Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CEAPP

Ewaluacja - Innowacje - Rynek pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Eksperci Centrum

Prof. dr hab. Jarosław Górniak

Profesor w dziedzinie nauk społecznych specjalizujący się w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki i organizacji oraz statystycznej analizie danych.

Prorektor UJ ds. rozwoju.
Kierownik Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytutucie Socjologii UJ.

więcej o

Dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej.
Pracownik Zakładu Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej o

Dr hab. Marcin Kocór, prof. UJ

Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1999 roku związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2006 roku obronił pracę doktorską poświęconą dynamice polskiej sceny politycznej. Oprócz pracy dydaktycznej i badawczej w Uniwersytecie współpracuje również z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

więcej o

Dr hab. Barbara Worek, prof. UJ

Doktor socjologii (praca doktorska poświęcona partycypacji społecznej na poziomie lokalnym), absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała także teologię na Papieskim Uniwersytecie Teologicznym w Krakowie. W latach 1996-2001 pracowała w Instytucie Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM w Krakowie, gdzie kierowała projektami badawczymi i specjalizowała się w zakresie badań jakościowych (moderowanie grup fokusowych, analiza danych jakościowych). W latach 2003-2011 pracowała jako adiunkt w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, gdzie prowadziła zajęcia dydaktyczne z metodologii badań społecznych. Od 1998 pracuje w Instytucie Socjologii UJ, prowadząc badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne związane z metodologią badań społecznych i marketingowych oraz analizą polityk publicznych. Doświadczenia badawcze zdobywała uczestnicząc w polskich i międzynarodowych projektach badawczych z zakresu analizy polityk publicznych, wykluczenia społecznego, partycypacji społecznej, rynku pracy i uczenia się przez całe życie. Prowadziła szkolenia z zakresu ewaluacji i metodologii badań jakościowych. Autorka i współautorka publikacji dotyczących zastosowania metod jakościowych w badaniach społecznych i marketingowych i licznych raportów badawczych z dziedziny polityk publicznych, ekonomii społecznej, kształcenia przez całe życie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z uczeniem się przez całe życie, wykluczeniem społecznym i jakością kapitału ludzkiego.

więcej o

Dr Patrycja Antosz

Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i  studentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich SET. Absolwentka socjologii oraz psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Instytucie Socjologii UJ prowadzi zajęcia z metod ilościowych w badaniach społecznych. Zajmuje się także symulacjami w ujęciu  modelowania agent-based. W projekcie SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce konsultantka w obszarze technologicznym "medycyna translacyjna", ściśle współpracująca z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Translacyjnej. W projekcie Bilans Kapitału Ludzkiego zajmuje się w głównej mierze doborem próby.

więcej o

Dr Zofia Bednarowska

Doktor nauk społecznych. Doktorat powstał pod opieką dwóch promotorów: prof. Jarosława Górniaka (UJ) i dr. hab Katarzyny Kopczewskiej (UW). Podczas stażów zagranicznych pracowała pod nadzorem prof. Moniki Buscher (Lancaster University) i prof. Christopera Mele (University at Buffalo).

Jej badania dotyczą nierówności przestrzennych w rozwoju regionalnym, aplikacji ekonometrii przestrzennej w badaniu zjawisk społecznych, znaczenia mobilności (mobilities) i konsumpcji w rozwoju regionalnym, oraz ilościowej metodologii badań społecznych.

więcej o

Dr Szymon Czarnik

Związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1995 roku, najpierw jako student, potem doktorant, asystent i obecnie adiunkt. W roku 2007 obronił pracę doktorską „Sprawiedliwość i równość w podziale dóbr wypracowanych", przygotowaną na podstawie własnego eksperymentalnego badania redystrybucji dochodów. Prowadzi kursy z metodologii badań społecznych i statystycznej analizy danych. Ma na koncie współpracę z Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Uniwersytetem Fryderyka Aleksandra w Norymberdze, oraz Wyższą Szkołą Europejską im. J. Tischnera. Jako konsultant i analityk uczestniczył w wielu projektach badawczych, zarówno o charakterze marketingowym, jak i dotyczących polityki publicznej. Poza zagadnieniami metodologicznymi swoją uwagę koncentruje na zastosowaniu teorii gier w naukach społecznych oraz prakseologicznej analizie działań rządowych. Jako tłumacz z języka angielskiego ma w dorobku m.in. polskie wydania książek Ludwika von Misesa, Tomasza Sowella, Ferdynanda de Soto i Ryszarda Pipesa.

więcej o

Weronika Felcis

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła program studiów magisterskich na Warwick University w Anglii. W roku 2009 odbyła staż w Krajowej Jednostce Ewaluacji, co zaowocowało późniejszą współpracą w wielu projektach badawczych i publikacyjnych. W ramach programu ERASMUS przebywała w Wielkiej Brytanii, a w ramach praktyk realizowanych w tym samym programie ewaluowała zarządzanie strategiczne krajem na Łotwie razem z Bałtyckim Instytutem Nauk Społecznych. Jest stypendystą programu „Society-Environment-Technology", a od roku 2013 także Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w programie „PhDo" realizowanym w fundacji STOCZNIA. Ukończyła dwie szkoły metodologiczne dotyczące zastosowania metod kontrfaktycznych w analizie polityk publicznych w Turynie (2013) i Trydencie (2014).

więcej o

Elgars Felcis

Jako pierwszy absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Łotewskiego uzyskał wyróżnienie na dyplomie licencjackim z socjologii. Tytuł magistra uzyskał w Wielkiej Brytanii na MA studies in Social Research, na Uniwersytecie w Warwick. Uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UJ, w ramach których brał udział równocześnie w dwóch programach „Pomiar Edukacyjny" i "SET" (Społeczeństwo-Środowisko-Technologie). Przed rozpoczęciem studiów magisterskich Elgars pracował trzy lata w firmie badawczej na Łotwie uczestnicząc na wszystkich etapach procesu badawczego w zleceniach dla sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych. Po uzyskaniu dyplomu MA, podjął pracę w Birmingham w firmie konsultingowej Databuild na stanowisku głównego analityka, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie jakością danych, zarządzanie procesem zbierania danych w badaniach ilościowych i jakościowych, analizę i raportowanie. Jednocześnie był często odpowiedzialny za kontakt z klientem w projektach dotyczących Businesslink.gov.uk, HMRC, the Energy Saving Trust, WRAP i Department for Transport (DfT). Jego zainteresowania naukowe skupiają się obecnie wokół problematyki globalnych zagrożeń dla środowiska i gospodarki oraz strategii radzenia sobie z ich efektami na różnych poziomach społeczeństwa. Elgars jest dumnym tatą dwuletniej Emilii i zapalonym graczem w koszykówkę, a przez ostatnie dwa lata w czasie wolnym od pracy, studiów i badań uczestniczy w rozgrywkach KNBA – Krakowskiego Nurtu Basketu Amatorskiego.

więcej o

Dr Seweryn Krupnik

Doktor socjologii (praca doktorska poświęcona ewaluacji dotacji inwestycyjnych dla przedsiębiorstw), absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykształcenie zdobywał także w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Tischnera (studia z zarządzania projektami), Antioch College (USA) oraz Uniwersytecie J.W. Goethego (Niemcy). Od kilkunastu lat łączy działalność naukową z realizacją projektów z zakresu analiz polityk publicznych. Współpracuje lub współpracował m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Erasmus Student Network AIBSL oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Certyfikowany kierownik projektów i trener. Koordynator i ekspert w wielu projektach z zakresu polityk publicznych ukierunkowanych na wsparcie przedsiębiorstw. Prowadzi na Uniwersytecie Jagiellońskim zajęcia z zarządzania projektami, metodologii badań społecznych i ewaluacji. W latach 2015-2018 kierownik CEAPP UJ. Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Profile:

Researchgate

Google Scholar

więcej o

Absolwent socjologii w specjalizacji Badania Społeczne i Analiza Danych oraz filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył programu studiów doktoranckich z zakresu pomiaru edukacyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych ICPSR na Uniwersytecie Michigan oraz szkołę letnią z metod kontrfaktycznych w ewaluacji organizowaną przez Progetto Valutazione. Od 2011 roku doktorant w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Interesuje się metodologią badań nauk społecznych, technikami statystycznej analizy danych oraz socjologii edukacji i pomiaru edukacyjnego.

więcej o

Mgr Joanna Kwinta-Odrzywołek

Ekspert ds. badań w CEAPP UJ. Absolwentka specjalizacji badawczo-analitycznej UJ, współpracująca z CEAPP UJ od 2008 roku. Doświadczenie zdobywała w agencji badawczej, firmie ewaluacyjnej oraz jako niezależny badacz w obszarze badań marketingowych, społecznych i ewaluacyjnych. Współautorka raportów z zakresu rynku pracy, szkolnictwa wyższego, kapitału ludzkiego.

Posiada doświadczenie w koordynacji projektów oraz realizacji badań na wszystkich etapach projektu. Jako niezależny badacz współpracowała z instytucjami publicznymi, agencjami badawczymi i reklamowymi oraz organizacjami pozarządowymi (m.in. PwC, TNS Polska, Instytut Badawczy Pro Publicum, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawski Instytut Bankowości, Urząd Miasta Kraków, Wyższa Szkoła Europejska, Straż Miejska Kraków).

W chwili obecnej zaangażowana w projekty realizowane w CEAPP UJ (m.in. Sektorowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym i turystycznym) oraz w projekty zewnętrzne (m.in. koordynacja w projekcie Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w sektorze handlu oraz udział w BBKL II w sektorze komunikacji marketingowej).

więcej o

Mgr Krzysztof Kasparek

Absolwent socjologii UJ w specjalizacji Badania Społeczne i Analiza Danych oraz psychologii (Instytut Psychologii UJ w ścieżce specjalizacyjnej Psychologia Sądowa). Od 2012 r. doktorant w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych IS UJ. Ukończył program studiów w zakresie pomiaru edukacyjnego na Wydziale Filozoficznym UJ oraz szkołę letnią z zakresu metod ilościowych w badaniach społecznych ICPSR na University of Michigan. Od 2010 uczestniczy w inicjatwie Nauka Ludzka Rzecz. Od 2011 członek stowarzyszenia Collegium Invisibile.

więcej o

Przemysław Majkut

Absolwent Instytutu Socjologii oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach których ukończył program Educational Measurement. Od 2007 roku pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, gdzie zajmuje się analizą danych egzaminacyjnych. W latach 2013-2015 pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych. Był członkiem zespołu zajmującego się wprowadzaniem i rozwojem wskaźników edukacyjnych wartości dodanej w Polsce (2007-2015). W ramach Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ koordynuje pracę zespołu zajmującego się badaniami edukacyjnymi. Specjalista z zakresu badań edukacyjnych. Główne obszary zainteresowań naukowych to nierówności społeczne i ich wpływ na funkcjonowanie systemu oświaty, uwarunkowania wyników kształcenia oraz pomiar edukacyjny. Trener, specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ewaluacji procesu nauczania i wykorzystywania analizy danych w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

 

więcej o

Łukasz Maźnica

Absolwent Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Student studiów doktoranckich na tym samym Wydziale, gdzie pod opieką prof. dra hab. Jerzego Hausnera rozwija swoje zainteresowania naukowe związane z ekonomią kultury i zarządzaniem publicznym. Jest stypendystą Fundacji Narodowego Banku Polskiego. Za osiągnięcia naukowe otrzymał nagrodę im. prof. Jerzego Indraszkiewicza. Współodpowiadał za opracowanie programów operacyjnych do Strategii Rozwoju Kultury w Warszawie do 2020 roku. Koordynował oraz uczestniczył w wielu projektach badawczych i wdrożeniowych – m.in.: “Sektorowy Bilans Kapitału Ludzkiego” w sektorze finansowym oraz turystycznym (badania realizowane przez CEiAPP), „Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna", „Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce” (obra zrealizowane przez Małopolski Instytut Kultury przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego), “Państwo współczesne – style działania” (zrealizowany przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), Środowisko twórców grafiki i wzorów przemysłowych w Małopolsce - dynamika zmian i potencjał oddziaływania społecznego (realizowany przez Fundację Warsztat Innowacji Społecznych przy współpracy z MKiDN). Od 2013 roku jest zawodowo związany z Fundacją Warsztat Innowacji Społecznych, gdzie odpowiada za rozwijanie działalności badawczej organizacji oraz współtworzy i uczestniczy w programach szkoleniowych i rozwojowych adresowanych do młodych liderów. Od 2016 współpracuje także z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej, gdzie pełni role doradcy wspierającego małopolskiego organizacje pozarządowe w programowaniu ich działań rozwojowych i biznesowych. Współpracuje także z Akademią Górniczo-Hutniczą, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu design thinking.

więcej o

Dr Piotr Prokopowicz

Dr Piotr Prokopowicz - psycholog i socjolog organizacji, adiunkt w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Współpracownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ oraz Post Doctoral Fellow w Culture Lab na Wydziale Psychologii University of Maryland. Współzałożyciel i partner we Freenovation, firmie doradczo-szkoleniowej zajmującej się diagnozą i wdrażaniem kultur innowacji. Specjalista w zakresie badań i rozwoju organizacji, rekrutacji i selekcji oraz analizy danych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, współpracownik i wykładowca Cologne Business School i Saint Mary's University w Halifax.  Autor i redaktor wielu opracowań, książek i artykułów na temat socjologii i psychologii zarządzania. Członek European Association of Work and Organizational Psychology oraz Society for Industrial and Organizational Psychology. Jako doradca i szkoleniowiec Piotr pracował dla ponad setki organizacji, m.in Great Place to Work Europe, ING Bank Śląski, PZU, Motorola, Orlen Oil, Aviva, Bahlsen czy Greenpeace Polska. Prywatnie mąż, ojciec dwóch córek oraz pasjonat zarządzania (także własnym życiem) opartego na dowodach.

więcej o

mgr Paulina Skórska

Absolwentka socjologii i psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2011 obroniła rozprawę magisterską pt. Metaanaliza – stosowane procedury i możliwości wykorzystania w naukach społecznych, a w 2012 rozprawę magisterską pt. Huśtawka emocjonalna – metaanaliza dotychczasowych wyników i nowe kierunki badań. Pisze doktorat z zakresu różnic w osiągnięciach edukacyjnych kobiet i mężczyzn pod opieką prof. Jarosława Górniaka i zajmuje się wykorzystaniem Item Response Theory w naukach społecznych. Stypendystka i absolwentka programu Educational measurement, ukończyła też we Włoszech szkoły letnią (Summer School on Counterfactual Impact Evaluation 2013) i zimową (Fundamentals and Methods for Impact Evaluation of Public Policies 2014) z zakresu wykorzystania metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych. Absolwentka ICPSR Summer Program in Quantitative Methods of Social Research 2014 (University of Michigan, United States). Od 2013 roku, pracuje jako statystyk w Zespole Analiz Osiągnięć Uczniów w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Współpracuje od kilku lat z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako koordynator i ekspert w projektach z obszaru polityk publicznych ukierunkowanych na rozwój regionalny, planowanie strategiczne oraz rozwój systemu oświaty. Współpracowała z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego jako konsultant ds. metodologii badań ewaluacyjnych. Współpracowała z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji jako ekspert do spraw metodologii badań społecznych i statystycznej analizy danych. Szkoli pracowników administracji publicznej w obszarze planowania strategicznego, konstrukcji dokumentów programowych, prawidłowej konstrukcji wskaźników, monitoringu oraz ewaluacji. Prowadzi zajęcia ze studentami Uniwersytetu.

więcej o

Mgr Jan Strycharz

Absolwent kierunku stosunki międzynarodowe w Wyższej Szkole Europejskiej, oraz kierunku Public Policy w Hertie School of Governance w Berlinie. Również absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Realizuje doktorat z zakresu ekonomii instytucjonalnej pod opieką merytoryczną prof. Jerzego Hausnera. Koordynował wiele projektów badawczych i wdrożeniowych – ostatnio projekt pt. „Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna" zrealizowany przez Małopolski Instytut Kultury przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Obserwatorium Kultury. W latach 2008-2012 pracował na stanowisku asystenta w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Laureat wielu stypendiów naukowych – w ramach jednego z nich zrealizował projekt badawczy dot. systemowych innowacji w szkolnictwie amerykańskim na Uniwersytecie Georgetown w USA. Wieloletni współpracownik międzynarodowej organizacji edukacyjnej The Phoenix Institute, dla której realizował programy rozwoju wiedzy i kompetencji na Uniwersytecie Notre Dame w USA. Wcześniej analityk w lokalnym think-tanku Centrum Analiz Regionalnych", gdzie odpowiadał za analizy lokalnych polityk rozwoju. Rozwijał i realizował wiele programów szkoleniowych zarówno, jako pomysłodawca, koordynator, jak i trener. W tej ostatniej roli zrealizował ponad 1000 godzin szkoleniowych z zakresu podejmowania decyzji, projektowania strategii, projektowania modeli biznesowych, rozwoju kreatywności, oraz komercjalizacji badań. Pozostaje aktywny, jako niezależny szkoleniowiec. Aktualnie jest członkiem zarządu i dyrektorem programowym Fundacji Warsztat Innowacji Społecznych, która stawia sobie za cel podnoszenie poziomów kapitału intelektualnego, kreatywnego i społecznego na poziomie lokalnym. Jest również współautorem programu i kierownikiem studiów podyplomowych dla menedżerów kultury „Akademia Liderów Kultury" realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, przy współpracy Narodowego Centrum Kultury i miasta Wrocław.

więcej o

Dr Konrad Turek

Doktor socjologii, badacz i analityk rynku pracy. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UJ, w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych. Pod opieką prof. Jarosława Górniaka z wyróżnieniem obronił pracę doktorską poświęconą roli pracodawców w kształtowaniu sytuacji osób starszych na rynku pracy. Jest członkiem zespołu Bilans Kapitału Ludzkiego, realizującego jedne z największych badań rynku prac w Polsce, w ramach którego koordynuje Badania Ludności. Główne obszary zainteresowań naukowych to socjologia gospodarki, w szczególności problematyka rynku pracy i jego przemiany, kwestie bezrobocia, proces starzenia się ludności, zarządzenie wiekiem, gospodarka oparta na wiedzy, kształcenie przez całe życie, metodologia badawcza, podejście pragmatyczne w socjologii oraz statystyczna analiza danych m.in. analizy danych panelowych. Ukończył m.in. ICPSR Program in Quantitative Methods of Social Research na Uniwersytecie Michigan oraz ECPR School in Methods and Techniques w Wiedniu. Specjalista w dziedzinie metodologii badawczej i statystyki. Autor lub współautor około czterdziestu tekstów, m.in. na temat rynku pracy, starzenia się ludności i sytuacji osób starszych, w tym artykułów w zagranicznych czasopismach z listy ministerialnej oraz rozdziałów w zagranicznych publikacjach monograficznych. Uczestniczył w kilku większych projektach badawczych, także międzynarodowych. Jest współautorem strategii rządowej na lata 2013-2020 „Solidarność Pokoleń - Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+" (opiekun tematu dot. podnoszenia kompetencji i uczenia się przez całe życie). Był głównym asystentem w międzynarodowym projekcie „Aktywizacja potencjału osób starszych w starzejącej się Europie" (ASPA) w ramach 7 Programu Ramowego. Brał również udział w projekcie "The Policy Ideas and Practice of Ageing" (polityka ageingowej w kilku krajach europejskich), "Between Job and Care" (łączenie obowiązków opiekuńczych i pracy w starszym wieku) i "Pracuję – rozwijam kompetencje" (innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+). Aktualnie realizuje m.in. niemiecko-polski projekt „The making of the mature entrepreneur: life course perspective on entrepreneurship in older age in Germany and Poland” finansowany Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG). W 2017 r. otrzymał grant badawczo-rozwojowy w prestiżowym europejskim konkursie „Horizon 2020 – Maria Skłodowska-Curie Individual Fellowship”. Przez dwa lata będzie realizował swój projekt w Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI) w Hadze pod opieką Prof. Kéne Henkensa. Projekt pt. „LEEP – Longitudinal employer–employee perspectives on the role of human capital investments for retirement transitions” jest poświęcony efektom inwestycji w kapitał ludzki osób starszych dla procesu przechodzenia na emeryturę. W oparciu o międzynarodowe panelowe badania ilościowe analizuje tę kwestię zarówno z perspektywy pracowników, jak i pracodawców. W trakcie studiów socjologicznych był aktywnie zaangażowany w działalność Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ, był m.in. koordynatorem Sekcji Badań Społecznych KNSS UJ. Laureat stypendium Doctus, stypendium rektora dla najlepszych doktorantów oraz nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe dla doktorantów, a także nagrody za najlepszy esej podsumowujący 50 lat integracji europejskiej. Prowadził zajęcia w Instytucie Socjologii UJ i w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

więcej o

Mgr Jakub Wróblewski

Socjolog, ewaluator, badacz społeczny i analityk, absolwent socjologii (specjalizacja: badania społeczne i analiza danych) w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył także I edycję Akademii Służby Publicznej przy Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Zajmuje się badaniami społecznymi i ewaluacyjnymi od 2010 roku. Należy do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, a także jest członkiem Zarządu i prezesem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Od 2012 roku prowadzi firmę badawczą ProVision Solutions realizującą usługi badawcze i analityczne głównie dla instytucji administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Obecnie jest także kierownikiem badania współpracując z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi i realizacji badań na wszystkich etapach projektu.

Do tej pory prowadził badania i współpracował między innymi z takimi instytucjami jak: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie, Główny Inspektorat Sanitarny, a także organizacjami pozarządowymi i instytucjami administracji samorządowej. Jest autorem opracowań, diagnoz i raportów z obszaru badań społecznych, w tym m. in.: „Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w procesie aktywizacji kulturalnej seniorów” współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016 r.), „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” opracowanego dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego w ramach profilaktycznego programu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych (2017 r.), czy „Motywacje i przekonania w stosunku do substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”” (2017 r.). Posiada doświadczenie w organizowaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu badań ewaluacyjnych, w tym m. in. badania uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadzonego w ramach analizy przebiegu i efektów Projektu Korba (2015 r.), czy realizowanego przez Fundację Rozwoju Społecznego DEMOS programu „Zgrana Piątka – program antyprzemocowy dla szkół” (2015 r.). Współpracował także z jednostkami samorządu terytorialnego opracowując dokumenty wpierające ich działanie takie jak m.in.: „Diagnoza problemów społecznych w Mieście i Gminie Sztum w latach 2015-2016” (2016 r.), „Analiza potrzeb organizacji pozarządowych w gminach Bukowina Tatrzańska, Gorlice, Krynica – Zdrój i Miechów” (2015 r.), czy „Diagnoza sytuacji społecznej obszaru Pogoni w mieście Sosnowiec” (2014 r.).

Ekspert ds. ewaluacji w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego.

więcej o