geus, Ivana Suboticki, Sarah Royston, Marianne Ryghaug, An approach to identifying future Social Sciences & Humanities energy research priorities for Horizon Europe, Cambridge, 2019
 5. Maciej Koniewski, Seweryn Krupnik, "How to better understand the results of counterfactual analyses? Selection of beneficiaries for qualitative research using statistical matching, illustrated by an example of the impact evaluation of the Operational Programme Innovative Economy 2007-2013" (in:) "Theory-based evaluation in complex environments" (ed. J. Pokorski, Z. Popis, T. Wyszyńska, K. Hermann – Pawłowska), Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw, 2017.
 6. Dariusz Szklarczyk, Seweryn Krupnik, Jan Strycharz, Patrycja Antosz, Zuzanna Drożdżak, Karolina Łukasiewicz, and Anna Szczucka Configurational Analysis in the Evaluation of Complex Public Programs: Application in the Area of Knowledge Transfer, (w:) Complexity in Entrepreneurship, Innovation and Technology Research - Applications of Emergent and Neglected Methods (red. Elisabeth Berger and Andreas Kuckertz), Springer, 2016
 7. Seweryn Krupnik, Ewa Krzaklewska (2013) Researching the Impact of ERASMUS on European Identification – The Proposal of a Conceptual Framework (in:) "The ERASMUS Phenomenon – Symbol of a New European Generation?" (Ed. B. Feyen, E. Krzaklewska) Peter Lang, Frankfurt, Germany
 8. Seweryn Krupnik (2012) Investment Grants for Enterprises - Programme Theory Evaluation (in:) "Towards Innovative Economy. Effects of Grants to Enterprises in Poland" (Ed. J. Pokorski), Polish Agency for Enterprise Development, Warsaw 
 9. Seweryn Krupnik (2012) Evaluating the Social Mechanism of Investment Subsidies Using an Abductive Approach, Evaluation, October, vol. 18 no. 466-476
 10. Maciej Frączek, Seweryn Krupnik, Agnieszka Pacut, Anna Szczucka (2011) Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce: wybrane wyniki i kluczowe wyzwania, Ekonomia Społeczna (3)
 11. Jarosław Górniak, Karolina Keler, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz (2010)  Ekonometryczne prognozowanie zjawisk rynku pracy – refleksja krytyczna (w:) "Polski Rynek Pracy: Prognozowanie wartości czy rozpoznawanie wyzwań?" (red. J. Górniak i S. Mazur), Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 66-122
 12. Maciej  Frączek, Seweryn Krupnik, Norbert Laurisz (2010) Analiza i wnioskowanie (w:) "W kierunku polityki rynku pracy opartej na dowodach" (red. J. Górniak i S. Mazur), Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, s. 83-136 
 13. Seweryn Krupnik, Agnieszka Otręba, Dariusz Szklarczyk (2009) Siedem tez o dialogu społecznym w Polsce (w:) Zarządzanie Publiczne 3(9)
 14. Seweryn Krupnik (2008) Działanie prorozwojowe? Studium działania 2.3 SPO - WKP z wykorzystaniem ewaluacji opartej na teorii programu i analizy efektu netto, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Tischnera, Kraków
 15. Małgorzata Dudziak, Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik, Barbara Worek (2008) Budowanie regionalnego partnerstwa dla kształcenia przez całe życie w Małopolsce: szanse i wyzwania. (w:) „Kształcenie przez całe życie: perspektywa Małopolski." (red. J. Górniak, B. Worek), Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków
 16. Seweryn Krupnik, Ewa Krzaklewska, Barbara Worek (2008) Wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego przez przedsiębiorstwa społeczne w Małopolsce (w:) „Ekonomia Społeczna" (red. J. Hausner, A. Giza – Poleszczuk), Warszawa
 17. Jarosław Górniak, Barbara Worek, Seweryn Krupnik (2007) Zastosowanie podejścia badań jakościowych w ewaluacji ex – post (w:) „Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza.". (red. A. Haber) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 18. Seweryn Krupnik Marketing jako działanie społecznotwórcze (2006), Marketing i Rynek (11)

Web Content Display Web Content Display