Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ewaluacja - innowacje - rynek pracy

Pracownicy CEAPP

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik projektu Program Pozytywnego Zdrowia (Positive Health Program) POLS NCN.
Stanowisko: Profesor uczelni
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
Wydział Filozoficzny

więcej o

Dr Magdalena Jelonek

Socjolog, ekspert ds. metodologii badań i analiz oraz ewaluacji polityk publicznych.

Od 2010 r. adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a od 2016 adiunkt naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Ekspert i kierownik w kilkudziesięciu projektach badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, rynku pracy i edukacji (w tym szczególnie szkolnictwa wyższego), a także autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tych obszarach. Między innymi brała udział w jednym z największych w Europie badań popytu i podaży kompetencji - Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce czy w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006.

Ekspert w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego

więcej o

Mgr Maksym Dębski

Ekspert ds. ewaluacji w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja: Analiza danych i badania społeczne). Obecnie ekspert ds. ewaluacji Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ma na celu zapewnienie: najwyższej jakości nauczania, atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz najwyższego poziomu efektywności zarządzania uczelnią.

Był odpowiedzialny za badania dla Krakowskiego Biura Festiwalowego, w szczególności badań segmentacyjnych odbiorców kultury w Krakowie. Realizował badania dla spółek Skarbu Państwa związanych z branżą turystyki. Posiada doświadczenie w realizacji projektów miejskich, m.in. ewaluacji Budżetu Obywatelskiego miasta Kraków. Regularnie współpracuje przy realizacji badań ewaluacyjnych dla instytucji administracji publicznej.

więcej o

Mgr Natalia Krygowska-Nowak

Badaczka, antropolożka i ewaluatorka, specjalizuje się w badaniach jakościowych. Absolwentka AGH, doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawodowo związana z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych oraz Instytutem Socjologii UJ. Łączy bogate doświadczenie badawcze z pracą naukową. Swoje zainteresowania realizuje poprzez udział w projektach związanych z szeroko pojętą problematyką społeczną w obszarach: jakość kapitału ludzkiego, rynek pracy, aktywne starzenie się. Jako ekspertka ds. badań pracuje w zespołach badawczych realizujących projekty we współpracy z instytucjami takimi jak: PARP, NCBiR, PFRON, IBE, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Angażuje się również w prace badawcze w projektach międzynarodowych np. Erasmus+ „CareEr: Empowering informal carers”, „Exclusion and Inequality in Late Working Life (EIWO)”.

Ma doświadczenie w planowaniu procesu badawczego, w tym budżetu, realizacji i analizy badań oraz opracowywaniu wyników. Koordynuje zespół w badaniu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej”.

„Po godzinach” poświęca się pasji związanej z badaniem kultur pogranicza oraz nowej duchowości w kontekście historycznym ale i współczesnym.

więcej o

Mgr Katarzyna Lisek

Badaczka, ewaluatorka, ekspertka do spraw oceny efektów projektów innowacyjnych oraz badań w obszarze rynku pracy.

Specjalizuje się w ewaluacji wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw. Pracowała w zespołach oceniających efekty pomocy publicznej skierowanej do przedsiębiorstw w ramach POIR przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wyniki obydwu tych badań zostały przekazane do Komisji Europejskiej. Ewaluowała realizację oraz efekty programu inno_LAB wykorzystującego technikę Design Thinking do zaprojektowania bardziej skutecznych polityk wspierających innowacyjność. Brała udział w pracach zespołu opiniującego skuteczność kryteriów wyboru projektów w konkursach POIR. Obecnie ekspertka ds. ewaluacji formatywnej w Innowatorze Włączenia Społecznego- programie, w którym testowane są innowacje społeczne mające na celu walkę z wykluczeniem społecznym. Rolą zespołu jest wybór innowacji o najwyższym potencjale, zapewnienie wsparcia w trakcie ich realizacji, ocena procesu wdrożenia i osiągniętych efektów oraz rekomendowanie najskuteczniejszych innowacji do dalszego upowszechniania. 

Ekspert ds. ewaluacji w ramach projektu Inkubator Włączenia Społecznego
Kierownik projektu Ewaluacja mid-term pomocy publicznej PARP w ramach POIR cz. 1

więcej o

Mgr Anna Szczucka

Absolwentka Instytutu Socjologii oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z metodologii badań społecznych i analizy danych. Od 2007 roku związana z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, gdzie łączy pracę naukową z realizacją projektów badawczych i wdrożeniowych. W tym okresie wielokrotnie realizowała projekty zlecane przez ministerstwa i agencje rządowe m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczość, a także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, oraz Wojewódzki Urzęd Pracy w Krakowie. Obecnie zaangażowana w dwa wieloletnie programy realizowane w ramach działań POKL: „Bilans Kapitału Ludzkiego" - unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy, w którym zajmuje się analizami inwestycji pracodawców w kadry oraz „SPIN – model transferu innowacji" – projekt innowacyjny, wdrażany w województwie małopolskim, w którym zajmuje się opracowaniem modelu transferu innowacji oraz jego wdrożeniem w ramach technologii inteligentnych systemów informatycznych.

Ekspert ds. oceny innowacji i efektów końcowych w projekcie Inkubator Włączenia Społecznego

Zaangażowanie w realizację projektu OPUS NCN „Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów“ 

więcej o

Mgr Joanna Kwinta-Odrzywołek

Ekspert ds. badań w CEAPP UJ. Absolwentka specjalizacji badawczo-analitycznej UJ, współpracująca z CEAPP UJ od 2008 roku. Doświadczenie zdobywała w agencji badawczej, firmie ewaluacyjnej oraz jako niezależny badacz w obszarze badań marketingowych, społecznych i ewaluacyjnych. Współautorka raportów z zakresu rynku pracy, szkolnictwa wyższego, kapitału ludzkiego.

Posiada doświadczenie w koordynacji projektów oraz realizacji badań na wszystkich etapach projektu. Jako niezależny badacz współpracowała z instytucjami publicznymi, agencjami badawczymi i reklamowymi oraz organizacjami pozarządowymi (m.in. PwC, TNS Polska, Instytut Badawczy Pro Publicum, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawski Instytut Bankowości, Urząd Miasta Kraków, Wyższa Szkoła Europejska, Straż Miejska Kraków).

W chwili obecnej zaangażowana w projekty realizowane w CEAPP UJ (m.in. Sektorowy Bilans  Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym i turystycznym) oraz w projekty zewnętrzne (m.in. koordynacja w projekcie Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze handlu oraz udział w BBKL II w sektorze komunikacji marketingowej).