Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pozostałe informacje CEAPP UJ

 

Ogłoszenie archiwalne: 

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ ogłasza konkurs 
Stanowisko Doktoranta/ Studia doktoranckie  

w międzynarodowym, interdyscyplinarnym projekcie badawczym pt. „Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto”, finansowanym ze środków programu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities, Narodowego Centrum Nauki.

Udział w projekcie wiąże się z pobieraniem stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie przez okres trwania projektu (36 miesięcy do 28.02.2025 r.) oraz przyjęciem do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ w ramach sześciosemestralnego Interdyscyplinarnego Programu Doktorskiego „Society of the Future” w dziedzinie nauk społecznych (3 lata). Stypendium finansowane jest przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities. 

Procedura konkursowa oraz udział w projekcie będzie przebiegał na zasadach określonych w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” - Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Prace związane z doktoratem będą prowadzone pod kierunkiem: Kierownika projektu dr hab. Jolanty Perek-Białas, prof. UJ - Kierownika Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ oraz dr hab. inż. Jana Kazaka, prof. UPWr z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Opis zadań w projekcie: przegląd literatury związany z tematyką projektu, projektowanie narzędzi badawczych i przygotowanie ich do realizacji, pilotowanie badań, prowadzenie badań (wywiady) analizy danych z badań, monitorowanie procesu badawczego (przy realizacji badań ilościowych), współpraca przy tworzeniu geoportalu, udział w badaniach ewaluacyjnych rozwiązań proponowanych w badaniach, współpraca z partnerami projektu, przygotowywanie publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach.

Wymagania:
1. Tytuł magistra studiów wyższych,
2. Zainteresowanie przygotowaniem wg swojej koncepcji pracy doktorskiej,
3. Znajomość metod badań,
4. Bardzo dobra organizacja pracy, niezawodność i punktualność,
5. Doskonałe umiejętności komunikacyjne,
6. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego.

Dodatkowo od kandydata/tki oczekujemy:

 • umiejętności pracy zespołowej
 • dobrej organizacji pracy
 • komunikatywności, dyspozycyjności oraz wysokiej kultury osobistej

Dodatkowym atutem kandydata/tki będzie:

 • zainteresowania związane z tematyką działalności Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
 • doświadczenie z udziału w projektach badawczych i opracowywaniu raportów z badań
 • doświadczenie związane z pisaniem artykułów naukowych

Kryteria przyznania stypendium:

 • osiągnięcia naukowe kandydata/tki, w tym publikacje, wystąpienia naukowe,
 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą,
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym. 

Wymagane dokumenty:

Aplikacje zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy e-mail: jolanta.perek-bialas@uj.edu.plceapp@uj.edu.pl do dnia 21.03.2022 r. 

W tytule maila proszę wpisać: CITY&CO NCN – stanowisko Doktoranta w projekcie.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.03.2022 r.

Pełna treść ogłoszenia: 
Ogłoszenie DOKTORANT URBAN w wersji PDF
Announcement Ph D URBAN CEAPP ENG
Ogłoszenie Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Announcement of recruitment Doctoral School of Social Sciences

 

Sfinansowano przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu EN-UTC, który otrzymał dofinansowanie na podstawie Umowy Finansowej nr 101003758 w ramach Programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020

Logo Urban Europe

 

Ogłoszenie archiwalne: 

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
ogłasza konkurs stypendialny dla Studentki/Studenta w projekcie

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ ogłasza konkurs na stanowisko Stypendystki/ Stypendysty w międzynarodowym, interdyscyplinarnym projekcie badawczym pt. „Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto” („City&Co: Older Adults Co-Creating a Sustainable Age-friendly City”), finansowanym ze środków programu ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities, Narodowego Centrum Nauki.

Udział w projekcie wiąże się z pobieraniem stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie w czasie trwania projektu. Procedura konkursowa, okres przyznania stypendium oraz udział w projekcie będzie przebiegał na zasadach określonych w “Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”  - Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Opis zadań w projekcie: współpraca związana z realizacją badań i przygotowaniem realizacji badań, pilotowanie badań, współpraca przy prowadzeniu badań (wywiady) analizie danych z badań, współpraca przy zbieraniu informacji do geoportalu, współpraca z partnerami projektu.

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów/tki studiów I lub II stopnia (licencjackich lub magisterskich).

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:

 1. Zainteresowania tematyką projektu, 
 2. Bardzo dobrej organizacji pracy, niezawodności i punktualności, umiejętności pracy
  w interdyscyplinarnym zespole,
 3. Doskonałych umiejętności komunikacyjnych,
 4. Bardzo dobrej znajomości jęz. angielskiego.
 5. Znajomości programów MS Office

Dodatkowo od kandydata/tki oczekujemy:

 • umiejętności pracy zespołowej,
 • dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywności, dyspozycyjności oraz wysokiej kultury osobistej.

Dodatkowym atutem kandydata/tki będzie:

 • zainteresowania związane z tematyką działalności Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ,
 • doświadczenia w realizacji badań ilościowych lub/i jakościowych, udokumentowanego w ścieżce studiów i aktywnościach dodatkowych do ścieżki studiów (np. udział w projektach badawczych, działaniach Koła Naukowego itp.),
 • doświadczenie z udziału w projektach badawczych i opracowywaniu raportów z badań.

Kryteria przyznania stypendium:

 • osiągnięcia naukowe kandydata/tki, w tym publikacje, wystąpienia naukowe,
 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą,
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

Wymagane dokumenty:

Aplikacje zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy e-mail: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl, ceapp@uj.edu.pl do dnia 21.03.2022 r. 

W tytule maila proszę wpisać: CITY&CO NCN – stanowisko Stypendystki/Stypensty w projekcie.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.03.2022 r.

 

Pełna treść ogłoszenia o konkursie: 

Ogłoszenie konkurs stypendialny Student
Announcement for a Student scholarship 

 

 

 

 

 

 

Sfinansowano przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu EN-UTC, który otrzymał dofinansowanie na podstawie Umowy Finansowej nr 101003758 w ramach Programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Doktoranta/Stypendysty (Asystenta w grupie pracowników badawczych) została wybrana Pani Mgr Regina Skiba, która jest Beneficjentem projektu. 

 

 

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie https://ceapp.uj.edu.pl/pols

Ogłoszenie w wersji pdf PL (ogłoszenie archiwalne)
Ogłoszenie w wersji pdf ENG
Ogłoszenie na BIP UJ
Ogłoszenie Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Ogłoszenie na stronie EURAXESS (ogłoszenie archiwalne)

Ogłoszenie archiwalne

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Asystenta w grupie pracowników badawczych

w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

na Wydziale Filozoficznym


 w zakresie związanym z realizacją projektu pt. „Program Pozytywnego Zdrowia”,

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu POLS (el. PSP: Z/IPZ/00348)

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej,

Rekrutacja na stanowisko asystenta w projekcie pt. „Program Pozytywnego Zdrowia” jest połączona z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ (na 3 letni program) zgodnie ze specjalną procedurą konkursową. Osoba, która podejmie pracę w projekcie w momencie zatrudnienia będzie miała też status doktoranta.

Dodatkowo kandydat(ka) powinien (powinna) spełniać następujące kryteria:

 1. Tytuł magistra studiów wyższych (kierunki z zakresu nauk społecznych i nauk o zdrowiu, np. psychologii, socjologii, metod ilościowych, ekonomii, statystyki, demografii, zdrowia publicznego),
 2. Zainteresowania badawcze związane z tematyką projektu,
 3. Zainteresowanie przygotowaniem wg swojej koncepcji pracy doktorskiej pod nadzorem kierownika projektu,
 4. Znajomość statystyki i posiadanie umiejętności analitycznych, doświadczenie w analizach statystycznych i pracy z danymi ilościowymi,
 5. Bardzo dobra organizacja pracy, niezawodność i punktualność,
 6. Doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 7. Biegły angielski.

Znajomość języka polskiego nie jest wymagana.

Oferujemy:

 1. Wynagrodzenie w kwocie maksymalnie 170.000 brutto brutto za cały okres trwania projektu tj. do 14.10.2023 r.
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na UJ niezwłocznie/od zaraz do końca trwania projektu tj. 14.10.2023 r. z opcją przedłużenia.
 3. Zostanie uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ w ramach sześciosemestralnego programu w dyscyplinie nauki socjologiczne.
 4. Po zakończeniu projektu zagwarantowane finansowanie w ramach stypendium doktorskiego na pozostały okres trwania studiów doktoranckich (w sumie na okres 3 lat).
 5. Ścisłą współpracę z kierownikiem projektu, który ma rozległe doświadczenie w pracy badawczej (praca naukowa na Uniwersytecie Harvarda oraz European Commission Joint Research Centre), publikacyjnej (ponad 50 artykułów opublikowanych w czasopismach uwzględnionych w bazie Web of Science) oraz mentorskiej (studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranci oraz naukowcy posiadający stopień doktora).
 6. Wsparcie mentorskie w zakresie przygotowania koncepcji pracy doktorskiej oraz samej pracy doktorskiej.
 7. Wsparcie mentorskie oraz współpracę w zakresie przygotowania publikacji naukowych.
 8. Możliwość współpracy w innych projektach realizowanych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków, pok. 209 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ceapp@uj.edu.pl następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. CV wraz z informacją o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata oraz z wykazem publikacji (jeżeli kandydat posiada),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg druku),
 4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
 5. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 6. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 7. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 8. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
 9. informację o przetwarzaniu danych osobowych. 

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie https://ceapp.uj.edu.pl/pols

Termin rozpoczęcia konkursu: 21.01.2022 r.   
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 07.02.2022 r.   

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 15.02.2022 r.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń (3, 6-9) można pobrać na stronie:
http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Ogłoszenie w wersji pdf PL (ogłoszenie archiwalne)
Ogłoszenie w wersji pdf ENG
Ogłoszenie na BIP UJ
Ogłoszenie Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Ogłoszenie na stronie EURAXESS (ogłoszenie archiwalne)

Realizacja stażu naukowego odbywanego w Centrum od  lutego 2022 przez dr Macieja Woźniaka – pracownika Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

 

Serdecznie witamy dr Macieja Woźniaka, który odbywa staż naukowy w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ od lutego 2022. Pan doktor będzie współpracować przy przygotowaniu dokumentacji projektowej, świadczyć wsparcie eksperckie, uczestniczyć w realizacji projektów i ewaluacji wybranych programów jak również brać udział w seminariach naukowych i spotkaniach naszego zespołu.

 

 

Zainteresowania naukowe:

Dr Maciej Woźniak ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Obronił z wyróżnieniem doktorat na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia z ekonomii oraz polityki gospodarczej. Współpracuje z zagranicznymi uczelniami. Wykładał na uczelniach m.in. w Finlandii, Włoszech i Hiszpanii. Jego badania obejmują zagadnienia związane z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz pomocą publiczną. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, zarówno w Polsce jak i za granicą, oraz seminariach i warsztatach poświęconych tej tematyce. Pełnił rolę koordynatora partnerów naukowych w projekcie Difass, który dotyczył rozwoju finansowych instrumentów wsparcia MSP w kilkunastu krajach Unii Europejskiej. Recenzent materiałów konferencyjnych oraz artykułów naukowych w  zagranicznych czasopismach.

 

Wybrane projekty:

 • Projekt międzynarodowy POWER, współfinansowany w ramach programu INTERREG IVC: Low carbon economies, ekspert zewnętrzny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2011.
 • ­Projekt międzynarodowy DIFASS, współfinansowany w ramach programu INTERREG IVC oraz przez MNiSW: Development of non-financial support instruments for SME, 2012-2014.
 • Projekt badawczy NCN typu OPUS 9, realizowany we współpracy międzynarodowej: Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2016-2020.
 • Projekt badawczy: Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, realizowanym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert zewnętrzny, 2019.
 • Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ekspert zewnętrzny, 2021.
 •  

Wybrane publikacje:

 • Cost-effectiveness analysis of financial support instruments for small and medium-sized enterprises in the European Union/  Maciej WOŹNIAK, Marek Matejun // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica — 2018 vol. 6 no. 339, s. 41–56.
 • Crowdfunding jako nowe źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw  / Maciej WOŹNIAK // W: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Paweł Krzemiński. — Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 149–159. 
 • Determinants of investments in energy sector in Poland / Robert LISOWSKI, Maciej WOŹNIAK, Paweł JASTRZĘBSKI, Simeon Karafolas, Marek Matejun // Energies. — 2021 vol. 14 iss. 15 art. no. 4526, s. 1-17 — Bibliogr. s. 15-17.
 • Impact of fiscal instruments on investments of industrial enterprises in Poland / Robert LISOWSKI, Maciej WOŹNIAK, Tomasz WÓJTOWICZ // W: Functioning and development of enterprises: contemporary challenges / ed. by Jerzy Duda, Iwona Skalna — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019, s. 63–69. 
 • Pomoc publiczna a inwestycje przedsiębiorstw w Polsce / Maciej WOŹNIAK // Studia i Prace WNEiZ US ; Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania — 2018 nr 51/3 Problemy współczesnej ekonomii t. 3, s. 313–324. 
 • Relations of GDP growth and development of SMEs in Poland / Maciej WOŹNIAK, Joanna DUDA, Aleksandra Gąsior, Tomasz Bernat // Procedia Computer Science — 2019 vol. 159, s. 2470–2480,. s. 2479–2480.
 • Relationship between fiscal instruments and investments of industrial SMEs and LEs in Poland / Maciej WOŹNIAK, Robert LISOWSKI // Managerial Economics  — 2016 vol. 17 no. 2, s. 261–275.
 • Relationships between macroeconomics indicators and investments of enterprises: evidence from Poland / Maciej WOŹNIAK, Robert LISOWSKI, Marek DUDEK // European Research Studies Journal — 2021 vol. 24 iss. 2B, s. 555–567.

Zakończono nabór wniosków o grant na test innowacji społecznej - więcej informacji na stronie Lidera Projektu

Aktualnie trwa proces oceny formalnej, merytorycznej i strategicznej.

W ramach projektu możliwe było pozyskanie grantu do 100 000 zł na test innowacji społecznej. 

Innowacje Inkubatora Włączenia Społecznego weszły do etapu testowania, Innowatorzy rozpoczęli pracę nad Specyfikacjami Innowacji . 

Informacje można uzyskać u Lidera projektu: iws@rops.krakow.pl, nr tel. (+48) 12 422 06 36 | w. 34. 

Więcej informacji o projekcie: 

 • Szansa na opracowanie i sprawdzenie w praktyce swojego autorskiego rozwiązania,
 • Możliwość przetestowania pomysłu przy wsparciu opiekunów innowacji,
 • Budowa sieci kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną,
 • Koncentracja na efektach innowacji bez weryfikacji dokumentów księgowych,
 • Finansowanie 100% kosztów testowania innowacji (maksymalna kwota grantu to 100.000 zł),
 • Nie jest wymagany wkład własny ze strony Wnioskodawcy (finansowy ani rzeczowy),
 • Oferta obejmuje zróżnicowane wsparcie: szkolenia, warsztaty oraz sieciowanie z innowatorami.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

 

Logo UE

Z ogromną przyjemnością informujemy o nagrodzie "The Paper of the Year Award" w czasopiśmie American Journal of Health Promotion (AJHP) dla Pani Profesor Doroty Węziak-Białowolskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z nagrodzonym artykułem „Character Strenghts Involving an Orientation to Promote Good Can Help Your Health and Well-Being. Evidence from two Longitudinal Studies”), który dotyczy promocji zdrowia i dobrostanu w miejscu pracy. Pierwszym autorem artykułu jest Profesor Węziak-Białowolska, pozostałymi autorami są Piotr Białowolski, Eileen McNeely oraz Tyler J. VanderWeele.

Nagrodzony artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w latach 2017-2019 na dużych próbach pracowników w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Badania dotyczyły dobrostanu pracowników, promocji zdrowia fizycznego i psychicznego w miejscu pracy i obejmowały analizę dwóch wyraźnie odmiennych socjo-kulturowych kontekstów, tj. stawiający na indywidualizm kontekst kulturowy Stanów Zjednoczonych oraz kolektywny kontekst kulturowy Meksyku. 

Artykuł porusza tematykę dotyczącą determinantów zdrowia w środowisku pracy w kontekście osobistych mocnych stron charakteru. Analizowano, jak indywidualne mocne strony charakteru obejmujące orientację na promowanie dobra mogą potencjalnie poprawiać zdrowie (np. zmniejszać ryzyko zachorowań czy depresji) i ogólny dobrostan (np. wspierać poczucie szczęścia i sensu życia), jak również dobrostan w miejscu pracy (np. poczucie satysfakcji z pracy, czy obniżenie poczucia lęku i stresu w pracy). Autorzy pokazali, że orientacja na promowanie dobra jest pozytywnie skorelowana z rejestrowanymi rok później:

 • wyższymi poziomami satysfakcji z życia, samooceny zdrowia psychicznego i fizycznego, więzi społecznych oraz poczucia sensu życia;
 • niższymi poziomami stanów lękowych, depresji oraz poczucia osamotnienia;
 • wyższymi poziomami poczucia szczęścia w pracy oraz mniejszym stresem, poczuciem osamotnienia i przygnębienia w miejscu pracy.

Na podstawie uzyskanych wyników autorzy zauważyli, że zastosowanie samoterapii psychologicznych oraz codziennych rytuałów i zachowań altruistycznych, takich jak zaangażowanie w działalność dobroczynną, wolontariat, pomoc innym, może pozytywnie przełożyć się na poprawę zdrowia oraz szeroko rozumianego dobrostanu, jak również na redukcję stresu i wzmocnienie więzi społecznych zarówno w życiu, jak i w pracy.

Kryteria przyznawania nagród przez American Journal of Health Promotion to aktualność i istotność tematyki w obszarze promocji zdrowia, klarowność pytań badawczych i wysoka jakość zastosowanych metod badawczych, liczba cytowań i pobrań artykułu oraz unikatowy wkład w literaturę z dziedziny promocji zdrowia.

Poniżej znajduje się link do artykułu, w którym ogłoszono nagrodę, link do nagrodzonego artykułu oraz link do artykułu ogłaszającego nagrodę na Linkedin.

Więcej informacji o nagrodzonym artykule:
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/08901171211073204

Wersja pdf artykułu “Character Strenghts Involving an Orientation to Promote Good Can Help Your Health and Well-Being. Evidence from two Longitudinal Studies”:
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0890117120964083

Informacja na Linkedin:
https://www.linkedin.com/pulse/best-2021-list-health-promotion-researchers-paul-terry/?trackingId=h7%2BVlUjsTkiLouanLqfdmg%3D%3D

                                                                  

Ogłoszenie archiwalne
REKTOR  Uniwersytetu Jagiellońskiego
       ogłasza konkurs na stanowisko
       Asystenta w grupie pracowników badawczych
w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
na Wydziale Filozoficznym, w zakresie związanym z realizacją projektu
pt. „Program Pozytywnego Zdrowia”,
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu POLS  (el. PSP: Z/IPZ/00348)

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej,

Rekrutacja na stanowisko asystenta w projekcie pt. „Program Pozytywnego Zdrowia” jest połączona z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ (na 3 letni program) zgodnie ze specjalną procedurą konkursową. Osoba, która podejmie pracę w projekcie w momencie zatrudnienia będzie miała też status doktoranta.

Dodatkowo kandydat(ka) powinien (powinna) spełniać następujące kryteria:

 1. Tytuł magistra studiów wyższych (kierunki z zakresu nauk społecznych i nauk o zdrowiu, np. psychologii, socjologii, metod ilościowych, ekonomii, statystyki, demografii, zdrowia publicznego),
 2. Zainteresowania badawcze związane z tematyką projektu,
 3. Zainteresowanie przygotowaniem wg swojej koncepcji pracy doktorskiej pod nadzorem kierownika projektu,
 4. Znajomość statystyki i posiadanie umiejętności analitycznych, doświadczenie w analizach statystycznych
  i pracy z danymi ilościowymi,
 5. Bardzo dobra organizacja pracy, niezawodność i punktualność,
 6. Doskonałe umiejętności komunikacyjne,
 7. Biegły angielski.

Znajomość języka polskiego nie jest wymagana.

Oferujemy:

 1. Wynagrodzenie w kwocie maksymalnie 170.000 brutto brutto za cały okres trwania projektu tj. do 14.10.2023 r.
 2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na UJ niezwłocznie/od zaraz do końca trwania projektu tj. 14.10.2023 r. z opcją przedłużenia.
 3. Zostanie uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ w ramach sześciosemestralnego programu w dyscyplinie nauki socjologiczne
 4. Po zakończeniu projektu zagwarantowane finansowanie w ramach stypendium doktorskiego na pozostały okres trwania studiów doktoranckich (w sumie na okres 3 lat).
 5. Ścisłą współpracę z kierownikiem projektu, który ma rozległe doświadczenie w pracy badawczej (praca naukowa na Uniwersytecie Harvarda oraz European Commission Joint Research Centre), publikacyjnej (ponad 50 artykułów opublikowanych w czasopismach uwzględnionych w bazie Web of Science) oraz mentorskiej (studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranci oraz naukowcy posiadający stopień doktora).
 6. Wsparcie mentorskie w zakresie przygotowania koncepcji pracy doktorskiej oraz samej pracy doktorskiej.
 7. Wsparcie mentorskie oraz współpracę w zakresie przygotowania publikacji naukowych.
 8. Możliwość współpracy w innych projektach realizowanych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ,

ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków, pok. 209 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ceapp@uj.edu.pl następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. CV wraz z informacją o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata oraz z wykazem publikacji (jeżeli kandydat posiada),
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg druku),
 4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
 5. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 6. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 7. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 8. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
 9. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie https://ceapp.uj.edu.pl/pols

Termin rozpoczęcia konkursu:  03.12.2021 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 31.12.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 10.01.2022 r.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń (23, 6-9) można pobrać na stronie:
http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Ogłoszenie w wersji pdf PL
Ogłoszenie w wersji pdf ENG 
Ogłoszenie na BIP UJ
Ogłoszenie Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Ogłoszenie na stronie EURAXESS                 

Logo NCN                                                         

Logo Urban Europe

 

Z przyjemnością informujemy o sukcesie projektu „Miasto i Współpraca: Starsze osoby współtworzące zrównoważone i przyjazne bez względu na wiek miasto” (ang. „City&Co: Older Adults Co-Creating a Sustainable Age-friendly City”),  w którym Kierownikiem polskiego zespołu jest dr hab. Jolanta Perek – Białas, prof. UJ. Wniosek złożony został w konkursie ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities.  

Konkurs ENUTC: ERA-NET Urban Transformation Capacities spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem polskiego środowiska naukowego. W programie złożono 152 międzynarodowe wnioski badawcze, z czego aż 50 z udziałem polskich zespołów badawczych. Finansowanie otrzymało łącznie 16 projektów na kwotę 16,8 mln EUR. 5 projektów z udziałem badaczy z Polski otrzymało łącznie 4,8 mln PLN, z czego NCN przekazało na ten cel prawie 4 mln PLN.

Tematyka zgłoszonych projektów mogła obejmować następujące zagadnienia:

 • Urban circular economies,
 • Community-based developments and urban innovation ecosystems,
 • Robust and resilient urban infrastructure and built environment.

Uniwersytet Jagielloński jest liderem polskiego zespołu, w skład którego wchodzi również Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (dr hab. inż. Jan Kazak, prof. UPWr) oraz Gmina Miejska Kraków i Gmina Miejska Wrocław.  

Koordynatorem całego projektu realizowanego w partnerstwie międzynarodowym jest Prof. Joost van Hoof (The Hague University of Applied Sciences). Konsorcjum projektu obejmuje partnerów z Holandii, Polski oraz Rumunii. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w marcu 2022 r.  

 

Projekt, który dostał dofinansowanie w tym konkursie będzie nie tylko miał komponent badawczy określający w jaki sposób miasta mogą współtworzyć zrównoważone i przyjazne dla wszystkich przestrzenie, bez względu na wiek, ale też aplikacyjny. Współpraca partnerów z uwzględnieniem wniosków z badań pozwoli zbudować system informacyjny odpowiadający potrzebom obecnych i przyszłych mieszkańców miast. W ramach projektu będą tworzone, testowane i oceniane rozwiązania z udziałem mieszkańców w zakresie polityk miejskich, które będzie można rekomendować także dla innych miast europejskich.

Sieć JPI Urban Europe, z którą Narodowe Centrum Nauki współpracuje od 2015 roku, wspiera badaczki i badaczy realizujących międzynarodowe, interdyscyplinarne projekty odpowiadające na wyzwania miast i obszarów zurbanizowanych. W ostatnim konkursie EN-UTC Call 2021 można było składać  wnioski dotyczące  budowy i rozwoju kompetencji w zakresie transformacji miast i obszarów zurbanizowanych.  

Wyniki konkursu oraz opisy projektów rekomendowanych do finansowania są dostępne na stronie sieci JPI Urban Europe.

 

Więcej informacji o projekcie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Więcej o projektach rekomendowanych do finansowania JPI URBAN EUROPE

Więcej informacji na stronie NCN
Więcej o konkursie ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities
Prezentacje PowerPoint JPI URBAN EUROPE
https://jpi-urbaneurope.eu/wp-content/uploads/2021/02/ENUTC-info-web-20210218.pdf
Webinar JPI URBAN EUROPE

Logo NCN

Ogłoszenie archiwalne
REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
Asystenta w grupie pracowników badawczych
w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ na Wydziale Filozoficznym
 w zakresie związanym z realizacją projektu pn. Program Pozytywnego Zdrowia,
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu POLS 
(el. PSP: Z/IPZ/00348)
 
Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej,
 
Osoba, która zgłasza się, jest zobligowana do rekrutacji w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych zgodnie ze specjalną procedurą konkursową. Link do ogłoszenia.
 
Umowa zostanie zawarta z osobą, która w momencie podpisania będzie posiadała status doktoranta.
 
Dodatkowo kandydat(ka) powinien (powinna) spełniać następujące kryteria: 
1. Tytuł magistra studiów wyższych (kierunki z zakresu nauk społecznych i nauk o zdrowiu, np. psychologii, socjologii, metod ilościowych, ekonomii, statystyki, demografii, zdrowia publicznego),
2. Zainteresowania badawcze związane z tematyką projektu,
3. Zainteresowanie przygotowaniem pracy doktorskiej związanej z tematyką projektu pod nadzorem Kierownika projektu, 
4. Znajomość statystyki i posiadanie umiejętności analitycznych, doświadczenie w analizach statystycznych, 
5. Doświadczenie w pracy z danymi ilościowymi, 
6. Bardzo dobra organizacja pracy, niezawodność i punktualność,
7. Doskonałe umiejętności komunikacyjne,
8. Biegły angielski. 
Znajomość języka polskiego nie jest wymagana.
 
Oferujemy:
1. Wynagrodzenie w kwocie maksymalnie 170 000 zł brutto brutto za cały okres zatrudnienia. 
2. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy do końca trwania projektu tj. 14.10.2023 r. 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, ul. Ingardena 3, pok. 209 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ceapp@uj.edu.pl następujące dokumenty:
1. podanie,
2. CV,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata, 
6. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
8. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
9. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
10. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
11. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 
Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie https://ceapp.uj.edu.pl/pols
 
Termin rozpoczęcia konkursu:  05.11.2021 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 22.11.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 25.11.2021 r.
 
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie: 

Serdecznie witamy w Zespole CEAPP Panią Profesor Dorotę Węziak-Białowolską, która jest Kierownikiem nowego projektu pn. "Program Pozytywnego Zdrowia" (Positive Health Program) POLS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki z funduszy norweskich. 

Grafika Norway grants

Celem projektu "Program Pozytywnego Zdrowia" jest wskazanie pozytywnych czynników i zasobów, które można by zakwalifikować jako wspierające szeroko rozumiane zdrowie i dobrostan oraz przyczyniające się do osiągniecia pełnego fizycznego, emocjonalnego, społecznego, duchowego oraz ekonomicznego dobrostanu (zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia).

Program ma trzy priorytety na lata 2021-2022:

 1. Wskazanie czynników łagodzących niekorzystny wpływ na dobrostan ograniczeń społecznych
  i zawodowych związanych epidemią koronawirusa COVID-19, jak i samej choroby;
 2. Analiza wpływu (i) uczestnictwa (receptywnego) w kulturze i sztuce oraz (ii) aktywnego korzystania z tych dóbr na dobrostan i długość życia;
 3. Ze względu na to, że każdy człowiek chciałby mieć poczucie sensu życia, wskazanie czynników przyczyniających się do tego wymiaru dobrostanu.

Przeanalizowane zostaną niezbadane dotychczas potencjalne determinanty dobrostanu oraz przedstawione zostaną wyniki wskazujące na działania sprzyjające osiągnieciu pełnego dobrostanu. Na podstawie badań i analiz możliwe będzie przestawienie rekomendacji dla decydentów oraz praktyków w zakresie polityk wspierających i promujących lepsze i dłuższe życie.

Więcej informacji o projekcie POLS NCN znajduje się pod linkiem: https://ceapp.uj.edu.pl/pols
Realizacja projektu rozpocznie się 15.10.2021 r. i zakończy 14.10.2023 r. (24 m-ce). 
Zamawiającym jest Narodowe Centrum Nauki
​Wartość
projektu (nr umowy UMO-2020/37/K/HS6/02772) wynosi 856 375,00 zł.

CV wraz z listą publikacji Pani Profesor Doroty Węziak-Białowolskiej jest dostępne pod linkiem: 
https://ceapp.uj.edu.pl/pracownicy-ceapp
 

Logo NCN

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych współpracuje w zakresie realizowanych projektów i inicjatyw z następującymi jednostkami UJ oraz instytucjami zewnętrznymi:

- Instytutem Socjologii UJ w ramach zawartego Porozumienia na przeprowadzenie konsultacji oraz badań wraz z przygotowaniem rekomendacji oraz zmian w ofercie programu studiów na kierunkach socjologia oraz praca socjalna w Instytucie Socjologii UJ,

- Jagiellońskim Centrum Językowym – w ramach zawartego Porozumienia na przeprowadzenie konsultacji oraz badań wraz z przygotowaniem rekomendacji do zmian w ofercie i programie kursów JCJ (badanie służące udoskonaleniu programów JCJ kierowanych do studentów, badanie potrzeb nauczycieli akademickich i pracowników dydaktycznych w zakresie wsparcia ze strony JCJ,

- Instytutem Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ – w ramach zawartego porozumienia na przeprowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie metodologii badań naukowych, w szczególności przygotowania zakresu tematycznego szkoleń i konsultacji, przeprowadzenia szkoleń, opracowania materiałów dla uczestników szkoleń w formie elektronicznej oraz przygotowania dokumentacji szkoleń.

- Centrum Analiz Społeczno-Prawnych UJ - w ramach zawartego Porozumienia w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych, wspólnych inicjatyw w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspólnych działań edukacyjnych, szkoleniowych oraz innych uzgodnionych przez strony, 

- Collegium Medicum UJ – w ramach zawartego Porozumienia na przeprowadzenie przez pracowników CEAPP szkoleń i konsultacji w zakresie metodologii badań naukowych, doradztwa w zakresie analizy danych w Projekcie CARTHAGO

- Biuro ds. obsługi Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości - POB Heritage (Program Strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uczelnia Badawcza) – POB Heritage – Evidence based strategy 

- Boston College – umowa dotyczyła badania osób 50+ oraz ich subiektywnej oceny pracy zdalnej w ramach umowy pt. "Solidifying the Sloan Research Network”.

- Badanie: Ocena efektów kształcenia po wprowadzeniu nauczania zdalnego w sytuacji zagrożenia epidemicznego 2020 r.

- Jagielloński Panel 2002+ - badanie panelowe realizowane w ramach projektu Uczelnia Badawcza - Priorytetowego Obszaru Badawczego (Society of the Future) w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim. Celem projektu jest zapoczątkowanie badań panelowych do których zaproszone będą osoby urodzone w 2002 roku - osoby wchodzące w dorosłość. Zbierane dane w badaniach będą dotyczyły wybranych aspektów jakości życia, m.in.: aktywności edukacyjnej, aktywności społecznej (m.in. praca społeczna, wolontariat),  aktywności na rynku pracy, oceny stanu zdrowia, samopoczucia, przygotowania do radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach (w kontekście zdawania egzaminu dojrzałości),  planów kontynuowania nauki, podejmowania pracy zawodowej, wyjazdu z kraju, do innych miejscowości (mobilności przestrzennej), więzi społecznych, etc. 


Grafika klawiatura komputera

Ogłoszenie archiwalne
III Międzynarodowy Kongres Ewaluacyjny:
„Ewaluacja jako przekraczanie granic”
22 października 2021 r. 
ON-LINE

Link do rejestracji
Program Kongresu
Koncepcja programowa Kongresu

Kongres Ewaluacyjny był skierowany w szczególności do:

 • Społeczności ewaluatorów/ek i badaczy;
 • Menadżerów/ek odpowiedzialnych za zarządzanie zespołami badawczymi;
 • Przedstawicieli/ek środowiska naukowego, w tym ekspertów/ek zajmujących się analizą i oceną polityk publicznych w oparciu o wyniki badań ewaluacyjnych;
 • Osób zajmujących się zarządzaniem organizacjami i projektami współfinansowanymi m.in. ze środków publicznych;
 • Przedstawicieli/ek administracji publicznej odpowiedzialnych za definiowanie i kształtowanie polityk publicznych;
 • Studentów/ek zainteresowanych tematyką ewaluacji;
 • Przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych, w tym towarzystw ewaluacyjnych.

Grafika logo

Zapraszamy do udziału w badaniu Niedopasowanie kompetencyjne w programach wsparcia studentów i doktorantów. Badanie realizowane jest przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierowane przez dr Magdalenę Jelonek.
 
Termin realizacji badania: maj 2021 – luty 2022
 
Badanie ma charakter dwumodułowy. W ramach Modułu I ocenione zostanie wsparcie oferowane w ramach wzmacniania kompetencji doktorantów. Głównym celem Modułu II jest określenie zapotrzebowania na kompetencje absolwentów uczelni oraz określenie luk pomiędzy potrzebami rynku pracy a ofertą edukacyjną szkół wyższych.

Do udziału w badaniu zapraszamy: 
 • ekspertów raportu MNiSW, 
 • ekspertów Konstytucji dla Nauki,
 • ekspertów rynku pracy, 
 • przedstawicieli pracodawców, 
 • przedstawicieli uczelni zaangażowanych w realizację projektów (kierownicy studiów doktoranckich i szkół doktorskich), 
 • pracowników uczelni odpowiedzialnych za pomiar kompetencji i zapotrzebowanie na kompetencje wśród studentów,
 • przedstawicieli Krajowej Reprezentacji Doktorantów,
 • uczestników wsparcia.
 
Badanie będzie realizowane za pomocą wywiadów indywidualnych, rozmów grupowych oraz paneli eksperckich. Wszystkie spotkania będą odbywać się w formie online. Rozmówcom będzie zagwarantowana pełna anonimowość.
 
Badania jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, panele ekspertów) będą moderowane przez ekspertów CEAPP. Za realizację wywiadów CATI/CAWI odpowiedzialna jest firma Grupa Doradcza Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością reprezentowana przez Krzysztofa Otawę – Prezesa Zarządu. 
 
Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w badaniu. Zebrana wiedza zostanie wykorzystana do oceny prowadzonych działań i do programowania kolejnych projektów służących podnoszeniu kompetencji studentów i doktorantów – biorąc udział w badaniu będą mieli Państwo realny wpływ na to jakie wsparcie skierowane do uczelni, do studentów i doktorantów będzie oferowane w przyszłości.

Grafika klawiatura komputera
 

Ogłoszenie archiwalne
Uniwersytet Jagielloński poszukuje 
Badacza/Badaczki w zakresie ewaluacji
w ramach udziału w projekcie: Inkubator Włączenia Społecznego
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.1: Innowacje społeczne

Opis stanowiska:

Osoba prowadząca bieżący kontakt z grantobiorcami, koordynująca realizację i realizująca wywiady z interesariuszami, odpowiedzialna także za analizę dokumentacji wytworzonej w procesie przygotowania do testowania i w trakcie testowania, bierze aktywny udział w pracach analitycznych na etapach ewaluacji on-going i ex-post, w tym bierze udział w analizie danych zastanych dot. innowacyjności projektów.

Umowa o pracę 0,5 etatu na okres 06.2021-03.2023

Zakres obowiązków:

 1. Współudział w pracach ewaluacji ex-ante, ex-post oraz on-going (formatywnej).
 2. Prowadzenie szkoleń badaczy terenowych i koordynacja ich prac w terenie.
 3. Rekrutacja grantobiorców i użytkowników końcowych do udziału w badaniach terenowych.
 4. Prowadzenie wywiadów pogłębionych z użytkownikami końcowymi w formie TDI/IDI (telefonicznych wywiadów pogłębionych lub osobistych).
 5. Sporządzanie gridów (głównych wniosków w odniesieniu do pytań́ badawczych) i podsumowań́
  z przeprowadzonych wywiadów i kontaktów.
 6. Analiza danych zastanych (ADZ) w odniesieniu do ocenianych innowacji, w tym zbieranie informacji i przygotowywanie wniosków dot. innowacyjności.
 7. Współautorstwo produktów wypracowanych w procesie ewaluacji, w tym współautorstwo raportu końcowego z ewaluacji.

Wymagane kwalifikacje i kompetencje:

 • doświadczenie w badaniach empirycznych (terenowych) - wymagany udział w min. 3 projektach ogólnopolskich i min. 5 lat doświadczenia (w dowolnej formie i roli związanej z badaniami społecznymi),
 • umiejętność prowadzenia badań, analizowania danych i przygotowywania opracowań,
 • doskonała znajomość́ technik prowadzenia wywiadów pogłębionych, w tym metod aktywnego dopytywania,
 • wymagane kompetencje miękkie konieczne do właściwej rekrutacji respondentów,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Wymagane cechy:

 • wysoka kultura osobista
 • zdolności komunikacyjne
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w  zespole

Wymagane dokumenty:

 • CV w wersji elektronicznej oraz list motywacyjny (w jednym pliku max. do 5 MB),
 •  (opcjonalnie) autorskie/współautorskie opracowania/raporty/publikacje lub inna dokumentacja, która potwierdza doświadczenia w badaniach (max. 3)

Prosimy o dołączenie do swojej aplikacji potwierdzone formularze „informacji o przetwarzaniu danych osobowych” oraz „zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji (w jednym pliku) na adres: ceapp@uj.edu.pl do dnia
31 marca 2021 r. Pytania związane z ogłoszeniem można kierować na ten sam adres. Kierownikiem projektu na UJ jest dr. hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.                        

Uniwersytet Jagielloński zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, jedynie wybranego kandydata.

Oferta pracy w wersji pdf
Ogłoszenie na BIP UJ

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ oferuje 
atrakcyjny staż / możliwość odbycia praktyki dla studentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wymagania:

 • studenci III roku studiów licencjackich
 • studenci studiów magisterskich kierunków socjologia, praca socjalna i innych powiązanych tematycznie z działaniem Centrum
 • mile widziane doświadczenie w przygotowaniu i realizacji badań jakościowych lub/i ilościowych

Zakres stażu:

 • 20 godz/m-c
 • współpraca przy przygotowywaniu ofert badań
 • współpraca przy pracach bieżących Centrum
 • współpraca przy przygotowaniu opracowań z badań

Czas trwania stażu:

Od marca do września 2021 r. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu stażu.

Oferujemy:

 • elastyczny czas stażu
 • współpracę z doświadczonym zespołem
 • udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, ewaluacyjnych 
 • referencje, potwierdzenie odbycia stażu

Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie CV oraz list motywacyjny na adres: ceapp@uj.edu.pl

Oferta stażu w wersji pdf 

Ogłoszenie archiwalne

Uniwersytet Jagielloński w ramach projektu "Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation Towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe (EIWO)" 

finansowanego przez The Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare (FORTE)

 poszukuje Badaczki/Badacza (Doktoranta/Doktorantki, osoby z doktoratem)

marzec-grudzień 2021 r. (10 miesięcy)

Opis zadań:
Uczestnictwo w projekcie badawczym “Exclusion and Inequality in Late Working Life: Evidence for Policy Innovation towards Inclusive Extended Work and Sustainable Working Conditions in Sweden and Europe (EIWO)” w szczególności przeprowadzenie badań jakościowych (wywiady biograficzne) pod kierunkiem dr hab. Jolanty Perek-Białas, prof. UJ (Instytut Socjologii/ Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ) w ramach projektu III (Mechanizmy oraz źródła wykluczenia w późnym życiu zawodowym).

Oferujemy atrakcyjną współpracę w międzynarodowej grupie badaczy. Opis projektu III poniżej, więcej szczegółów na temat EIWO na stronie http://www.eiwoproject.org/ 

Profil Badacza/ Badaczki:

 • Bardzo dobra praca magisterska lub  stopień naukowy (doktorat) w zakresie nauk społecznych, preferowane w obszarze badań starszych pracowników, nierówności społecznych, polityk publicznych dotycząca tematyki projektu.
 • Bardzo dobra znajomość metod badań jakościowych, preferowane doświadczenie w stosowaniu badań jakościowych, w tym programów do analizy tego typu danych (np. MAXQDA)
 • Bardzo dobre umiejętności organizacyjne, komunikatywność, elastyczność działania jak i bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego (badania - wywiady w ramach projektu będą prowadzone w jęz. polskim)

Wymagane dokumenty:

 • CV w wersji elektronicznej (do 5 MB)
 • List motywacyjny
 • Nazwiska i kontakt do osób, które mogą udzielić referencji (na życzenie)
 • Jeśli są dostępne, max. dwa artykuły naukowe/ publikacje/ raporty, preferowane z wykorzystaniem badań jakościowych

Osoby zainteresowane ogłoszeniem proszone są o przesłanie aplikacji zawierającej CV i pozostałe wymagane dokumenty (w jednym pliku) do Prof. Jolanty Perek-Białas jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl  najpóźniej do 30 stycznia 2021. 

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych. Uniwersytet Jagielloński zastrzega prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

W przypadku pytań proszę o kontakt: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl

Ogłoszenie pl 
Ogłoszenie eng 

Zachęcamy do udziału w akcji
"WSPIERAMY REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA"
 
Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ prowadzi akcję wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dla chętnych osób (studentek i studentów, doktorantów, doktorantek), które mogą odbierać telefony i przeprowadzać wstępną kwalifikację dla osób chcących oddać osocze. Czekamy na zgłoszenia osób, które będą mogły się podjąć takich działań. Wierzymy, że są na UJ osoby, które znajdą czas, aby choć na kilka godzin w tygodniu odciążyć zespół RCKiK w Krakowie.

Zachęcamy studentów i studentki UJ do zgłaszania się do udziału w akcji! 
 
Zgłoszenia pod linkiemhttps://tiny.pl/7sxxn

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dr hab. Jolantą Perek-Bialas, prof. UJ:
tel. 12 663 29 62, e-mail: jolanta.perek-bialas@uj.edu.pl
 
Logo Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
 
 
Logo Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ

Z przyjemnością informujemy, iż decyzją Komisji konkursowej na stanowisko
doktoranta w ramach projektu badawczego nr 2019/35/B/HS5/04238 OPUS NCN pt. 
"Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów
przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej
na teorii zbiorów"
 OPUS-18 Narodowego Centrum Nauki stypendystką została:

Pani Monika Woźniak
Serdecznie gratulujemy

Ogłoszenie archiwalne - konkurs rozstrzygnięty
Studia doktoranckie/stanowisko doktoranta

w projekcie OPUS NCN

Konkurs na studia doktoranckie i stanowisko Doktoranta w projekcie badawczym nr 2019/35/B/HS5/04238 pt. Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowoskutkowych interwencji z wykorzystaniem metodologii opartej na teorii zbiorów na okres 21 miesięcy (X 2020 – VI 2022) z możliwością kontynuowania studiów po zakończeniu projektu w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ.

Streszczenie projektu:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/466427-pl.pdf

Udział w projekcie wiąże się z pobieraniem stypendium w wysokości 3 500 zł miesięcznie przez okres trwania projektu. Procedura konkursowa oraz udział w projekcie będzie przebiegał na zasadach określonych w “Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” - Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.

Prace związane z doktoratem będą prowadzone pod kierunkiem:
 Kierownika Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ dr hab. Jolanty Perek-Białas (prof. UJ),
 Kierownika projektu, dr Seweryna Krupnika.

Opis zadań w projekcie:
Udział w pracach badawczych (konceptualizacja i operacjonalizacja), przegląd literatury, projektowanie narzędzi badawczych, realizacja wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami, analiza danych jakościowych i ilościowych, pisanie raportu i artykułów naukowych

Wymagania:
 ukończone studia związane z tematyką projektu
 dobra znajomość MsOffice
 znajomość programów do jakościowej i ilościowej analizy danych
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Dodatkowo od kandydata/tki oczekujemy:
 umiejętności pracy zespołowej oraz dobrej organizacji pracy
 komunikatywności, dyspozycyjności oraz wysokiej kultury osobistej

Dodatkowym atutem kandydata/tki będzie:
 zainteresowania związane z tematyką działalności Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
 doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów pogłębionych z przedsiębiorcami
 doświadczenie z udziału w projektach ewaluacyjnych związanych z innowacyjnością przedsiębiorstw i opracowywaniem raportów z badań
 doświadczenie związane z pisaniem artykułów naukowych

Kryteria przyznania stypendium:
 osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych
 wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych
 kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym


Wymagane dokumenty:
 CV i list motywacyjny w wersji elektronicznej (w jednym pliku do 5 MB)

Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

Aplikacje zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy e-mail: seweryn.krupnik@uj.edu.pl, ceapp@uj.edu.pl do dnia 16.08.2020 r. W tytule maila proszę wpisać: OPUS NCN - stanowisko Doktoranta w projekcie. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.08.2020 r.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany w dokumentach adres e-mail. Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych zastrzega możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o decyzji w sprawie obsadzenia jedynie wybranego kandydata.

Ogłoszenie w wersji pdf 

Eksperci CEAPP uczestniczą w inicjatywach mających na celu poprawę jakości kształcenia oraz wspierania innowacji społecznych. 

Dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ została powołana na reprezentantkę środowiska naukowego w Radzie Innowacji Społecznych i dokonania oceny Kart Innowacji Społecznej oraz wyboru Innowacji Społecznych w ramach projektu Inkubator Dostępności.

Dr hab. Barbara Worek jest zaangażowana jako przedstawicielka CEAPP w Radzie ds. Kompetencji Usług Rozwojowych, której zadaniem jest działanie na rzecz sektora usług rozwojowych i identyfikowanie zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe przy współudziale przedsiębiorców oraz reagowanie na zmiany w zakresie zapotrzebowania na kompetencje zawodowe. Udział w Radzie daje szansę na uczestnictwo w pracach na rzecz wspólnych standardów jakości usług rozwojowych, wsparcia procesów uczenia się i procesu szkoleniowego, rozwoju systemu edukacji, standardów kompetencyjnych pracujących w sektorze.

Uniwersytet Jagielloński i Urząd Miasta Krakowa zapraszają do włączenia się do akcji TELEFONUJ DO SENIORA. Idea akcji polega na tym, że studenci/tki (jak również doktoranci/tki, pracownicy UJ) zgłaszają się przez formularz do akcji, zostawiają nr telefonu (ewentualnie mogą też wykazać czy chcą działać w wolontariacie np. pomocy przy zakupach). 

Link do formularza: https://tiny.pl/tzrw8

Numery i imiona studentów/tek są przekazywane do odpowiedniej komórki w Urzędzie Miasta, która będzie zbierać z kolei zgłoszenia od osób starszych (samotnych, niewychodzących obecnie z domu) aby ktoś do nich dzwonił codziennie (na rozmowę, wraz z ustaleniem czy czegoś nie potrzebują).
Student/ka: otrzymuje nr telefonu do konkretnej osoby i powołując się na akcję można od razu rozpocząć rozmowy - każdego dnia 1x (ważne: każdego dnia, aby wiadomo było, że się nie zapomniało o drugim człowieku).

Wiele osób jest zamkniętych w domach, siedzi w nich samotnie, nie wychodzi nigdzie, zostaje im tylko telefon i możliwość rozmowy w ten sposób z drugą osobą, nie mają Internetu. Jest niezwykle ważne, aby kontaktować się mimo tych ograniczeń, aby wszyscy wiedzieli, że nie są zostawieni sami sobie. Może być tak, że pojawią się jakieś potrzeby i wtedy można wskazać, doradzić, zorganizować załatwienie pewnych spraw nawet na odległość (np. dowóz posiłku, zakupy, organizacja leków itp.).

Więcej o akcji na stronie Koła Studentek i Studentów Socjologii UJ
Logo Koła Studentek i Studentów Socjologii UJ


 

PONIŻEJ INFORMACJE DLA SENIORÓW ZAINTERESOWANYCH AKCJĄ: 
Uniwersytet Jagielloński i Urząd Miasta Krakowa zapraszają osoby starsze i samotne, nie opuszczające domów ze względu na epidemię koronawirusa, do skorzystania z możliwości codziennej wspierającej rozmowy telefonicznej  w ramach akcji.

Osoby, które samotnie przebywają w domach i chciałyby codziennie o uzgodnionej porze porozmawiać przez telefon z miłą studentką lub studentem proszone są o podanie swego imienia i numeru telefonu, dzwoniąc lub przesyłając SMS na numer 797 905 860. To numer Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, która pomaga studentom i pracownikom UJ zrealizować to przedsięwzięcie. 

Rozmowa z przyjaźnie nastawioną osobą może przynieść wiele satysfakcji, pozwoli poczuć, że nie jesteśmy sami, doda otuchy i sprawi, że poczujemy się lepiej. Łatwo wyobrazić sobie, że seniorzy staną się mentorami swoich telefonicznych opiekunów.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej zaprasza.
 

Logo akcji Telefonuj do seniora

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do włączenia się do akcji społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego #ujdlaszpitala!
 
W Europie i w Polsce pojawiają się inicjatywy mające na celu dostarczenie szpitalom niezbędnych środków przeznaczonych do walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Pokażmy, że jesteśmy solidarni jako wspólnota akademicka z chorymi i personelem medycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.


Więcej informacji o akcji #ujdlaszpitala!

więcej o

W dniach 9-10 grudnia 2019 r. w Krakowie odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna. Tematami konferencji były przyszłość ewaluacji, polityka spójności i przygotowanie do perspektywy 2021-2027, innowacje, włączenie społeczne i spójność terytorialna regionów UE.

Podczas konferencji poruszono tematy związane z przyszłością i miejscem ewaluacji, przygotowaniami do nowego okresu programowania w ramach polityki spójności UE, założenia polityki środowiskowej, wsparcie małych i średnich miast, temat aktywizacji zawodowej oraz roli ewaluacji w projektowaniu polityk publicznych UE.

Odbyły się liczne panele dyskusyjne podczas których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z różnymi ujęciami tematyki związanej z pięcioma nowymi celami polityki spójności na lata 2021-2027. Dyskutowano na temat przyszłości ewaluacji, rozwiązań instytucjonalnych oraz rozwoju metodologii badawczych.


Zdjęcia uczestników konferencji ewaluacyjnej

Więcej informacji: https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/xiii-miedzynarodowa-konferencja-ewaluacyjna/

Agenda konferencji
Prezentacje/ Materiały z konferencji
Nagrania z konferecji