Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

CEAPP

Evaluation • Innovations • Labour market

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Director of the Centre for Evaluation and Analysis of Public Policies at the Jagiellonian University. She is a Professor at the Institute of Sociology of the Jagiellonian University as well as in the Institute of Statistics and Demography of the Warsaw School of Economics.
Her scientific specialization is sociology of aging, gerontology, evaluation of public policies including senior policy. Coordinatior and participant of numerous international projects related to activation of elderly people including labour market, discrimination of senior workers, supporting elderly people carers. Author and co-author of publications in this subject area: Measures of ageism in the labour market in international social studies (2018), Grandmothers and Non-grandmothers in the Polish Labor Market (2019). Expert of the European Commission, UNECE, OECD and the World Bank. She is cooperating with national, regional and local institutions dealing with senior policy and labour market policies.  

Scientific interests

 • Activity of seniors, sociology of aging and socio-economic consequences 
 • Economic behaviour of households (saving money, income, expences)
 • Statistical methods in the analysis of socio-economic phenomena
 • Statistical analysis of secondary data 

Publications

 • Population Aging in Europe: Lessons Drawn from EU-projects in: Population ageing. Towards an Improvement of the Quality of Life?, Research Center of the Flemish Government, Brussels, Belgium, 2009, pp. 181-226
 • Educational Expenditure Patterns in the Context of Education Reform in Poland in: Selected Research Papers in Education, Labour Market and Criminology, współautor K. Keler, Johannes Kepler Universitat Linz, Austria, 2009, Vol.1, pp. 26-46
 • Defining and Evaluation of Civilization Competences among the Older and Younger Generations in: Civilization Competences and Regional Development in Poland (ed. B. Liberda, A. Grochowska), Uniwersytet Warszawski, Warsaw, 2009, Vol.1, pp. 151-166
 • Approaches to Finding The Best Way Between The Dillemma: Continue Work or Take Care of Elderly Parent? - The Case of Poland and Lithuania , co-author S.MIKULIONIENE, Journal of Nutrition, Health and Aging, 2009, Vol.13, 74
 • Ageing in Society: European Perspectives on Gerontology, 3rd Edition,  JOURNAL OF WOMEN & AGING, 2009, Vol. 21, 81-82
 • Starzenie się i starość w Małopolsce, w Małopolskie Studia Regionalne, 2009,  Nr 2/17, ss. 23-30
 • Raportowanie wyników badań – nauczanie a praktyka [w]: „Wizualizacja wyników badań marketingowych" – podejścia, metody i zastosowanie, pod red. M. Walesiak, Prace Naukowe UE We Wrocławiu, 2009,  Nr. 86,  ss. 75-84
 • „Łączenie pracy i opieki nad osobą starszą - wpływ na jakość życia opiekuna", współautor J. Stypińska, (w:) Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Łódź 2010
 • Działania pracodawców na rzecz aktywizacji potencjału osób starszych, współautor K. Turek, (w:) Kałuża D., Szukalski P. (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Łódź 2010, s. 122-135
 • „Sytuacja ludzi starych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w świetle wskaźników EUROSTATU", [w]: Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze, red. Naukowa B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek, Warszawa-Katowice 2010, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, ss. 241-250.
 • Socio-economic consequences of population ageing in selected Central and Eastern European countries, working paper ERSTE Foundation, 2010
 • "The reconciliation of employment and eldercare: a secondary data analysis", editors: A. Principi & J. Perek-Białas Jagiellonian University in Krakow and Instituto di Ricovero a Cura a Carattere Scientifico, working paper of the project Carers@Work - Between Job and Care: Conflict or Opportunity? A Strategy for Securing Sustainable Future Care and Productivity Potentials in an Ageing Society - A European Comparison, Volkswagen Foundation within the application "Individual und societal perspectives of aging"
 • Carers@Work - Between Job and Care: Conflict or Opportunity? – National Report of Poland, co-author J. Stypińska, project Carers@Work - Between Job and Care: Conflict or Opportunity?, Volkswagen Foundation within the application "Individual und societal perspectives of aging"
 • Abstract SU 26.2 "Activating Senior Potentials in the Civil Society: Confronting Supply and Demand", co-author A. Principi, Journal of Ageing Clinical and Experimental Research, Official Journal of the Italian Society of Gerontology and Geriatrics, Vol. 23, Suppl. to No. 1, February 2011, International Association of Gerontology and Geriatrics, VII European Congress – Healthy and Active Ageing for All Europeans – II, Bologna (Italy) – April 14-17, 2011, p. 41.  
 • „Analiza wydatków gospodarstw domowych na edukację w kontekście reformy edukacyjnej w Polsce", współautor: K. Keler, w: „Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce" pod redakcją M. Niezgody, WUJ, Kraków, 2011, ss. 55-82
 • „The Attitudes towards Retirement with Preferences About Savings for Old Age – The case of Poland" co-author M. Rószkiewicz, in: "Economy in Changing Society: Consumption, Markets, Organizations and Social Policies", edited by Maria Nawojczyk, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK, 2011, ss. 319 – 340.
 • „Analiza desk research" współautorzy: K. Turek, H. Strzałkowska w ramach opracowania 50+ pracuję, rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+. Zbiorczy raport z badań, PBS DGA, Sopot, 2011, ss. 14-81.
 • „Active ageing in Poland – some issues with a relation to the labour market" in "Socially Unbalanced Europe. Socio-Political Proposals in Times of Crisis", edited by K. Busch, M. Flore, H. Kohl, H. Schlatermund, publication of the INSITO project, The Merlin Press, UK, 2011, ss. 186-196.
 • "Kompetencje cywilizacyjne starszych generacji w porównaniu z młodszymi na przykładzie wybranych gmin w Polsce" in Wellbeing and competences of individuals in local communities in Poland, edited by B. Liberda, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011, ss. 147-164.
 • „Urynkowienie usług opiekuńczych dla osób starszych w Polsce – możliwości i ograniczenia" w Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, pod red. M. Racław, ZUS oraz Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2011, ss. 57-88.
 • „Starszy pracownik z punktu widzenia pracodawcy" z K. Turek, w Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, pod red. J. Muchy i Ł. Krzyżowskiego, Wydawnictwo AGH, Kraków, 2011, ss. 131-152, (338).
 • Perek-Białas, J., K. Turek (2012), Socjologiczne podejście do procesów starzenia się społeczeństw, (W:) G. Bryda (red.) Światy i konteksty społeczne. Krakowskie Spotkania Socjologiczne, tom II, Nomos: 137-148
 • Sagan, A., & Perek-Białas, J. (2011). Analiza interakcji konsumenckich-podejście strukturalno-sieciowe. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, (201), 7-19.
 • „Older Women in Central and Eastern Europe: Economic and Health Concerns" co-author L. A. Mjelde-Mossey, in the book: Women and Aging International: Diversity, Challenges and Contributions, edited by Lee Ann Mjelde-Mossey, Ph.D. and Iris Chi, DSW. (the book is a re-publication of a Special Issue of the Journal of Ethnic & Cultural Diversity In Social Work), in press, 2012.   
 • Perek-Białas, J., K. Turek (2012), Organisation-level policy toward older workers in Poland, International Journal of Social Welfare vol 21: 101-116.
 • Principi, A., Lindley, R., Perek-Białas, J., K. Turek (2012), Volunteering in older age: an organizational perspective, International Journal of Manpower, Vol. 33 Iss: 6: 685 – 703
 • Developing the ‘Sociology of ageing' to tackle the challenge of ageing societies in Central and Eastern Europe', editors J. Perek-Białas, A. Hoff, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2012.
 • Zarządzanie wiekiem z K. Turkiem, w: Doradztwo Zawodowe, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków, 2012, ss. 70-78.
 • Możliwości analizy sytuacji materialnej gospodarstw domowych osób starszych w Europie Środkowej i Wschodniej, Wiadomości Statystyczne, Nr 12, 2012, ss. 53-61
 • Ageing in the light of crises: Economic crisis, demographic change, and the search for meaning, authors: Aartsen, M., Béland, D., Edmondson, R., Ginn, J., Komp, K., Nilsson, M., Perek-Bialas, J., Sorensen, P., & Weicht, B., Welfare Studies Working Paper Nr. 12. Umea. Department of Sociology, Umea University
 • Some Socio-economic Consequences of Population Ageing in Selected Central and Eastern European Countries, Budapest, Visegrad Fund, Hungarian Academy of Science, ed. Z. Szeman, [publikacja elektroniczna]
 • Socio-economic situations of older generations in selected countries of Central and Eastern Europe based on EU-SILC - analysis of the material deprivation, Research Methods and Techniques in Economic and Social Sciences, Plovdiv University, Bulgaria, pp. 500-509
 • COSTS AND BENEFITS OF VOLUNTEERING IN OLDER AGE IN EUROPE: ORGANISATIONAL PERSPECTIVES, Principi, A.; Lindley, R.; Perek-Bialas, J.; et al., GERONTOLOGIST, Volume: 52   Supplement: 1, Pages: 19-19, Published: NOV 2012.
 • ORGANIZATIONS' VIEWS ON EMPLOYEES WITH CARE RESPONSIBILITIES FOR OLDER FAMILY MEMBERS IN EUROPE , Principi, A.; Di Rosa, M.; Perek-Bialas, J.; et al., GERONTOLOGIST, Volume: 52   Supplement: 1   Pages: 599-599   Published: NOV 2012
 • "Economic gerontology: Older people as Consumers and Workers", z J. Schippers, in Old Age in Europe. A textbook of gerontology, edited by Kathrin Komp & Marja Aartsen, Springer Briefs in Aging, 2013, pp. 79-96
 • "Did the transition to a market economy and the EU membership have an impact on active ageing policy in Poland?" A. Ruzik-Sierdzińska and K. Turek in ‘The Making of Aging Policy: Theory and Practice in Europe', editors R. Ervik, T. Linden, Edward Elgar Publishing. 
 • "Ageing and long-term care for elderly: comparison Poland and Italy?" Z. Drożdżak, G.M. Melchiorre, J. Perek-Białas, A. Principi, G. Lamura in ‘The Making of Aging Policy: Theory and Practice in Europe', editors R. Ervik, T. Linden, Edward Elgar Press.
 • Deprywacja materialna starszych gospodarstw domowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 2013, nr 291, pt.: Starzenie się ludności między demografią a polityką społeczną, pod redakcją D. Kałuży-Kopias i P. Szukalskiego, nr ISSN 0208-6018, s. 293-304
 • Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych: rekomendacje i praktyka badawcza, J. Perek-Białas, M. Rószkiewicz D. Węziak-Białowolska, A. Zięba-Pietrzak, Wyd. PWN, Warszawa, 2013
 • Quality of Life in Old Age in the Central and Eastern European countries, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 308 (2013) pt. "Quality of Life and Sustainable Development"
 • "Malopolska Region Demographic Transition: Working for the Future", Perek-Białas, J., C. Martinez-Fernandez and T. Weyman OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers, No. 2013/06, OECD Publishing.
 • Demographic Transition and an Ageing Society: Implications for Local Labour Markets in Poland", C. Martinez-Fernadez, T. Weyman, J. Perek-Białas, P. Stronkowski, P. Szukalski, I. Sagan, Nr/Zeszyt: 08, OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers, OECD Publishing, 
 • Turek, K., J. Perek-Białas (2013), The role of employers opinions about skills and productivity of older workers: example of Poland, Employee Relations Vol. 35 Iss: 6, pp. 648 – 664
 • Starzenie się ludności–wyzwanie dla podmiotów ekonomii społecznej?, Ekonomia Społeczna, Tom/Vol 2/2013, ss. 70-81

Wybrane publikacje naukowe (ostatnie 5 lat):

2022
 
• Dury, S., Brosens, D., Pan, H., Principi, A., Smetcoren, A. S., Perek-Białas, J., & De Donder, L. (2022). Helping Behavior of Older Adults during the Early COVID-19 Lockdown in Belgium. Research on Aging, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/01640275221105231 
• Gromek, N., & Perek-Białas, J. (2022). Why is pet goods consumption imperceptible for economists? A scoping review. SN Business & Economics, 2(11), 1-25, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36258697/ 
• Gromek, N., and Perek-Białas, J. (2022). Pet goods consumption in Polish households. Econometrics. Ekonometria. Advances in AppliedData Analysis, 26(3), https://sciendo.com/article/10.15611/eada.2022.3.01 
• Żyminkowska, K., Perek‐Białas, J., & Humenny, G. The effect of product category on customer motivation for customer engagement behaviour. International Journal of Consumer Studies, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijcs.12837 
• Public Intelligence. Wykorzystanie danych administracyjnych do monitorowania i ewaluacji polityk publicznych, red. A. Chłoń-Domińczak, A. Jędrzejowski, J. Perek-Białas, J. Pokorski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2022. https://www.parp.gov.pl/publikacje/publication/public-intelligence 
• Chłoń-Domińczak A., Jasiński M., Perek-Białas, J, Taracha M., Od danych zbieranych tradycyjnie do danych administracyjnych – dylematy i perspektywy, w: Public Intelligence. Wykorzystanie danych administracyjnych do monitorowania i ewaluacji polityk publicznych, red. A. Chłoń-Domińczak, A. Jędrzejowski, J. Perek-Białas, J. Pokorski, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2022, ss.  13-26. https://www.parp.gov.pl/publikacje/publication/public-intelligence 
 
2021
 
• Vidovićová L., Alisch M., Kümpers S., Perek-Białas J. (2021) Ageing and Caring in Rural Environments: Cross-National Insights from Central Europe. In: Walsh K., Scharf T., Van Regenmortel S., Wanka A. (eds) Social Exclusion in Later Life. International Perspectives on Aging, vol 28. Springer, Cham. DOI
• Vanhuysse, P., & Perek-Bialas, J. (2021). Populations and Policies in a Younger but Faster-Aging East Central Europe: The Political Demography of Missed Opportunity. Forthcoming in Achim Goerres and Pieter Vanhuysse, eds., Global Political Demography: The Politics of Population Change, Palgrave Macmillan [PUBLIKACJA]
• Allen, L. D., Odziemczyk, I. Z., Perek-Białas, J., & Ayalon, L. (2021). “We should be at the back of the line”: A frame analysis of old age within the distribution order of the COVID-19 vaccine. The Gerontologist, 61(8), 1317-1325.
• Socci, M., Santini, S., Dury, S., Perek-Białas, J., D’Amen, B., & Principi, A. (2021). Physical activity during the retirement transition of men and women: A qualitative longitudinal study. Biomed Research International, 2021.
 
2020
• Abramowska-Kmon, A., Antczak, R., Kubicki, P., Perek-Białas, J., & Szweda-Lewandowska, Z. (2020). Srebrna gospodarka szansą rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej [PUBLIKACJA]
• Motel-Klingebiel, A., Perek-Białas, J., Genelyte, I., & Kelfve, S. (2020). Exclusion and Inequality in Late Working Life–On the Gendered Risks for Old-Age Exclusion in Sweden and Poland. Innovation in Aging, 4(Suppl 1), 65. [PUBLIKACJA]
• Perek-Bialas, J., Dolberg, P. and Schippers, J. (2020), Editorial: the labour market is not fit for older workers yet. The role of ageism, tradition and institutional factors, International Journal of Manpower, Vol. 41 No. 5, pp. 493-501 [PUBLIKACJA]
 
2019
 
• Ayalon, L., Dolberg, P., Mikulionienė, S., Perek-Białas, J., Rapolienė, G., Stypinska, J., Wilińska, M. & de la Fuente-Núñez, V. (2019). A systematic review of existing ageism scales. Ageing research reviews, 100919. [PUBLIKACJA - open access]
• Wilińska, M., Grzenda, W., & Perek-Białas, J. (2019). Grandmothers and Non-grandmothers in the Polish Labor Market: The Role of Family Issues. Journal of Family Issues, 0192513X19842243.
 
2018
 
• Zaidi, A., Harper, S., Howse, K., Lamura, G., & Perek-Białas, J. (Eds.). (2018). Building Evidence for Active Ageing Policies: Active Ageing Index and Its Potential. Springer.
• Abuladze, L., & Perek-Białas, J. (2018). Measures of ageism in the labour market in international social studies. In Contemporary perspectives on ageism (pp. 461-491). Springer, Cham. [PUBLIKACJA - open access]
• van Hoof, J., Kazak, J., Perek-Białas, J., & Peek, S. (2018). The challenges of urban ageing: Making cities age-friendly in Europe. International journal of environmental research and public health, 15(11), 2473. [PUBLIKACJA].
 
2017
 
• Perek-Białas, J. (2017). Zaufanie obywateli do systemu emerytalnego a skłonność do oszczędzania na starość. Ubezpieczenia Społeczne, (2).
• Perek-Białas, J., Sagan, I., Stronkowski, P., & Szukalski, P. (2017). Regional approaches to demographic change in Poland. In Demographic Transition, Labour Markets and Regional Resilience (pp. 29-72). Springer, Cham.
 
 
 
 

Wybrane projekty ewaluacyjne:

• Przeprowadzenie ewaluacji Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osob Starszych (PASIOS) na lata 2015-2020 (2019-2020).
• Opracowanie ekspertyzy dotyczącej przyczyn wzrostu poziomu wskaźników zagrożenia ubóstwem relatywnym i zagrożenia ubóstwem skrajnym w Małopolsce w latach 2017-2018, na tle sytuacji ogólnopolskiej (2020) 
• Ewaluacja zadania publicznego finansowanego przez MCPS w Warszawie Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych 
z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera, (2021) – I edycja
• Ewaluacja zadania publicznego finansowanego przez MCPS w Warszawie Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych 
z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera,
(2021) – II edycja
• Inkubator Włączenia Społecznego - https://ceapp.uj.edu.pl/iws-o-projekcie

Koordynacja badań ewaluacyjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim, m.in.:

- Badania dot. etyki badań na UJ, Badania dot. zdalnego nauczania w czasie pandemii, Badania ewaluacji wybranych kierunków na UJ


Wybrane projekty naukowe (ostatnie 5 lat):

EUROAGEISM – Marie Skłodowska Curie – Innovative Training Network - An international, multi-disciplinary, multi-sectoral training network on ageism https://euroageism.eu/ 
EIWO - Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe (EIWO) finansowany przez The Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (FORTE) - http://www.eiwoproject.org/contact.htm
     • CITY&CO - „Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na  wiek miasto” (ang. „City&Co: Older Adults Co-Creating a Sustainable Age-friendly City”) - nr rejestracyjny projektu 2021/03/Y/HS6/00213, https://ceapp.uj.edu.pl/city-about-project 
     • SIWSON - Projekt SIWSON "Stres i wykluczenie społeczne opiekunów nieformalnych osób z demencją w początkowej fazie pełnienia opieki"  finansowany z POB FutureSoc i POB qLIFE (https://ceapp.uj.edu.pl/stres-i-wykluczenie
 
Udział w międzynarodowych sieciach badawczych:

• COST ACTION IS 1402 – Ageism – a multi – national, interdisplinary perspective - https://www.notoageism.com/ 
• COST ACTION CA 15122 – Reducing Old – Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy - http://rosenetcost.com/ 
• COST ACTION CA 21107 – Work inequalities in later life redefined by digitalization (DIGI-net) - https://www.cost.eu/actions/CA21107/