Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja - innowacje - rynek pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Dorota Węziak-Białowolska, prof. UJ

Dorota Węziak-Białowolska jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych na Wydziale Filozoficznym.

Uzyskała tytuł magistra w zakresie metod ilościowych (2003), stopień doktora nauk ekonomicznych (2008) oraz habilitację w obszarze nauk socjologicznych (2016). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół metodologii badań. Jej aktualne zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami pozytywnego zdrowia i dobrostanu

W latach 2017-2021 Dorota Węziak-Białowolska była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Harvarda, w Szkole Zdrowia Publicznego (Harvard T.H. Chan School of Public Health). W latach 2011-2017 pracowała jako pracownik naukowy we Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre) Komisji Europejskiej we Włoszech. W latach od 2010 do 2012 pracowała jako adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych w Polsce, a w latach 2003 do 2015 była zatrudniona najpierw jako asystent, a od roku 2008 – jako adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W trakcie swojej kariery miała okazję pracować z politykami, organizacjami międzynarodowymi (m.in., ONZ, OECD, WIPO – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej), agencjami Komisji Europejskiej (czterema Dyrekcjami Generalnymi Komisji Europejskiej), fundacjami (European Cultural Foundation, Robert Wood Johnson Foundation) oraz międzynarodowymi organizacjami non-profit [European network on cultural management and policy (ENCATC); Sustainable Society Foundation] nad wieloma interdyscyplinarnymi projektami.

Była również doradcą naukowym w Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) w ramach projektu „Jakość życia w głównych miastach europejskich”.

Dotychczas, opublikowała ponad 80 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, 7 rozdziałów w publikacjach książkowych oraz 2 publikacje książkowe.

więcej o

Dr hab. Magdalena Jelonek, prof. UEK

Socjolog, ekspert ds. metodologii badań i analiz oraz ewaluacji polityk publicznych.

Od 2010 r. adiunkt, a od 2022 r. profesor w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a od 2016 adiunkt naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Ekspert i kierownik w kilkudziesięciu projektach badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, rynku pracy i edukacji (w tym szczególnie szkolnictwa wyższego), a także autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tych obszarach. Między innymi brała udział w jednym z największych w Europie badań popytu i podaży kompetencji - Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce czy w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006.

Ekspert w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego

więcej o

Ekspert merytoryczny zatrudniony w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. 

e-mail: dorota.micek@uj.edu.pl
adres: Grodzka 52, 31-044 Kraków
tel.: 12 663 1792

więcej o

Mgr Natalia Krygowska-Nowak

Badaczka, antropolożka i ewaluatorka, specjalizuje się w badaniach jakościowych. Absolwentka AGH, doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawodowo związana z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ od 2017 roku. Łączy bogate doświadczenie badawcze z pracą naukową. Swoje zainteresowania realizuje poprzez udział w projektach związanych z szeroko pojętą problematyką społeczną w obszarach: jakość kapitału ludzkiego, rynek pracy, aktywne starzenie się. Jako ekspertka ds. badań pracuje w zespołach badawczych realizujących projekty we współpracy z instytucjami takimi jak: PARP, NCBiR, PFRON, IBE, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Angażuje się również w prace badawcze w projektach międzynarodowych np. „CareEr: Empowering informal carers”, „Exclusion and Inequality in Late Working Life (EIWO)”. Jest autorką licznych raportów i artykułów naukowych; wydała monografię (2018). Nagrodzona m.in. w konkursie tygodnika POLITYKA.

Ma doświadczenie w planowaniu procesu badawczego, w tym budżetu, realizacji i analizy badań oraz opracowywaniu wyników. Aktualnie zaangażowana jest w realizację kilku projektów m.in.: „Inkubator Włączenia Społecznego”, „City&Co: Older Adults Co-Creating a Sustainable Age-friendly City” oraz „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej”, gdzie kieruje pracami zespołu.

„Po godzinach” poświęca się pasji związanej z badaniem kultur pogranicza oraz nowej duchowości w kontekście historycznym i współczesnym.

więcej o

Mgr Joanna Kwinta-Odrzywołek

Ekspert ds. badań w CEAPP UJ. Absolwentka specjalizacji badawczo-analitycznej UJ, współpracująca z CEAPP UJ od 2008 roku. Doświadczenie zdobywała w agencji badawczej, firmie ewaluacyjnej oraz jako niezależny badacz w obszarze badań marketingowych, społecznych i ewaluacyjnych. Współautorka raportów z zakresu rynku pracy, szkolnictwa wyższego, kapitału ludzkiego.

Posiada doświadczenie w koordynacji projektów oraz realizacji badań na wszystkich etapach projektu. Jako niezależny badacz współpracowała z instytucjami publicznymi, agencjami badawczymi i reklamowymi oraz organizacjami pozarządowymi (m.in. PwC, TNS Polska, Instytut Badawczy Pro Publicum, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawski Instytut Bankowości, Urząd Miasta Kraków, Wyższa Szkoła Europejska, Straż Miejska Kraków).

W chwili obecnej zaangażowana w projekty realizowane w CEAPP UJ (m.in. Sektorowy Bilans  Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym i turystycznym) oraz w projekty zewnętrzne (m.in. koordynacja w projekcie Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze handlu oraz udział w BBKL II w sektorze komunikacji marketingowej).

więcej o

Mgr Regina Skiba

Absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego- specjalizacji badawczo-analitycznej. Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ.

Doktorantka w ramach projektu "Program Pozytywnego Zdrowia" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: https://positivehealth.project.uj.edu.pl/ .

W swojej pracy naukowej bada związki pomiędzy czynnikami społecznymi a zdrowiem. W szczególności swoje zainteresowania kieruje w stronę czynników społecznych, które mogą zapobiegać negatywnym skutkom dla zdrowia i dobrostanu lub wpływać na nie pozytywnie.

Ekspert w CEAPP UJ. Posiada doświadczenie w realizacji badań projektów ewaluacyjnych oraz badań społecznych.e-mail: regina.skiba@uj.edu.pl
tel. 12 663 29 63
ul. Ingardena 3, pok. 210, 30-060 Kraków

więcej o

Absolwentka socjologii i psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2011 obroniła rozprawę magisterską pt. Metaanaliza – stosowane procedury i możliwości wykorzystania w naukach społecznych, a w 2012 rozprawę magisterską pt. Huśtawka emocjonalna – metaanaliza dotychczasowych wyników i nowe kierunki badań. Pisze doktorat z zakresu różnic w osiągnięciach edukacyjnych kobiet i mężczyzn pod opieką prof. Jarosława Górniaka i zajmuje się wykorzystaniem Item Response Theory w naukach społecznych. Stypendystka i absolwentka programu Educational measurement, ukończyła też we Włoszech szkoły letnią (Summer School on Counterfactual Impact Evaluation 2013) i zimową (Fundamentals and Methods for Impact Evaluation of Public Policies 2014) z zakresu wykorzystania metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych. Absolwentka ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research 2014 (University of Michigan, United States). Od 2013 roku, pracuje jako statystyk w Zespole Analiz Osiągnięć Uczniów w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Współpracuje od kilku lat z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako koordynator i ekspert w projektach z obszaru polityk publicznych ukierunkowanych na rozwój regionalny, planowanie strategiczne oraz rozwój systemu oświaty. Współpracowała z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego jako konsultant ds. metodologii badań ewaluacyjnych. Współpracowała z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji jako ekspert do spraw metodologii badań społecznych i statystycznej analizy danych. Szkoli pracowników administracji publicznej w obszarze planowania strategicznego, konstrukcji dokumentów programowych, prawidłowej konstrukcji wskaźników, monitoringu oraz ewaluacji. Prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu. więcej o

Mgr Anna Szczucka

Absolwentka Instytutu Socjologii oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z metodologii badań społecznych i analizy danych. Od 2007 roku związana z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, gdzie łączy pracę naukową z realizacją projektów badawczych i wdrożeniowych. W tym okresie wielokrotnie realizowała projekty zlecane przez ministerstwa i agencje rządowe m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczość, a także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, oraz Wojewódzki Urzęd Pracy w Krakowie. Obecnie zaangażowana w dwa wieloletnie programy realizowane w ramach działań POKL: „Bilans Kapitału Ludzkiego" - unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy, w którym zajmuje się analizami inwestycji pracodawców w kadry oraz „SPIN – model transferu innowacji" – projekt innowacyjny, wdrażany w województwie małopolskim, w którym zajmuje się opracowaniem modelu transferu innowacji oraz jego wdrożeniem w ramach technologii inteligentnych systemów informatycznych.

Ekspert ds. oceny innowacji i efektów końcowych w projekcie Inkubator Włączenia Społecznego

Zaangażowanie w realizację projektu OPUS NCN „Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów“ 

więcej o

Mgr Dorota Pawluś
Starszy specjalista z obowiązkami koordynatora. Koordynator z wieloletnim stażem. W Uniwersyteckie Jagiellońskim zatrudniona od 2010 r. W Centrum Ewaluacji i Analiza Polityk Publicznych odpowiada za koordynację i nadzór organizacyjny projektów badawczych i naukowych. Obecnie odpowiedzialna za koordynację projektu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL).
e-mail: dorota.pawlus@uj.edu.pl
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
III brama, pok. 68, tel. 12 663 17 92 


Agnieszka Zwolan

Specjalistka w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych od października 2022 roku. W CEAPP odpowiada za wsparcie administracyjne projektów (w tym badania zlecone).
e-mail: agnieszka.zwolan@uj.edu.pl
tel:12 663 29 63; tel. 12 663 29 64
ul. Ingardena 3, pok. 209, 30-060 Kraków