Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

CEAPP

Ewaluacja - innowacje - rynek pracy

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Dorota Węziak-Białowolska, prof. UJ

Dorota Weziak-Bialowolska is an associate professor at the Centre for Evaluation and Analysis of Public Policies, Faculty of Philosophy.

She received her master’s degree in quantitative methods (2003), her doctoral degree in economics (2008) and post-doctoral degree (habilitation) in sociology (2016). Her research interests are in methodology including impact assessment and evaluation as well as psychometrics, composite scales, and indicators. Her recent focus is on positive health and human flourishing.

From 2017 to 2021 she was a research scientist at the Harvard T.H. Chan School of Public Health. From 2011 to 2017 she worked for the European Commission Joint Research Centre (in Italy) as a post-doctoral researcher and a research fellow. Between 2010 and 2012 she was appointed an assistant professor at the Educational Research Institute (in Poland). Between 2003 and 2015 she held an academic appointment at the Warsaw School of Economics, as an assistant professor as well as research and teaching assistant.

In her career, she has had an opportunity to work with policy makers, international organizations (UN, OECD, WIPO), European Commission agencies (four European Commission Directorates General), foundations (European Cultural Foundation, Robert Wood Johnson Foundation), and non-profit international organizations (ENCATC; Sustainable Society Foundation) on multiple interdisciplinary projects. She also served as a scientific advisor for the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) in ‘the Quality of life in major European cities’ project.

To date, she published more than 80 papers in peer reviewed journals, 7 book chapters, and 2 books.

 

 

Read More o

Dr hab. Magdalena Jelonek, prof. UEK

Socjolog, ekspert ds. metodologii badań i analiz oraz ewaluacji polityk publicznych.

Od 2010 r. adiunkt, a od 2022 r. profesor w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a od 2016 adiunkt naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Ekspert i kierownik w kilkudziesięciu projektach badawczo-wdrożeniowych w zakresie analizy i ewaluacji polityk publicznych, rynku pracy i edukacji (w tym szczególnie szkolnictwa wyższego), a także autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tych obszarach. Między innymi brała udział w jednym z największych w Europie badań popytu i podaży kompetencji - Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce czy w pilotażowej na skalę kraju ewaluacji śródokresowej Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006.

Ekspert w projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego

Read More o

Mgr Maksym Dębski

Ekspert ds. ewaluacji w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalizacja: Analiza danych i badania społeczne). Obecnie ekspert ds. ewaluacji Projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ma na celu zapewnienie: najwyższej jakości nauczania, atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz najwyższego poziomu efektywności zarządzania uczelnią.

Był odpowiedzialny za badania dla Krakowskiego Biura Festiwalowego, w szczególności badań segmentacyjnych odbiorców kultury w Krakowie. Realizował badania dla spółek Skarbu Państwa związanych z branżą turystyki. Posiada doświadczenie w realizacji projektów miejskich, m.in. ewaluacji Budżetu Obywatelskiego miasta Kraków. Regularnie współpracuje przy realizacji badań ewaluacyjnych dla instytucji administracji publicznej.

Read More o

Ekspert merytoryczny zatrudniony w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. 

e-mail: dorota.micek@uj.edu.pl
adres: Grodzka 52, 31-044 Kraków
tel.: 12 663 1792

Read More o

Mgr Natalia Krygowska-Nowak

Badaczka, antropolożka i ewaluatorka, specjalizuje się w badaniach jakościowych. Absolwentka AGH, doktorantka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawodowo związana z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych oraz Instytutem Socjologii UJ. Łączy bogate doświadczenie badawcze z pracą naukową. Swoje zainteresowania realizuje poprzez udział w projektach związanych z szeroko pojętą problematyką społeczną w obszarach: jakość kapitału ludzkiego, rynek pracy, aktywne starzenie się. Jako ekspertka ds. badań pracuje w zespołach badawczych realizujących projekty we współpracy z instytucjami takimi jak: PARP, NCBiR, PFRON, IBE, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Angażuje się również w prace badawcze w projektach międzynarodowych np. Erasmus+ „CareEr: Empowering informal carers”, „Exclusion and Inequality in Late Working Life (EIWO)”.

Ma doświadczenie w planowaniu procesu badawczego, w tym budżetu, realizacji i analizy badań oraz opracowywaniu wyników. Koordynuje zespół w badaniu „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze komunikacji marketingowej”.

„Po godzinach” poświęca się pasji związanej z badaniem kultur pogranicza oraz nowej duchowości w kontekście historycznym ale i współczesnym.

Mgr Joanna Kwinta-Odrzywołek

Ekspert ds. badań w CEAPP UJ. Absolwentka specjalizacji badawczo-analitycznej UJ, współpracująca z CEAPP UJ od 2008 roku. Doświadczenie zdobywała w agencji badawczej, firmie ewaluacyjnej oraz jako niezależny badacz w obszarze badań marketingowych, społecznych i ewaluacyjnych. Współautorka raportów z zakresu rynku pracy, szkolnictwa wyższego, kapitału ludzkiego.

Posiada doświadczenie w koordynacji projektów oraz realizacji badań na wszystkich etapach projektu. Jako niezależny badacz współpracowała z instytucjami publicznymi, agencjami badawczymi i reklamowymi oraz organizacjami pozarządowymi (m.in. PwC, TNS Polska, Instytut Badawczy Pro Publicum, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawski Instytut Bankowości, Urząd Miasta Kraków, Wyższa Szkoła Europejska, Straż Miejska Kraków).

W chwili obecnej zaangażowana w projekty realizowane w CEAPP UJ (m.in. Sektorowy Bilans  Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym i turystycznym) oraz w projekty zewnętrzne (m.in. koordynacja w projekcie Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze handlu oraz udział w BBKL II w sektorze komunikacji marketingowej).

Read More o

Mgr Anna Szczucka

Absolwentka Instytutu Socjologii oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia z metodologii badań społecznych i analizy danych. Od 2007 roku związana z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, gdzie łączy pracę naukową z realizacją projektów badawczych i wdrożeniowych. W tym okresie wielokrotnie realizowała projekty zlecane przez ministerstwa i agencje rządowe m.in. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczość, a także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, oraz Wojewódzki Urzęd Pracy w Krakowie. Obecnie zaangażowana w dwa wieloletnie programy realizowane w ramach działań POKL: „Bilans Kapitału Ludzkiego" - unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy, w którym zajmuje się analizami inwestycji pracodawców w kadry oraz „SPIN – model transferu innowacji" – projekt innowacyjny, wdrażany w województwie małopolskim, w którym zajmuje się opracowaniem modelu transferu innowacji oraz jego wdrożeniem w ramach technologii inteligentnych systemów informatycznych.

Ekspert ds. oceny innowacji i efektów końcowych w projekcie Inkubator Włączenia Społecznego

Zaangażowanie w realizację projektu OPUS NCN „Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów“. 

Read More o

Ph. D. Student in the research project "Positive Health Program" financed by the National Science Centre. 
E-mail: regina.skiba@uj.edu.pl
Phone: +48 12 663 29 63
Address: ul. Ingardena 3, room 210, ​30-060 Kraków

Mgr Dorota Pawluś
Senior Administration Specialist / Project Coordinator, 
e-mail: dorota.pawlus@uj.edu.pl
ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
III ground floor, room 68, phone: 12 663 17 92 


Agnieszka Zwolan

Project Administration Specialist. In CEAPP she is responsible for administrative support for research projects, including contract research.
phone:12 663 29 63; phone: 12 663 29 64
ul. Ingardena 3, room 209, 30-060 Kraków