Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekspertyzy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy

Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy

Badanie składało się z dwóch modułów: Modułu I (etap I), pn. Analiza zapotrzebowania na kompetencje absolwentów uczelni wyższych, określenie luk pomiędzy potrzebami rynku pracy i pracodawców a ofertą edukacyjną uczelni, (etap II) pn. Śródokresowa ocena Programów Rozwoju Kompetencji; Modułu II, pn. Cykliczna ocena wpływu wsparcia realizowanego przez NCBR w ramach programów wzmacniających kompetencje na sytuację zawodową absolwentów objętych wsparciem.

​Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego PO WER w obszarze szkolnictwa wyższego. 

W ramach badania sformułowana została odpowiedź na dwa główne pytania badawcze:

  1. Czy oferowane w ramach Programu Rozwoju Kompetencji wsparcie przyczynia się do zmniejszania luk kompetencyjnych pomiędzy ofertą edukacyjną uczelni a potrzebami rynku pracy?
  2. Jakiego rodzaju kompetencje i w jaki sposób powinny być wzmacniane w ramach kolejnych Programów, aby kompetencje absolwentów były lepiej dopasowane do potrzeb rynku pracy i pracodawców?

Używane metody: Metody ilościowe (badania sondażowe) i jakościowe (IDI, FGI), analiza scenariuszowa, analiza kontrfaktyczna

Okres realizacji: 07.2018 - 28.03.2019

Zespół

  • Kierownik projektu: dr Magdalena Jelonek 

Raport

Widok zawartości stron Widok zawartości stron