Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja • Innowacje • Rynek pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Interdyscyplinarne seminaria naukowe CEAPP

I spotkanie w ramach Interdyscyplinarnych Seminariów naukowych organizowanych przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (on-line) odbyło się 3 lutego 2022 r. 

Gościem specjalnym wydarzenia była dr hab. Dorota Węziak-Białowolska, prof. UJ   


Temat spotkania: Flourishing in life and well-being at work   

On an intuitive level we all know that the link between life and work is very strong. However, which one is the origin, and which one is the cause? In this presentation a new concept of human flourishing will be introduced to identify the dimensions in which interaction between life and work can transpire. Following the model of worker well-being, evidence on positive temporal associations between various aspects of flourishing in life and well-being at work will be presented. Importance of human flourishing dimensions for health and for organizational success will be documented with findings from the research, including the research recently awarded by the 2021 Best Paper Award by the American Journal of Health Promotion (link).   

Informacja o Autorze:   

Dorota Weziak-Bialowolska is an associate professor at the Centre for Evaluation and Analysis of Public Policies, Faculty of Philosophy, where she is a principal investigator of the Positive Health Program (a two-year grant financed from the Norway Grants via National Science Centre (link), No 2020/37/K/HS6/02772).   

She received her master’s degree in quantitative methods (2003), her doctoral degree in economics (2008) and post-doctoral degree (habilitation) in sociology (2016). Her research interests are in methodology including impact assessment and evaluation as well as psychometrics, composite scales and indicators. Her recent focus is on positive health and human flourishing.   

From 2017 to 2021 she was a research scientist at the Harvard T.H. Chan School of Public Health and an affiliated scientist at the Human Flourishing Program at Harvard University. From 2011 to 2017 she worked for the European Commission Joint Research Centre in Italy as a researcher scientist. To date, she published more than 70 papers in peer reviewed journals.   

https://ceapp.uj.edu.pl/dr-hab.-dorota-weziak-bialowolska-prof.-uj

Interdyscyplinarne Seminarium organizowane przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ:

Termin: 24 marca 2022, godz. 13:30 – 15:00

Gość specjalny: dr Maciej Woźniak, Wydział Zarządzania AGH

Temat: Ocena związków preferencji podatkowych z inwestycjami i rentownością przedsiębiorstw w Polsce

Jedną z podstawowych form oddziaływania polityki gospodarczej są preferencje podatkowe, takie jak zwolnienia czy ulgi podatkowe. Stanowią one jeden z elementów tax expenditures czyli rozwiązań, które powodują odejście od zasad ogólnych obowiązujących przepisów w celu wspierania wybranych rodzajów działalności lub określonych podatników.

Efektem ww. rozwiązań jest utrata części przychodów dla rządu i ograniczenie wysokości podatku dla podatników. Oznacza to konflikt pomiędzy funkcją stymulacyjną a fiskalną podatków. Jednocześnie obciążenia fiskalne pozostałych podatników mogą wzrosnąć albo wysokość wydatków rządowych może zostać zmniejszona.

W celu utrzymania tych ostatnich na niezmienionym poziomie rząd może zdecydować, iż utracone przychody zostaną zrównoważone przez zwiększenie długu publicznego. Obecnie preferencje podatkowe są stosowane w wielu państwach na świecie w tym również w Unii Europejskiej. W Polsce powodują one jednak znaczące uszczuplenie przychodów do budżetu państwa a ich wartość ciągle rośnie pomimo, iż zakres ich oddziaływania na przedsiębiorstwa pozostaje wciąż przedmiotem badań.

Link do spotkania on-line
Informacja o prelegencie 

III Interdyscyplinarne spotkanie Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ: Participatory Approaches in Ageing Research: an Overview
 

Data: 21.04.2022, godz. 13:30-15:00

Link do spotkania on-line

Temat spotkania: Participatory Approaches in Ageing Research: an Overview

In a broad understanding, participation relates to different kinds of involvement in social practices - including, but not limited to, research practices (Aner, 2016). In application to ageing research, participatory approaches hence refer to different forms of involvement of older adults in research, and is used in this contribution as an umbrella term for different approaches such as citizen sciences (CS), participatory action research (PAR), patient and public involvement (PPI), co-creation, or participatory design (PD). In this contribution I aim to present an overview of participatory approaches applied in ageing research followed by benefits and challenges that results from deploying them. I conclude that we lack a uniform definition of participation in research, as well as a consensus regarding the standards of participatory approaches and argue for further advancements of participatory approaches in ageing research.

Gość: dr Anna Urbaniak, Institut für Soziologie Universität Wien, Uniwerstet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie & Irish Center for Social Gerontology NUIG

Informacje o Autorce:

Dr Anna Urbaniak is a social sciences researcher with expertise in spatial aspects of ageing, age-friendly cities and communities, life-course transitions, the re/production of social inequalities across the life course, and participatory approaches in ageing research. Her current work, funded within the framework of the Austrian Science Fund applies a citizen science approach in order to gain insights from socially excluded older adults on their gendered experiences of in- and exclusion from social relations. By facilitating their voices project contributes to navigating research and policy towards more inclusive and adequate designs. Anna is renowned for her work on ageing, mixed-method application, and caregiving in rural communities and has delivered presentations at a number of international symposiums on these topics. She is also a founder of PAAR: Research Network on Participatory Approaches in Ageing Research http://paarnetwork.eu/

Interdyscyplinarne spotkanie naukowe organizowane przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ:

Termin spotkania: 26.05.2022 r., godz. 13.30-15:00 

Temat prezentacji: Kiedy beneficjenci dotacji na działalność badawczo-rozwojową odnoszą sukces?

Jakościowa analiza porównawcza przedsiębiorstw wspartych w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Prelegenci: dr Seweryn Krupnik,  mgr Anna Szczucka, mgr Monika Woźniak

Opis prezentacji: 

W trakcie prezentacji opowiemy o wynikach badania, którego celem jest zrozumienie w jaki sposób dotacje prowadzą do pozytywnych efektów na poziomie firmy. Analizowaliśmy dwa efekty dotacji: uzyskanie przychodu z wdrażanych efektów prac badawczo-rozwojowych oraz wzrost intensywności nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Wiodącą metodą badawczą była jakościowa analiza porównawcza (QCA) wspierana przez analizę mechanizmów dla wybranych przypadków. W analizie wykorzystano zarówno dane zastane jak i wyniki wywiadów pogłębionych. Wyniki przedstawiają konfiguracje warunków oraz mechanizmy za pomocą których dotacje prowadzą do pożądanych efektów. Projekt jest finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki i realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. 

Interdyscyplinarne spotkanie naukowe organizowane przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ:

Prelegentka: dr Magdalena Jelonek. 

Termin: Spotkanie odbędzie się 30.06.2022 (czwartek) w godzinach od 13.30 do 15.00.

Temat Seminarium:

"Z uczelni na rynek pracy: indywidualne decyzje, mechanizmy społeczne a polityki publiczne"

 

Wystąpienie dotyczyć będzie relacji między systemem szkolnictwa wyższego a rynkiem pracy (gospodarką) z punktu widzenia teorii społecznych oraz badań empirycznych, a także oceny i interpretacji efektów interwencji publicznych służących poprawie tych relacji, z uwzględnieniem wiedzy, która płynie z teorii oraz badań. Przy czym, będę starała się zilustrować złożoność i problematyczność polityk publicznych ukierunkowanych na poprawę relacji między systemem szkolnictwa wyższego a gospodarką (rynkiem pracy), uwzględniając wpływ na tę zależność zarówno czynników indywidualnych (cech absolwentów), jak i systemowych (cechy systemu edukacji). W trakcie prezentacji pokażę w jakim stopniu uproszczony model polityk publicznych, nieuwzględniający dorobku nauk społecznych prowadzi do działań nieskutecznych, a także, jak można wykorzystać ten dorobek, aby zwiększyć „dojrzałość” polityk publicznych."