Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Team

Web Content Display Web Content Display

Mgr Anna Szczucka

Absolwentka Instytutu Socjologii oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z metodologii badań społecznych i analizy danych. Od 2007 roku związana z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, gdzie łączy pracę naukową z realizacją projektów badawczych i wdrożeniowych. W tym okresie wielokrotnie realizowała projekty zlecane przez ministerstwa i agencje rządowe m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczość, a także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, oraz Wojewódzki Urzęd Pracy w Krakowie. Obecnie zaangażowana w dwa wieloletnie programy realizowane w ramach działań POKL: „Bilans Kapitału Ludzkiego" - unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy, w którym zajmuje się analizami inwestycji pracodawców w kadry oraz „SPIN – model transferu innowacji" – projekt innowacyjny, wdrażany w województwie małopolskim, w którym zajmuje się opracowaniem modelu transferu innowacji oraz jego wdrożeniem w ramach technologii inteligentnych systemów informatycznych.

Analiza i ewaluacja polityk publicznych, w szczególności problematyka implementacji programów i projektów publicznych, problematyka rynku pracy, a także metodologia badawcza, w szczególności jakościowa i statystyczna analiza danych.

Wybrane projekty

 • 2012-2015 „SPIN – model transferu innowacji w Małopolsce", Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – lider, Collegium Medicum UJ, Politechniką Krakowską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie), ekspert ds. transferu wiedzy
 • 2009-2014 „Bilans Kapitału Ludzkiego" projekt systemowy w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – ekspert, główny wykonawca w module uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz główny wykonawca w badaniach w zakresie inwestycji pracodawców w kadry.  
 • 2012 Monitoring przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce realizowany na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – kierownik projektu.
 • 2012 Badanie "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w Małopolsce" na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – kierownik projektu
 • 2010 Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. "Próba określenia strategicznych zadań państwa" Górniak J., Mazur S., Szczucka A.
 • 2010 Opracowanie koncepcji i przeprowadzenie monitoringu przedsiębiorstw społecznych w Małopolsce. Projekt realizowany na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 • 2010 Identyfikacja i ocena barier w realizacji projektów inwestycyjnych w ramach schematu 2.2 B MRPO "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R"
 • 2008 Ekspertyza „Warunki i zakres wprowadzenia audytu efektywnościowego (ewaluacji) w polskiej administracji" przygotowana na zlecenie Ministerstwa Finansów na temat obecnego systemu finansów publicznych w zakresie możliwości prowadzenia audytu efektywnościowego oraz określenie propozycji mogących stać się podstawą zaprojektowania i wdrożenia systemu audytu efektywnościowego w polskiej administracji
 • 2008 Diagnoza sytuacji małopolskich przedsiębiorstw społecznych, realizowana w ramach Projektu Inicjatywy Wspólnotowej Equal Akademia przedsiębiorczości. Rozwój alternatywnych form zatrudnienia. Badania realizowane na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;
 • 2008 Diagnoza popytu w obszarze zakładania przedsiębiorstw społecznych prowadzone w ramach projektu „Społeczny biznes" na zlecenie MARR
 • 2008 Badania „Analiza porównawcza popytu na umiejętności i kwalifikacje oraz podaży usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorstw społecznych" prowadzone w ramach projektu „Społeczny biznes" na zlecenie MARR
 • 2007-2008 Badania „Diagnoza stanu kształcenia ustawicznego w Małopolsce" prowadzane na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu „Małopolskie Partnerstwo na rzecz kształcenia ustawicznego"

Wybrane publikacje

Web Content Display Web Content Display