Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

AKTUALNOŚCI CEAPP

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA 
w grupie pracowników badawczych
w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
na Wydziale Filozoficznym
 w zakresie związanym z realizacją projektu pn. „Program Pozytywnego Zdrowia”,
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu POLS 
(el. PSP: Z/IPZ/00348)
 
Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej,
 
Osoba, która zgłasza się, jest zobligowana do rekrutacji w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych zgodnie ze specjalną procedurą konkursową. Link do ogłoszenia.
 
Umowa zostanie zawarta z osobą, która w momencie podpisania będzie posiadała status doktoranta.
 
Dodatkowo kandydat(ka) powinien (powinna) spełniać następujące kryteria: 
1. Tytuł magistra studiów wyższych (kierunki z zakresu nauk społecznych i nauk o zdrowiu, np. psychologii, socjologii, metod ilościowych, ekonomii, statystyki, demografii, zdrowia publicznego),
2. Zainteresowania badawcze związane z tematyką projektu,
3. Zainteresowanie przygotowaniem pracy doktorskiej związanej z tematyką projektu pod nadzorem kierownika projektu, 
4. Znajomość statystyki i posiadanie umiejętności analitycznych, doświadczenie w analizach statystycznych, 
5. Doświadczenie w pracy z danymi ilościowymi, 
6. Bardzo dobra organizacja pracy, niezawodność i punktualność,
7. Doskonałe umiejętności komunikacyjne,
8. Biegły angielski. 
Znajomość języka polskiego nie jest wymagana.
 
Oferujemy:
1. Wynagrodzenie w kwocie maksymalnie 170 000 brutto brutto za cały okres zatrudnienia. 
2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy do końca trwania projektu tj. 14.10.2023 r. 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, 
ul. Ingardena 3, pok. 209 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ceapp@uj.edu.pl następujące dokumenty:
1. podanie,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata, 
6. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
8. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
9. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
10. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
11. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 
Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie https://ceapp.uj.edu.pl/pols
 
Termin rozpoczęcia konkursu:  05.11.2021 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 22.11.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 25.11.2021 r.
 
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: 

Szanowni Państwo, 

Ogłaszamy otwarcie naboru wniosków na innowacje w obszarze włączenia społecznego - nabór do 30 listopada 2021!  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia i aplikowania o grant.  

Szczegóły oraz dokumentacja niezbędna w procesie aplikowania została umieszczona na stronie Lidera projektu - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pod linkiem:

Aktualności - Nabór wniosków o grant w Inkubatorze Włączenia Społecznego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (rops.krakow.pl)
 

Zachęcamy do aplikowania!
Zespół projektu Inkubator Włączenia Społecznego (IWS)

Więcej informacji poniżej: 

Ulotka IWS pfd

Newsletter IWS pdf

Grafika nabór do 30 listopada 2021

więcej o

Serdecznie witamy w Zespole CEAPP Panią Profesor Dorotę Węziak-Białowolską, która jest Kierownikiem nowego projektu pn. "Program Pozytywnego Zdrowia" (Positive Health Program) POLS NCN. 

CV wraz z listą publikacji Pani Profesor znajdują się pod linkiem: 
https://ceapp.uj.edu.pl/pracownicy-ceapp
Więcej informacji o projekcie POLS NCN znajduje się pod linkiem: https://ceapp.uj.edu.pl/pols

Realizacja projektu POLS NCN (nr projektu 2020/37/K/HS6/02772, nr umowy UMO-2020/37/K/HS6/02772) rozpocznie się 15.10.2021 r. (czas trwania wynosi 24 m-ce). 
Zamawiającym jest Narodowe Centrum Nauki. Wartość projektu wynosi 856 375,00 zł.

Celem Programu Pozytywnego Zdrowia  jest wskazanie pozytywnych czynników i zasobów, które można by zakwalifikować jako wspierające szeroko rozumiane zdrowie i dobrostan oraz przyczyniające się do osiągniecia stanu pełnego fizycznego, emocjonalnego, społecznego, duchowego oraz ekonomicznego dobrostanu (zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia).

Program ma trzy priorytety na lata 2021-2022:

 1. wskazanie czynników łagodzących niekorzystny wpływ na dobrostan ograniczeń społecznych
  i zawodowych związanych epidemią koronawirusa COVID-19, jak i samej choroby;
 2. analiza wpływu (i) uczestnictwa (receptywnego) w kulturze i sztuce oraz (ii) aktywnego korzystania z tych dóbr na dobrostan i długość życia;
 3. ze względu na to, że każdy człowiek chciałby mieć poczucie sensu życia, wskazanie czynników przyczyniających się do tego wymiaru dobrostanu.

Przeanalizowane zostaną niezbadane dotychczas potencjalne determinanty dobrostanu oraz przedstawione zostaną wyniki wskazujące na działania sprzyjające osiągnieciu pełnego dobrostanu. Na podstawie badań i analiz możliwe będzie przestawienie rekomendacji dla decydentów oraz praktyków w zakresie polityk wspierających i promujących lepsze i dłuższe życie.

Grafika Norway grants

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych współpracuje w zakresie realizowanych projektów i inicjatyw z następującymi jednostkami UJ oraz instytucjami zewnętrznymi:

- Instytutem Socjologii UJ w ramach zawartego Porozumienia na przeprowadzenie konsultacji oraz badań wraz z przygotowaniem rekomendacji oraz zmian w ofercie programu studiów na kierunkach socjologia oraz praca socjalna w Instytucie Socjologii UJ,

- Jagiellońskim Centrum Językowym – w ramach zawartego Porozumienia na przeprowadzenie konsultacji oraz badań wraz z przygotowaniem rekomendacji do zmian w ofercie i programie kursów JCJ (badanie służące udoskonaleniu programów JCJ kierowanych do studentów, badanie potrzeb nauczycieli akademickich i pracowników dydaktycznych w zakresie wsparcia ze strony JCJ,

- Instytutem Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ – w ramach zawartego porozumienia na przeprowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie metodologii badań naukowych, w szczególności przygotowania zakresu tematycznego szkoleń i konsultacji, przeprowadzenia szkoleń, opracowania materiałów dla uczestników szkoleń w formie elektronicznej oraz przygotowania dokumentacji szkoleń.

- Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ - w ramach zawartego Porozumienia w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych, wspólnych inicjatyw w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspólnych działań edukacyjnych, szkoleniowych oraz innych uzgodnionych przez strony, 

- Gminą Miejską Kraków – w ramach zawartego Porozumienia o współpracy dydaktycznej i badawczej w celu wymiany doświadczeń i informacji w zakresach zbieżnych z zadaniami realizowanymi przez strony,

- Collegium Medicum UJ – w ramach zawartego Porozumienia na przeprowadzenie przez pracowników CEAPP szkoleń i konsultacji w zakresie metodologii badań naukowych, doradztwa w zakresie analizy danych w Projekcie CARTHAGO

- POB Heritage (Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uczelnia Badawcza) – POB Heritage – Evidence based strategy

- Boston College – umowa dotyczyła badania osób 50+ oraz ich subiektywnej oceny pracy zdalnej w ramach umowy pt. "Solidifying the Sloan Research Network”.

- Badanie: Ocena efektów kształcenia po wprowadzeniu nauczania zdalnego w sytuacji zagrożenia epidemicznego 2020 r.

- Jagielloński Panel 2002+ - badanie panelowe realizowane w ramach projektu Uczelnia Badawcza - Priorytetowego Obszaru Badawczego (Society of the Future) w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem projektu jest zapoczątkowanie badań panelowych do których zaproszone będą osoby urodzone w 2002 roku - osoby wchodzące w dorosłość. Zbierane dane w badaniach będą dotyczyły wybranych aspektów jakości życia, m.in.: aktywności edukacyjnej, aktywności społecznej (m.in. praca społeczna, wolontariat),  aktywności na rynku pracy, oceny stanu zdrowia, samopoczucia, przygotowania do radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach (w kontekście zdawania egzaminu dojrzałości),  planów kontynuowania nauki, podejmowania pracy zawodowej, wyjazdu z kraju, do innych miejscowości (mobilności przestrzennej), więzi społecznych, etc. 

Grafika klawiatura komputera

Ogłoszenie archiwalne
III Międzynarodowy Kongres Ewaluacyjny:
„Ewaluacja jako przekraczanie granic”
22 października 2021 r. 
ON-LINE

Link do rejestracji
Program Kongresu
Koncepcja programowa Kongresu

Kongres Ewaluacyjny był skierowany w szczególności do:

 • Społeczności ewaluatorów/ek i badaczy;
 • Menadżerów/ek odpowiedzialnych za zarządzanie zespołami badawczymi;
 • Przedstawicieli/ek środowiska naukowego, w tym ekspertów/ek zajmujących się analizą i oceną polityk publicznych w oparciu o wyniki badań ewaluacyjnych;
 • Osób zajmujących się zarządzaniem organizacjami i projektami współfinansowanymi m.in. ze środków publicznych;
 • Przedstawicieli/ek administracji publicznej odpowiedzialnych za definiowanie i kształtowanie polityk publicznych;
 • Studentów/ek zainteresowanych tematyką ewaluacji;
 • Przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych, w tym towarzystw ewaluacyjnych.

Grafika logo

Zapraszamy do udziału w badaniu Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów. Badanie realizowane jest przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierowane przez dr Magdalenę Jelonek.
 
Termin realizacji badania: maj 2021 – luty 2022
 
Badanie ma charakter dwumodułowy. W ramach Modułu I ocenione zostanie wsparcie oferowane w ramach wzmacniania kompetencji doktorantów. Głównym celem Modułu II jest określenie zapotrzebowania na kompetencje absolwentów uczelni oraz określenie luk pomiędzy potrzebami rynku pracy a ofertą edukacyjną szkół wyższych.

Do udziału w badaniu zapraszamy: 
 • ekspertów raportu MNiSW, 
 • ekspertów Konstytucji dla Nauki
 • ekspertów rynku pracy, 
 • przedstawicieli pracodawców, 
 • przedstawicieli uczelni zaangażowanych w realizację projektów (kierownicy studiów doktoranckich i szkół doktorskich), 
 • pracowników uczelni odpowiedzialnych za pomiar kompetencji i zapotrzebowanie na kompetencje wśród studentów,
 • przedstawicieli Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • uczestników wsparcia
 
Badanie będzie realizowane za pomocą wywiadów indywidualnych, rozmów grupowych oraz paneli eksperckich. Wszystkie spotkania będą odbywać się w formie online. Rozmówcom będzie zagwarantowana pełna anonimowość.
 
Badania jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, panele ekspertów) będą moderowane przez ekspertów CEAPP. Za realizację wywiadów CATI/CAWI odpowiedzialna jest firma Grupa Doradcza Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością reprezentowana przez Krzysztofa Otawę – Prezesa Zarządu. 
 
Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w badaniu. Zebrana wiedza zostanie wykorzystana do oceny prowadzonych działań i do programowania kolejnych projektów służących podnoszeniu kompetencji studentów i doktorantów – biorąc udział w badaniu będą mieli Państwo realny wpływ na to jakie wsparcie skierowane do uczelni, do studentów i doktorantów będzie oferowane w przyszłości.

Grafika klawiatura komputera
 

Ogłoszenie archiwalne
Uniwersytet Jagielloński poszukuje 
Badacza/Badaczki
w zakresie ewaluacji

w ramach udziału w projekcie: Inkubator Włączenia Społecznego
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.1: Innowacje społeczne
 

Opis stanowiska:

Osoba prowadząca bieżący kontakt z grantobiorcami, koordynująca realizację i realizująca wywiady z interesariuszami, odpowiedzialna także za analizę dokumentacji wytworzonej w procesie przygotowania do testowania i w trakcie testowania, bierze aktywny udział w pracach analitycznych na etapach ewaluacji on-going i ex-post, w tym bierze udział w analizie danych zastanych dot. innowacyjności projektów.

Umowa o pracę 0,5 etatu na okres 06.2021-03.2023

 

Zakres obowiązków:

 1. Współudział w pracach ewaluacji ex-ante, ex-post oraz on-going (formatywnej).
 2. Prowadzenie szkoleń badaczy terenowych i koordynacja ich prac w terenie.
 3. Rekrutacja grantobiorców i użytkowników końcowych do udziału w badaniach terenowych.
 4. Prowadzenie wywiadów pogłębionych z użytkownikami końcowymi w formie TDI/IDI (telefonicznych wywiadów pogłębionych lub osobistych).
 5. Sporządzanie gridów (głównych wniosków w odniesieniu do pytań́ badawczych) i podsumowań́
  z przeprowadzonych wywiadów i kontaktów.
 6. Analiza danych zastanych (ADZ) w odniesieniu do ocenianych innowacji, w tym zbieranie informacji i przygotowywanie wniosków dot. innowacyjności.
 7. Współautorstwo produktów wypracowanych w procesie ewaluacji, w tym współautorstwo raportu końcowego z ewaluacji.

Wymagane kwalifikacje i kompetencje:

 • doświadczenie w badaniach empirycznych (terenowych) - wymagany udział w min. 3 projektach ogólnopolskich i min. 5 lat doświadczenia (w dowolnej formie i roli związanej z badaniami społecznymi),
 • umiejętność prowadzenia badań, analizowania danych i przygotowywania opracowań,
 • doskonała znajomość́ technik prowadzenia wywiadów pogłębionych, w tym metod aktywnego dopytywania,
 • wymagane kompetencje miękkie konieczne do właściwej rekrutacji respondentów,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Wymagane cechy:

 • wysoka kultura osobista
 • zdolności komunikacyjne
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w  zespole

Wymagane dokumenty:

 • CV w wersji elektronicznej oraz list motywacyjny (w jednym pliku max. do 5 MB),
 •  (opcjonalnie) autorskie/współautorskie opracowania/raporty/publikacje lub inna dokumentacja, która potwierdza doświadczenia w badaniach (max. 3)

Prosimy o dołączenie do swojej aplikacji potwierdzone formularze „informacji o przetwarzaniu danych osobowych” oraz „zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji (w jednym pliku) na adres: ceapp@uj.edu.pl do dnia
31 marca 2021 r. Pytania związane z ogłoszeniem można kierować na ten sam adres. Kierownikiem projektu na UJ jest dr. hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.                        

Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, jedynie wybranego kandydata.

Oferta pracy w wersji pdf
Ogłoszenie na BIP UJ

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ oferuje 
atrakcyjny staż / możliwość odbycia praktyki dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wymagania:

 • studenci III roku studiów licencjackich
 • studenci studiów magisterskich kierunków socjologia, praca socjalna i innych powiązanych tematycznie z działaniem Centrum
 • mile widziane doświadczenie w przygotowaniu i realizacji badań jakościowych lub/i ilościowych

Zakres stażu:

 • 20 godz/m-c
 • współpraca przy przygotowywaniu ofert badań
 • współpraca przy pracach bieżących Centrum
 • współpraca przy przygotowaniu opracowań z badań

Czas trwania stażu:

Od marca do września 2021 r. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu stażu.

Oferujemy:

 • elastyczny czas stażu
 • współpracę z doświadczonym zespołem
 • udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, ewaluacyjnych 
 • referencje, potwierdzenie odbycia stażu

Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie CV oraz list motywacyjny na adres: ceapp@uj.edu.pl

Oferta stażu w wersji pdf 

Ogłoszenie archiwalne

Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe (EIWO)

finansowanego przez The Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (FORTE)

 poszukuje Badaczki/Badacza (Doktoranta/Doktorantki, osoby z doktoratem)

marzec-grudzień 2021 r. (10 miesięcy)

Opis zadań:
Uczestnictwo w projekcie badawczym “Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe (EIWO)” w szczególności przeprowadzenie badań jakościowych (wywiady biograficzne) pod kierunkiem dr hab. Jolanty Perek-Białas, prof. UJ (Instytut Socjologii/ Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ) w ramach projektu III (Mechanizmy oraz źródła wykluczenia w późnym życiu zawodowym).

Oferujemy atrakcyjną współpracę w międzynarodowej grupie badaczy. Opis projektu III poniżej, więcej szczegółów na temat EIWO na stronie http://www.eiwoproject.org/ 

Profil Badacza/ Badaczki:

 • Bardzo dobra praca magisterska lub  stopień naukowy (doktorat) w zakresie nauk społecznych, preferowane w obszarze badań starszych pracowników, nierówności społecznych, polityk publicznych dotycząca tematyki projektu.
 • Bardzo dobra znajomość metod badań jakościowych, preferowane doświadczenie w stosowaniu badań jakościowych, w tym programów do analizy tego typu danych (np. MAXQDA)
 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne, komunikatywność, elastyczność działania jak i bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego (badania - wywiady w ramach projektu będą prowadzone w jęz. polskim)

Wymagane dokumenty:

 • CV w wersji elektronicznej (do 5 MB)
 • List motywacyjny
 • Nazwiska i kontakt do osób, które mogą udzielić referencji (na życzenie)
 • Jeśli są dostępne, max. dwa artykuły naukowe/ publikacje/ raporty, preferowane z wykorzystaniem badań jakościowych

Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV i pozostałe wymagane dokumenty (w jednym pliku) do Prof. Jolanty Perek-Białas jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl  najpóźniej do 30 stycznia 2021

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych. Uniwersytet Jagielloński zastrzega prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

W przypadku pytań proszę o kontakt: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl

Ogłoszenie pl 

Ogłoszenie eng 

Zachęcamy do udziału w akcji
"WSPIERAMY REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA"
 
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ prowadzi akcję wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dla chętnych osób (studentek i studentów, doktorantów, doktorantek), które mogą odbierać telefony i przeprowadzać wstępną kwalifikację dla osób chcących oddać osocze. Czekamy na zgłoszenia osób, które będą mogły się podjąć takich działań. Wierzymy, że są na UJ osoby, które znajdą czas, aby choć na kilka godzin w tygodniu odciążyć zespół RCKiK w Krakowie.

Zachęcamy studentów i studentki UJ do zgłaszania się do udziału w akcji! 
 
Zgłoszenia pod linkiemhttps://tiny.pl/7sxxn

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dr hab. Jolantą Perek-Bialas, prof. UJ:
tel. 12 663 29 62, e-mail: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl
 
Logo Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 
 
Logo Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym opracowanym w ramach badania BRADAR 
przy udziale ekspertów CEAPP pod kierownictwem dr Seweryna Krupnika

Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis
za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 

Link: RAPORT KOŃCOWY BRADAR

Logo projektu BradarLogo Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

Projekt “Collaborative Monitoring of REgional Lifelong learning Policies” (COMORELP) będzie realizowany w konsorcjum z instytucjami zagranicznymi: Lifelong Learning Platform (Belgia), Bogazici Universitesi (Turcja), FREREF – Fondation des Regions Europeeennes pour la Recherche en Education et Enformation (Belgia), Cis Scuola Per La Gestione D'Impresa Sociata (Włochy), Arcola Research (Wielka Brytania) oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Inicjatywa COMORELP ma na celu stworzenie otwartej platformy współpracy międzynarodowej w celu ulepszenia i porównania regionalnych polityk i inicjatyw w zakresie uczenia się przez całe życie. Partnerzy projektu stawiają sobie za cel stworzenie narzędzi do podejmowania trwałej wymiany doświadczeń oraz do systematycznego porównywania postępów  uczenia się przez całe życie w różnych regionach europejskich. Opracowanie i przetestowanie tych narzędzi zaplanowane jest jako pilotaż. Następnie zostaną one zarekomendowane Komisji Europejskiej, wraz z propozycją utworzenia Obserwatorium regionalnych polityk lifelong learning. Bezpośrednimi rezultatami projektu będą: 1) przegląd polityk i praktyk wykonany poprzez autoewaluację partnerów;

2) zbiór kryteriów ewaluacji mogących służyć do oceny i samooceny rozwoju uczenia się przez całe życie w regionie; 3) koncepcja platformy internetowej umożliwiającej wymianę doświadczeń;
4) rekomendacje dla decydentów regionalnych.

Kierownikiem/ Koordynatorem projektu jest dr hab. Barbara Worek, prof. UJ z Instytutu Socjologii UJ.
Budżet całego projektu wynosi: 412 310,00 euro (wartość dla UJ to ok. 67 tys. euro).

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji konkursowej na stanowisko
doktoranta w ramach projektu badawczego nr 2019/35/B/HS5/04238 OPUS NCN pt. 
"Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów
przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej
na teorii zbiorów"
 OPUS-18 Narodowego Centrum Nauki stypendystką została:

Pani Monika Woźniak
Serdecznie gratulujemy

Ogłoszenie archiwalne - konkurs rozstrzygnięty
studia doktoranckie/stanowisko
doktoranta w projekcie OPUS NCN

Konkurs na studia doktoranckie i stanowisko Doktoranta w projekcie badawczym nr 2019/35/B/HS5/04238 pt. Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowoskutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów na okres 21 miesięcy (X 2020 – VI 2022) z możliwością kontynuowania studiów po zakończeniu projektu w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ.

Streszczenie projektu:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/466427-pl.pdf

Udział w projekcie wiąże się z pobieraniem stypendium w wysokości 3 500 zł miesięcznie przez okres trwania projektu. Procedura konkursowa oraz sam udział w projekcie będzie przebiegał na zasadach określonych w “Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” - Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Prace związane z doktoratem będą prowadzone pod kierunkiem:
 Kierownika Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ dr hab. Jolanty Perek-Białas (prof. UJ),
 Kierownika projektu, dr Seweryna Krupnika.

Opis zadań w projekcie:
Udział w pracach badawczych (konceptualizacja i operacjonalizacja), przegląd literatury, projektowanie narzędzi badawczych, realizacja wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami, analiza danych jakościowych i ilościowych, pisanie raportu i artykułów naukowych

Wymagania:
 ukończone studia związane z tematyką projektu
 dobra znajomość MsOffice
 znajomość programów do jakościowej i ilościowej analizy danych
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Dodatkowo od kandydata/tki oczekujemy:
 umiejętności pracy zespołowej oraz dobrej organizacji pracy
 komunikatywności, dyspozycyjności oraz wysokiej kultury osobistej

Dodatkowym atutem kandydata/tki będzie:
 zainteresowania związane z tematyką działalności Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
 doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami
 doświadczenie z udziału w projektach ewaluacyjnych związanych z innowacyjnością przedsiębiorstw i opracowywaniem raportów z badań
 doświadczenie związane z pisaniem artykułów naukowych

Kryteria przyznania stypendium:
 osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych
 wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych
 kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym


Wymagane dokumenty:
 CV i list motywacyjny w wersji elektronicznej (w jednym pliku do 5 MB)

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

Aplikacje zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy e-mail: seweryn.krupnik@uj.edu.pl, ceapp@uj.edu.pl do dnia 16.08.2020 r. W tytule maila proszę wpisać: OPUS NCN - stanowisko Doktoranta w projekcie. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.08.2020 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany w dokumentach adres e-mail. 
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych zastrzega możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o decyzji w sprawie obsadzenia jedynie wybranego kandydata.

Ogłoszenie w wersji pdf 

Eksperci CEAPP uczestniczą w inicjatywach mających na celu poprawę jakości kształcenia oraz wspierania innowacji społecznych. 

Dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ została powołana na reprezentantkę środowiska naukowego w Radzie Innowacji Społecznych i dokonania oceny Kart Innowacji Społecznej oraz wyboru Innowacji Społecznych w ramach projektu Inkubator Dostępności.

Dr hab. Barbara Worek jest zaangażowana jako przedstawicielka CEAPP w Radzie ds. Kompetencji Usług Rozwojowych, której zadaniem jest działanie na rzecz sektora usług rozwojowych i identyfikowanie zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe przy współudziale przedsiębiorców oraz reagowanie na zmiany w zakresie zapotrzebowania na kompetencje zawodowe. Udział w Radzie daje szansę na uczestnictwo w pracach na rzecz wspólnych standardów jakości usług rozwojowych, wsparcia procesów uczenia się i procesu szkoleniowego, rozwoju systemu edukacji, standardów kompetencyjnych pracujących w sektorze.

Uniwersytet Jagielloński i Urząd Miasta Krakowa zapraszają do włączenia się do akcji TELEFONUJ DO SENIORA. Idea akcji polega na tym, że studenci/tki (jak również doktoranci/tki, pracownicy UJ) zgłaszają się przez formularz do akcji, zostawiają nr telefonu (ewentualnie mogą też wykazać czy chcą działać w wolontariacie np. pomocy przy zakupach). 

Link do formularza: https://tiny.pl/tzrw8

Numery i imiona studentów/tek są przekazywane do odpowiedniej komórki w Urzędzie Miasta, która będzie zbierać z kolei zgłoszenia od osób starszych (samotnych, niewychodzących obecnie z domu) aby ktoś do nich dzwonił codziennie (na rozmowę, wraz z ustaleniem czy czegoś nie potrzebują).
Student/ka: otrzymuje nr telefonu do konkretnej osoby i powołując się na akcję można od razu rozpocząć rozmowy - każdego dnia 1x (ważne: każdego dnia, aby wiadomo było, że się nie zapomniało o drugim człowieku).

Wiele osób jest zamkniętych w domach, siedzi w nich samotnie, nie wychodzi nigdzie, zostaje im tylko telefon i możliwość rozmowy w ten sposób z drugą osobą, nie mają Internetu. Jest niezwykle ważne, aby kontaktować się mimo tych ograniczeń, aby wszyscy wiedzieli, że nie są zostawieni sami sobie. Może być tak, że pojawią się jakieś potrzeby i wtedy można wskazać, doradzić, zorganizować załatwienie pewnych spraw nawet na odległość (np. dowóz posiłku, zakupy, organizacja leków itp.).

Więcej o akcji na stronie Koła Studentek i Studentów Socjologii UJ
Logo Koła Studentek i Studentów Socjologii UJ


 

PONIŻEJ INFORMACJE DLA SENIORÓW ZAINTERESOWANYCH AKCJĄ: 
Uniwersytet Jagielloński i Urząd Miasta Krakowa zapraszają osoby starsze i samotne, nie opuszczające domów ze względu na epidemię koronawirusa, do skorzystania z możliwości codziennej wspierającej rozmowy telefonicznej  w ramach akcji.

Osoby, które samotnie przebywają w domach i chciałyby codziennie o uzgodnionej porze porozmawiać przez telefon z miłą studentką lub studentem proszone są o podanie swego imienia i numeru telefonu, dzwoniąc lub przesyłając SMS na numer 797 905 860. To numer Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, która pomaga studentom i pracownikom UJ zrealizować to przedsięwzięcie. 

Rozmowa z przyjaźnie nastawioną osobą może przynieść wiele satysfakcji, pozwoli poczuć, że nie jesteśmy sami, doda otuchy i sprawi, że poczujemy się lepiej. Łatwo wyobrazić sobie, że seniorzy staną się mentorami swoich telefonicznych opiekunów.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej zaprasza.
 

Logo akcji Telefonuj do seniora

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do włączenia się do akcji społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego #ujdlaszpitala!
 
W Europie i w Polsce pojawiają się inicjatywy mające na celu dostarczenie szpitalom niezbędnych środków przeznaczonych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Pokażmy, że jesteśmy solidarni jako wspólnota akademicka z chorymi i personelem medycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.


Więcej informacji o akcji #ujdlaszpitala!

więcej o

W dniach 9-10 grudnia 2019 r. w Krakowie odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna. Tematami konferencji były przyszłość ewaluacji, polityka spójności i przygotowanie do perspektywy 2021-2027, innowacje, włączenie społeczne i spójność terytorialna regionów UE.

Podczas konferencji poruszono tematy związane z przyszłością i miejscem ewaluacji, przygotowaniami do nowego okresu programowania w ramach polityki spójności UE, założenia polityki środowiskowej, wsparcie małych i średnich miast, temat aktywizacji zawodowej oraz roli ewaluacji w projektowaniu polityk publicznych UE.

Odbyły się liczne panele dyskusyjne podczas których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi ujęciami tematyki związanej z pięcioma nowymi celami polityki spójności na lata 2021-2027. Dyskutowano na temat przyszłości ewaluacji, rozwiązań instytucjonalnych oraz rozwoju metodologii badawczych.

Zdjęcia uczestników konferencji ewaluacyjnej

Więcej informacji: https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/xiii-miedzynarodowa-konferencja-ewaluacyjna/

Agenda konferencji
Prezentacje/ Materiały z konferencji
Nagrania z konferecji