Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

CEAPP

Evaluation • Innovations • Labour market

mgr Przemysław Majkut

Absolwent Instytutu Socjologii oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach których ukończył program Educational Measurement. Od 2007 roku pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, gdzie zajmuje się analizą danych egzaminacyjnych. W latach 2013-2015 pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych. Był członkiem zespołu zajmującego się wprowadzaniem i rozwojem wskaźników edukacyjnych wartości dodanej w Polsce (2007-2015). W ramach Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ koordynuje pracę zespołu zajmującego się badaniami edukacyjnymi. Specjalista z zakresu badań edukacyjnych. Główne obszary zainteresowań naukowych to nierówności społeczne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu oświaty, uwarunkowania wyników kształcenia oraz pomiar edukacyjny. Trener, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ewaluacji procesu nauczania i wykorzystywania analizy danych w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

 • 2013 – 2015 „Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych" w ramach działania 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał ludzki.
 • 2007 – 2013 „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej" w ramach działania 3.2. Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych priorytetu Wysoka jakość edukacji programu operacyjnego Kapitał ludzki
 • 2012 - 2013 „Badanie ewaluacyjne projektu ewaluacji w nadzorze pedagogicznym", na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych UJ, finansowane ze środków UE.
 • 2007 „Cele polityki rozwoju oświaty krakowskiej na lata 2007-2013" – na zlecenie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa

Wybrane publikacje

 • Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska-Maciążek, A., Koniewski, M., Majkut, P., Grygiel, P., Blukacz, M., Otręba-Szklarczyk, A., (Ko)warianty efektywności nauczania. Wyniki badania w klasach IV–VI. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych, 2015
 • Majkut, P., Koniewski, M., Skórska, P.,  Wykorzystanie modeli wiązki zadań (Testlet Item Theory) w szacowaniu parametrów testu egzaminacyjnego, [w] Zastosowania diagnozy edukacyjnej, red. Niemierko, B., Szmigel, M., K., Grupa Tomami, Kraków, 2015
 • Majkut, P., Humenny, G., Czynniki wpływające na zmianę aspiracji edukacyjnych rodziców względem uczniów szkół podstawowych [w] Zastosowania diagnozy edukacyjnej, red. Niemierko, B., Szmigel, M., K., Grupa Tomami, Kraków, 2015
 • Palkij, H., Majkut, P., Efekty kształcenia historycznego i obywatelskiego w świetle egzaminów zewnętrznych. Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, vol 142(2), 2015
 • Koniewski, M., Majkut, P., Skórska, P., Zróżnicowane funkcjonowanie zadań testowych ze względu na wersję testu. Edukacja, vol 1(126): 79-94, 2014
 • Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska, A., Koniewski, M., Majkut, P., Kontekstowy model efektywności nauczania po pierwszym etapie edukacyjnym. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych, 2014
 • Humenny, G., Koniewski, M., Skórska, P., Majkut, P., Migracje uczniów między zespołami klasowymi przy przejściu ze szkoły podstawowej do gimnazjum [w] Diagnozy edukacyjne – dorobek i nowe zadania., red. Niemierko, B., Szmigel, M., K., Grupa Tomami, Kraków, 2014
 • Skórska, P., Koniewski, M., Majkut, P., Wpływ wersji arkusza egzaminacyjnego na zróżnicowane funkcjonowanie zadań na przykładzie egzaminu gimnazjalnego, [w] Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych, red. Niemierko, B., Szmigel, M., K., Grupa Tomami, Kraków, 2013
 • Dolata, R., Hawrot, A., Humenny, G., Jasińska, A., Koniewski, M., Majkut, P., Żółtak, T. Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych, 2013
 • Skórska, P., Koniewski, M., Majkut, P., Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty, [w] Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne, red. Niemierko, B., Szmigel, M., K., Grupa Tomami, Kraków, 2012
 • Majkut, P., Potrzeba domknięcia poznawczego a przebieg i wynik egzaminu maturalnego, [w] Ewaluacja w edukacji: koncepcje, metody, perspektywy, red. Niemierko, B., Szmigel, M., K., Grupa Tomami, Kraków, 2011
 • Kulon, F., Majkut, P., Interpretacja trzyletnich wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej, Edukacja. Studia, Badania, Innowacje, nr 1 (109), Warszawa, 2010
 • Majkut, P., Powody wyboru szkoły gimnazjalnej w wypowiedziach rodziców [w] Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkolnego, red. Niemierko, B., Szmigel, M., K., Grupa Tomami, Kraków, 2010
 • Majkut, P., Szacowanie edukacyjnej wartości dodanej dla nauczyciela – możliwości i ograniczenia, [w] Uczenie się i egzamin w oczach nauczycieli, red. Niemierko, B., Szmigel, M., K., Grupa Tomami, Kraków, 2008
 • Majkut, P., W jaki sposób uczniowie postrzegają pracę nauczycieli podczas lekcji? [w] Uczenie się i egzamin w oczach uczniów, red. Niemierko, B., Szmigel, M., K., Grupa Tomami, Kraków, 2007